سر. ساختمان ایران

وساخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,450 4.17
قیمت پایانی: 1,455 4.53

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,414 پایانی 1,455 63.00
بیشترین 1,475 کمترین 1,400
حجم 88.107 میلیون دفعات 2,094
حد قیمت 1,832 - 2,106 ارزش 162.93 میلیارد
حجم مبنا 12.337 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
811 تعداد خریدار 4
74.402 میلیون حجم خرید 13.625 میلیون
153 تعداد فروشنده 2
87.328 میلیون حجم فروش 698,420
12.926 میلیون تغییر مالکیت 12.926 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد34,500 خرید1,845 فروش1,850 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد9,927 خرید1,844 فروش1,857 تعداد30,000 دستور1
دستور3 تعداد28,487 خرید1,841 فروش1,860 تعداد376,360 دستور2
دستور3 تعداد50,000 خرید1,840 فروش1,863 تعداد8,000 دستور2
دستور1 تعداد240,780 خرید1,837 فروش1,865 تعداد15,000 دستور2

EPS

سال مالی 1403/06/31
تحقق سود 1 دوره 3 ماهه
سود TTM 56
P/E TTM 32.808

DPS

آخرین مجمع 1402/06/31
سود واقعی 55 P/E مجمع 33.64
سود نقدی 44
درصد توزیع 80 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.71 % رتبه 32
6 ماهه 20.25 % رتبه 49
9 ماهه 12.55 % رتبه 73
1 ساله 4.38 % رتبه 79
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.028 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.2

P/B

% 23.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 1,455 درصد تغییر : 4.53 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 1,392 درصد تغییر : 0.22 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 1,389 درصد تغییر : 2.80 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 1,429 درصد تغییر : 2.19 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.28 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 1,457 درصد تغییر : 0.14 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 1,459 درصد تغییر : 0.55 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 1,467 درصد تغییر : 2.91 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 1,511 درصد تغییر : 2.45 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 1,549 درصد تغییر : 1.90 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 1,579 درصد تغییر : 3.27 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 1,529 درصد تغییر : 5.23 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 1,453 درصد تغییر : 2.40 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 1,419 درصد تغییر : 0.93 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 1,406 درصد تغییر : 0.72 حجم : 88.107 میلیون دفعات : 2,094
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وآذر آخرین : 250.00 5,940 حجم : 10.119 میلیون ارزش بازار : 17.425 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 160.00 20,590 حجم : 187,151 ارزش بازار : 32.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 4.00 1,011 حجم : 37.86 میلیون ارزش بازار : 51.102 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 42,040 12,510 حجم : 2,302 ارزش بازار : 3.819 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : ثاخت آخرین : 5.00 4,079 حجم : 15.553 میلیون ارزش بازار : 44.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثامید آخرین : 24.00 1,898 حجم : 2.121 میلیون ارزش بازار : 79.569 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثبهساز آخرین : 10.00 2,090 حجم : 19.543 میلیون ارزش بازار : 60.513 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثشاهد آخرین : 90.00 10,170 حجم : 8.318 میلیون ارزش بازار : 93.098 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثشرق آخرین : 730.00 35,500 حجم : 1.951 میلیون ارزش بازار : 42.636 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 7,170 حجم : 3.004 میلیون ارزش بازار : 30.061 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها