سر. سایپا

وساپا | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,770 1.73
قیمت پایانی: 4,774 1.81

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,950 پایانی 4,774 85.00
بیشترین 4,966 کمترین 4,553
حجم 34.72 میلیون دفعات 2,737
حد قیمت 4,549 - 4,970 ارزش 165.7 میلیارد
حجم مبنا 6.024 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
857 تعداد خریدار 4
32.038 میلیون حجم خرید 2.68 میلیون
1,006 تعداد فروشنده 3
34.666 میلیون حجم فروش 51,011
2.629 میلیون تغییر مالکیت 2.629 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,100 خرید4,751 فروش4,770 تعداد43,181 دستور3
دستور3 تعداد60,200 خرید4,750 فروش4,780 تعداد12,200 دستور3
دستور1 تعداد48,000 خرید4,722 فروش4,787 تعداد3,478 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید4,721 فروش4,788 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد574 خرید4,716 فروش4,790 تعداد205,730 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 269 دوره 9 ماهه
سود TTM 385
P/E TTM 12.4

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 179 P/E مجمع 26.67
سود نقدی 18
درصد توزیع 10.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.37 % رتبه 72
6 ماهه 45.73 % رتبه 53
9 ماهه 77.6 % رتبه 53
1 ساله 47.62 % رتبه 48
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
50.962 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.92

P/B

% 30.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 4,774 درصد تغییر : 1.81 حجم : 34.72 میلیون دفعات : 2,737
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 4,689 درصد تغییر : 5.75 حجم : 32.88 میلیون دفعات : 1,709
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 4,434 درصد تغییر : 3.45 حجم : 27.85 میلیون دفعات : 2,355
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 4,286 درصد تغییر : 2.99 حجم : 47.28 میلیون دفعات : 1,542
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 4,418 درصد تغییر : 2.52 حجم : 29.6 میلیون دفعات : 1,797
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 4,532 درصد تغییر : 2.91 حجم : 23.94 میلیون دفعات : 2,197
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 4,404 درصد تغییر : 0.52 حجم : 13.61 میلیون دفعات : 1,635
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 4,427 درصد تغییر : 2.70 حجم : 25.36 میلیون دفعات : 1,589
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 4,550 درصد تغییر : 1.94 حجم : 27.38 میلیون دفعات : 1,875
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 4,640 درصد تغییر : 10.25 حجم : 25.9 میلیون دفعات : 2,262
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35.05 میلیون دفعات : 2,787
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37.08 میلیون دفعات : 2,158
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.25 میلیون دفعات : 220
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.23 میلیون دفعات : 462
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.12 میلیون دفعات : 1,350
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 26.00 12,300 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 124.01 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وملت آخرین : 372.00 4,282 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگستر آخرین : 569.00 18,398 حجم : 4,763 ارزش بازار : 7.586 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکادو آخرین : 810.00 15,492 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنعت آخرین : 40.00 5,720 حجم : 4.49 میلیون ارزش بازار : 34.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنا آخرین : 160.00 5,430 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 14.931 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسیلام آخرین : 30.00 1,210 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسیزد آخرین : 38.00 1,242 حجم : 12,231 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها