بانک قرض الحسنه رسالت

وسالت | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,120 65.97
قیمت پایانی: 4,290 0.00

آخرین معامله

1403/04/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,150 پایانی 4,290 0.00
بیشترین 7,170 کمترین 7,120
حجم 122,490 دفعات 6
حد قیمت 12,800 - 13,580 ارزش 551.08 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/04/27
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
12,337 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده -
12,337 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1403/04/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور248 تعداد6,603,450 خرید13,580 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,245 خرید13,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور11 تعداد535,360 خرید13,190 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد3,000 خرید13,080 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد5,432 خرید13,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 2,585 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,443
P/E TTM 3.944

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 654 P/E مجمع 20.76
سود نقدی 62
درصد توزیع 9.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 464.88 % رتبه 548
6 ماهه 1155 % رتبه 593
9 ماهه 1091.73 % رتبه 622
1 ساله 1093.87 % رتبه 619
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.48 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
تاریخ : 1403/04/04 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122,490 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وشهر آخرین : 3,540 15,980 حجم : 3.273 میلیون ارزش بازار : 193.726 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : ولانا آخرین : 2,600 28,000 حجم : 258,211 ارزش بازار : 3.06 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : واحصا آخرین : 6,920 19,130 حجم : 1.084 میلیون ارزش بازار : 11.004 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : وارس آخرین : 27,350 19,050 حجم : 1.896 میلیون ارزش بازار : 23.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : وثنو آخرین : 4,360 3,930 حجم : 5.016 میلیون ارزش بازار : 20.725 هزار میلیارد تاریخ : 09:08
نماد : وسنا آخرین : 2,050 14,130 حجم : 700,051 ارزش بازار : 55.96 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : واحیا آخرین : 11,840 6,510 حجم : 2.495 میلیون ارزش بازار : 146.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : 6 هزار میلیارد تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها