سر. سایپا

وساپا | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,896 1.88
قیمت پایانی: 3,814 0.26

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,748 پایانی 3,814 10.00
بیشترین 3,898 کمترین 3,748
حجم 3.874 میلیون دفعات 216
حد قیمت 4,421 - 5,085 ارزش 17.99 میلیارد
حجم مبنا 7.92 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
87 تعداد خریدار 1
3.562 میلیون حجم خرید 311,950
62 تعداد فروشنده 1
3.806 میلیون حجم فروش 67,290
244,660 تغییر مالکیت 244,660

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد30,497 خرید4,637 فروش4,674 تعداد29,218 دستور1
دستور1 تعداد3,018 خرید4,636 فروش4,675 تعداد12,500 دستور2
دستور1 تعداد1,080 خرید4,635 فروش4,686 تعداد2,030 دستور1
دستور5 تعداد121,213 خرید4,633 فروش4,690 تعداد200,000 دستور1
دستور2 تعداد31,500 خرید4,626 فروش4,694 تعداد7,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 123 دوره 9 ماهه
سود TTM 247
P/E TTM 19.048

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 249 P/E مجمع 18.88
سود نقدی 25
درصد توزیع 10.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.6 % رتبه 45
6 ماهه 3.42 % رتبه 28
9 ماهه 26.64 % رتبه 36
1 ساله 21.16 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
93.06 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.26

P/B

% 32.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 3,814 درصد تغییر : 0.26 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 3,824 درصد تغییر : 2.35 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 3,916 درصد تغییر : 0.86 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 3,950 درصد تغییر : 0.98 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 3,989 درصد تغییر : 1.94 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 4,068 درصد تغییر : 0.64 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 4,094 درصد تغییر : 1.99 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 4,014 درصد تغییر : 1.76 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 4,086 درصد تغییر : 1.68 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 4,156 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 4,153 درصد تغییر : 1.52 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 4,217 درصد تغییر : 0.57 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 4,193 درصد تغییر : 1.95 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 4,113 درصد تغییر : 1.96 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 4,034 درصد تغییر : 1.73 حجم : 3.874 میلیون دفعات : 216
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 24.00 1,920 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وگستر آخرین : 350.00 10,230 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وملت آخرین : 348.00 3,380 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : ومهان آخرین : 70.00 5,670 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وکادو آخرین : 2,185 3,825 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وصنعت آخرین : 3.00 1,387 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : واتی آخرین : 120.00 6,220 حجم : 6.242 میلیون ارزش بازار : 70.04 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وبهمن آخرین : 24.00 2,195 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وبوعلی آخرین : 2.00 1,854 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : وبیمه آخرین : 21.00 1,065 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها