سر. ساختمان ایران

وساخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,355 0.13
قیمت پایانی: 2,352 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,350 پایانی 2,352 0.00
بیشترین 2,420 کمترین 2,306
حجم 43.414 میلیون دفعات 1,541
حد قیمت 2,136 - 2,456 ارزش 102.09 میلیارد
حجم مبنا 12.337 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
460 تعداد خریدار 1
41.292 میلیون حجم خرید 2.122 میلیون
507 تعداد فروشنده 3
40.971 میلیون حجم فروش 2.443 میلیون
321,124 تغییر مالکیت 321,124

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد14,500 خرید2,355 فروش2,360 تعداد102,166 دستور2
دستور1 تعداد2,461 خرید2,354 فروش2,362 تعداد194,931 دستور1
دستور1 تعداد391,937 خرید2,352 فروش2,364 تعداد44,651 دستور3
دستور1 تعداد2,729 خرید2,347 فروش2,366 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد569 خرید2,346 فروش2,370 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 67 دوره 12 ماهه
سود TTM 67
P/E TTM 35.104

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 67 P/E مجمع 35.1
سود نقدی 14
درصد توزیع 20.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.42 % رتبه 220
6 ماهه 144.17 % رتبه 76
9 ماهه 141.92 % رتبه 71
1 ساله 101.36 % رتبه 104
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
72.542 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.09

P/B

% 22.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 2,352 درصد تغییر : 2.44 حجم : 43.414 میلیون دفعات : 1,541
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 2,296 درصد تغییر : 5.71 حجم : 96.1 میلیون دفعات : 2,290
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 2,172 درصد تغییر : 6.54 حجم : 27.124 میلیون دفعات : 884
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 2,324 درصد تغییر : 5.18 حجم : 37.229 میلیون دفعات : 1,710
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 2,451 درصد تغییر : 0.49 حجم : 37.717 میلیون دفعات : 1,533
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 2,439 درصد تغییر : 3.66 حجم : 85.51 میلیون دفعات : 2,430
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 2,353 درصد تغییر : 1.42 حجم : 45.708 میلیون دفعات : 1,735
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 2,320 درصد تغییر : 0.78 حجم : 76.466 میلیون دفعات : 2,495
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 2,302 درصد تغییر : 4.99 حجم : 87.059 میلیون دفعات : 3,465
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 2,423 درصد تغییر : 2.28 حجم : 64.265 میلیون دفعات : 2,078
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 2,369 درصد تغییر : 1.76 حجم : 88.156 میلیون دفعات : 2,441
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 2,328 درصد تغییر : 3.79 حجم : 129.302 میلیون دفعات : 3,068
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 2,243 درصد تغییر : 6.81 حجم : 66.87 میلیون دفعات : 1,544
تاریخ : 1402/02/20 پایانی : 2,407 درصد تغییر : 4.90 حجم : 112.374 میلیون دفعات : 3,144
تاریخ : 1402/02/19 پایانی : 2,531 درصد تغییر : 6.23 حجم : 167.334 میلیون دفعات : 5,153
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثخوز آخرین : 1,100 39,950 حجم : 31,902 ارزش بازار : 2.72 هزار میلیارد تاریخ : 11:49
نماد : وتوس آخرین : 480.00 19,670 حجم : 3.039 میلیون ارزش بازار : 40.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 60.00 12,870 حجم : 22.527 میلیون ارزش بازار : 22.917 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 15.00 1,631 حجم : 252.089 میلیون ارزش بازار : 70.153 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 30.00 7,730 حجم : 17.738 میلیون ارزش بازار : 20.409 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 400.00 46,050 حجم : 577,421 ارزش بازار : 3.462 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنام آخرین : 17.00 2,111 حجم : 6.98 میلیون ارزش بازار : 4.958 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : ثغرب آخرین : 30.00 10,890 حجم : 4.943 میلیون ارزش بازار : 13.032 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 70.00 17,940 حجم : 8.933 میلیون ارزش بازار : 23.413 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعتما آخرین : 210.00 14,870 حجم : 1.265 میلیون ارزش بازار : 2.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها