سر. ساختمان ایران

وساخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,050 1.57
قیمت پایانی: 44,480 2.56

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,300 پایانی 44,480 1,110.00
بیشترین 45,890 کمترین 43,100
حجم 1.12 میلیون دفعات 796
حد قیمت 42,070 - 45,970 ارزش 49.9 میلیارد
حجم مبنا 814,067 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
256 تعداد خریدار -
1.122 میلیون حجم خرید -
355 تعداد فروشنده -
1.122 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد170 خرید43,850 فروش44,060 تعداد4,906 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید43,830 فروش44,120 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد611 خرید43,820 فروش44,500 تعداد9,367 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید43,800 فروش44,890 تعداد252 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید43,740 فروش44,900 تعداد24,464 دستور2

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 1,098 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,445
P/E TTM 18.192

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 4,550 P/E مجمع 9.78
سود نقدی 844
درصد توزیع 18.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.87 % رتبه 132
6 ماهه 13.56 % رتبه 177
9 ماهه 34.17 % رتبه 129
1 ساله 25.54 % رتبه 129
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.496 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.34

P/B

% 48.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 44,480 درصد تغییر : 2.56 حجم : 1.12 میلیون دفعات : 796
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 43,370 درصد تغییر : 0.86 حجم : 464,746 دفعات : 556
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 43,000 درصد تغییر : 2.78 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 645
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 44,230 درصد تغییر : 2.21 حجم : 800,543 دفعات : 388
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 45,230 درصد تغییر : 2.75 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 575
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 46,510 درصد تغییر : 2.08 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 1,175
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 47,500 درصد تغییر : 4.95 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 2,041
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 45,260 درصد تغییر : 4.43 حجم : 2.84 میلیون دفعات : 1,377
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 43,340 درصد تغییر : 1.66 حجم : 711,542 دفعات : 594
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 44,070 درصد تغییر : 5.87 حجم : 507,223 دفعات : 571
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 46,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 46,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 46,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.52 میلیون دفعات : 1,160
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 46,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 519
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 46,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 443
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثخوز آخرین : 34,743 67,078 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وتوس آخرین : 50.00 13,030 حجم : 1.77 میلیون ارزش بازار : 20.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآذر آخرین : 2,520 81,770 حجم : 232 ارزش بازار : 16.858 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرمان آخرین : 33.00 1,086 حجم : 173.8 میلیون ارزش بازار : 46.882 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 12,590 حجم : 1,927 ارزش بازار : 34.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنظام آخرین : 2,749 46,487 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنام آخرین : 2,229 16,324 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثغرب آخرین : 238.00 7,723 حجم : 650 ارزش بازار : 9.553 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثعمرا آخرین : 391.00 12,658 حجم : 6,241 ارزش بازار : 16.962 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثعتما آخرین : 31,849 65,828 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها