سر. سبحان

وسبحان | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,420 2.29
قیمت پایانی: 3,433 1.91

آخرین معامله

12:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,499 پایانی 3,433 67.00
بیشترین 3,500 کمترین 3,401
حجم 9.17 میلیون دفعات 566
حد قیمت 3,247 - 3,587 ارزش 31.48 میلیارد
حجم مبنا 6.138 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:17
حقیقی حقوقی
132 تعداد خریدار 5
5.804 میلیون حجم خرید 23.384 میلیون
383 تعداد فروشنده 2
23.054 میلیون حجم فروش 6.133 میلیون
17.25 میلیون تغییر مالکیت 17.25 میلیون

عرضه و تقاضا

12:17
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد462,023 خرید3,490 فروش3,500 تعداد40,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید3,478 فروش3,515 تعداد6,825 دستور2
دستور1 تعداد14,040 خرید3,465 فروش3,520 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید3,450 فروش3,524 تعداد250,000 دستور2
دستور2 تعداد202,000 خرید3,420 فروش3,525 تعداد22,645 دستور1

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود 690 دوره 12 ماهه
سود TTM 690
P/E TTM 4.983

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی 1,962 P/E مجمع 1.75
سود نقدی 300
درصد توزیع 15.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38 % رتبه 224
6 ماهه 4.61 % رتبه 164
9 ماهه 25.38 % رتبه 564
1 ساله 4.62 % رتبه 539
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.389 هزار میلیارد

ارزش بازار

2

P/B

% 45.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,500 درصد تغییر : 1.80 حجم : 11.42 میلیون دفعات : 607
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,438 درصد تغییر : 0.62 حجم : 29.19 میلیون دفعات : 1,067
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,417 درصد تغییر : 2.84 حجم : 11.18 میلیون دفعات : 649
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,517 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.72 میلیون دفعات : 1,366
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,517 درصد تغییر : 1.15 حجم : 23.72 میلیون دفعات : 1,366
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,477 درصد تغییر : 0.40 حجم : 32.14 میلیون دفعات : 1,382
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,491 درصد تغییر : 1.02 حجم : 16.46 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,527 درصد تغییر : 0.96 حجم : 39.38 میلیون دفعات : 1,854
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,561 درصد تغییر : 4.98 حجم : 7.34 میلیون دفعات : 380
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,392 درصد تغییر : 4.95 حجم : 29.4 میلیون دفعات : 948
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,232 درصد تغییر : 1.73 حجم : 8.32 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 3,289 درصد تغییر : 0.77 حجم : 13.27 میلیون دفعات : 836
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,264 درصد تغییر : 0.94 حجم : 2.25 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,295 درصد تغییر : 0.64 حجم : 7.68 میلیون دفعات : 591
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,274 درصد تغییر : 2.34 حجم : 5.62 میلیون دفعات : 512
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثوق آخرین : 5,756 16,357 حجم : 496,051 ارزش بازار : 2.65 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/25
نماد : وآتوس آخرین : 7,152 27,354 حجم : 233,040 ارزش بازار : 724.63 میلیارد تاریخ : 10:33
نماد : سرچشمه آخرین : 205.00 6,340 حجم : 1.88 میلیون ارزش بازار : 32.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ومشان آخرین : 5,213 64,396 حجم : 5,314 ارزش بازار : 1.184 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : ویسا آخرین : 14,489 5,511 حجم : - ارزش بازار : 6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها