سر. سبحان

وسبحان | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,720 3.00
قیمت پایانی: 2,803 0.04

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,724 پایانی 2,803 1.00
بیشترین 2,720 کمترین 2,720
حجم 152,843 دفعات 10
حد قیمت 2,720 - 2,972 ارزش 415.73 میلیون
حجم مبنا 6.138 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 1
52,843 حجم خرید 100,000
1 تعداد فروشنده -
152,843 حجم فروش -
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,720 تعداد45,915,197 دستور860
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,721 تعداد33,270 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,723 تعداد45,933 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,724 تعداد588,814 دستور22
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,739 تعداد368,067 دستور8

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود 172 دوره 6 ماهه
سود TTM 502
P/E TTM 5.58

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی 1,962 P/E مجمع 1.43
سود نقدی 300
درصد توزیع 15.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.15 % رتبه 589
6 ماهه 13.81 % رتبه 612
9 ماهه 38.42 % رتبه 577
1 ساله 33.75 % رتبه 502
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.932 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.31

P/B

% 47.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,803 درصد تغییر : 0.04 حجم : 152,843 دفعات : 10
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,804 درصد تغییر : 0.14 حجم : 862,952 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,808 درصد تغییر : 0.53 حجم : 3.04 میلیون دفعات : 60
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,823 درصد تغییر : 0.25 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,830 درصد تغییر : 0.60 حجم : 3.48 میلیون دفعات : 58
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,847 درصد تغییر : 1.21 حجم : 6.94 میلیون دفعات : 102
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,882 درصد تغییر : 0.55 حجم : 35,642 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,898 درصد تغییر : 0.55 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 46
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,914 درصد تغییر : 1.75 حجم : 10.05 میلیون دفعات : 142
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,966 درصد تغییر : 4.38 حجم : 10.13 میلیون دفعات : 148
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.07 میلیون دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18,849 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,807 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17,697 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39,948 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثوق آخرین : 5,679 16,280 حجم : 496,051 ارزش بازار : 2.65 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآتوس آخرین : 9,427 43,933 حجم : 233,040 ارزش بازار : 724.63 میلیارد تاریخ : 1400/01/29
نماد : سرچشمه آخرین : 46.00 5,900 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 30.202 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ومشان آخرین : 9,791 68,974 حجم : 5,314 ارزش بازار : 1.184 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها