سر. ساختمان ایران

وساخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,008 1.52
قیمت پایانی: 2,022 0.83

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,041 پایانی 2,022 17.00
بیشترین 2,072 کمترین 2,000
حجم 75.047 میلیون دفعات 2,339
حد قیمت 1,897 - 2,181 ارزش 151.73 میلیارد
حجم مبنا 12.337 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
683 تعداد خریدار 3
70.273 میلیون حجم خرید 4.774 میلیون
552 تعداد فروشنده 3
73.327 میلیون حجم فروش 1.72 میلیون
3.054 میلیون تغییر مالکیت 3.054 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور20 تعداد992,229 خرید2,000 فروش2,015 تعداد5,000 دستور1
دستور3 تعداد407,515 خرید1,998 فروش2,018 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید1,997 فروش2,020 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد36,960 خرید1,996 فروش2,023 تعداد235,000 دستور3
دستور4 تعداد19,021 خرید1,995 فروش2,024 تعداد371,503 دستور6

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 29 دوره 9 ماهه
سود TTM 79
P/E TTM 25.595

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 67 P/E مجمع 30.18
سود نقدی 14
درصد توزیع 20.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.68 % رتبه 63
6 ماهه 6.12 % رتبه 89
9 ماهه 8.74 % رتبه 100
1 ساله 110.78 % رتبه 70
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
62.364 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.77

P/B

% 23.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 2,039 درصد تغییر : 0.00 حجم : 72.849 میلیون دفعات : 2,017
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 2,039 درصد تغییر : 2.46 حجم : 88.342 میلیون دفعات : 2,603
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 1,990 درصد تغییر : 8.34 حجم : 62.99 میلیون دفعات : 2,275
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 2,171 درصد تغییر : 0.23 حجم : 82.922 میلیون دفعات : 2,424
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 2,166 درصد تغییر : 8.41 حجم : 153.29 میلیون دفعات : 4,115
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 1,998 درصد تغییر : 3.79 حجم : 135.434 میلیون دفعات : 3,158
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 1,925 درصد تغییر : 3.77 حجم : 55.231 میلیون دفعات : 1,662
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 1,855 درصد تغییر : 24.83 حجم : 166.364 میلیون دفعات : 1,752
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 1,486 درصد تغییر : 5.65 حجم : 14.376 میلیون دفعات : 458
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 1,575 درصد تغییر : 3.73 حجم : 27.828 میلیون دفعات : 682
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 1,636 درصد تغییر : 3.48 حجم : 50.374 میلیون دفعات : 1,397
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 1,581 درصد تغییر : 5.12 حجم : 73.556 میلیون دفعات : 1,381
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 1,504 درصد تغییر : 0.27 حجم : 26.831 میلیون دفعات : 556
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 1,500 درصد تغییر : 3.16 حجم : 22.944 میلیون دفعات : 564
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 1,549 درصد تغییر : 4.45 حجم : 26.689 میلیون دفعات : 651
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثخوز آخرین : 1,450 51,350 حجم : 12,855 ارزش بازار : 3.497 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وتوس آخرین : 490.00 18,390 حجم : 1.926 میلیون ارزش بازار : 37.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 30.00 8,180 حجم : 10.102 میلیون ارزش بازار : 14.723 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 8.00 1,326 حجم : 374.37 میلیون ارزش بازار : 57.068 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 40.00 8,230 حجم : 10.224 میلیون ارزش بازار : 21.776 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 800.00 55,300 حجم : 300,877 ارزش بازار : 4.174 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنام آخرین : 48.00 1,701 حجم : 7.436 میلیون ارزش بازار : 4.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 840.00 10,480 حجم : 6.435 میلیون ارزش بازار : 12.888 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 100.00 15,490 حجم : 3.002 میلیون ارزش بازار : 20.358 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعتما آخرین : 850.00 29,100 حجم : 229,668 ارزش بازار : 4.202 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها