سر. ساختمان ایران

وساخت | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 912 2.59
قیمت پایانی: 889 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 912 پایانی 889 0.00
بیشترین 912 کمترین 912
حجم 624,468 دفعات 343
حد قیمت 836 - 942 ارزش 17.7 میلیارد
حجم مبنا 529,287 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
298 تعداد خریدار -
26.149 میلیون حجم خرید -
224 تعداد فروشنده -
26.149 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,300 خرید859 فروش919 تعداد54,266 دستور1
دستور1 تعداد8,000 خرید850 فروش920 تعداد5,666 دستور1
دستور1 تعداد11,780 خرید849 فروش929 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد7,000 خرید786 فروش937 تعداد87,700 دستور1
دستور1 تعداد88,499 خرید768 فروش939 تعداد200,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 17 دوره 9 ماهه
سود TTM 20
P/E TTM 43.441

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 1,240 P/E مجمع 0.72
سود نقدی 200
درصد توزیع 16.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.14 % رتبه 664
6 ماهه 14.42 % رتبه 653
9 ماهه 43.94 % رتبه 625
1 ساله 49.45 % رتبه 582
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.888 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.11

P/B

% 38.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 889 درصد تغییر : 0.00 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 889 درصد تغییر : 1.55 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 903 درصد تغییر : 1.31 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 915 درصد تغییر : 4.57 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 875 درصد تغییر : 0.00 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 875 درصد تغییر : 4.67 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 836 درصد تغییر : 3.24 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 864 درصد تغییر : 0.00 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 864 درصد تغییر : 1.53 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 851 درصد تغییر : 4.29 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 816 درصد تغییر : 3.43 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 845 درصد تغییر : 4.63 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 886 درصد تغییر : 5.60 حجم : 624,468 دفعات : 343
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 839 درصد تغییر : 5.31 حجم : 624,468 دفعات : 343
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وثخوز آخرین : 1,115 33,450 حجم : 172,899 ارزش بازار : 1.915 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/25
نماد : وتوس آخرین : 30.00 5,940 حجم : 1.51 میلیون ارزش بازار : 14.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 540.00 121,700 حجم : 1.66 میلیون ارزش بازار : 13.466 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 1.00 784 حجم : 454.17 میلیون ارزش بازار : 33.968 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 7.00 3,260 حجم : 7.68 میلیون ارزش بازار : 11.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 22,008 21,730 حجم : 2,239 ارزش بازار : 1.093 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : ثنام آخرین : 13,483 5,070 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 2.755 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 140.00 7,640 حجم : 3.06 میلیون ارزش بازار : 3.517 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 340.00 6,200 حجم : 4.21 میلیون ارزش بازار : 7.384 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/20
نماد : ثعتما آخرین : 20,789 13,190 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 1.811 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها