بانک خاورمیانه

وخاور | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,740 0.46
قیمت پایانی: 8,680 0.23

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,900 پایانی 8,680 20.00
بیشترین 8,900 کمترین 8,590
حجم 1.96 میلیون دفعات 286
حد قیمت 8,530 - 9,220 ارزش 16.9 میلیارد
حجم مبنا 6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
112 تعداد خریدار 3
1.359 میلیون حجم خرید 600,100
106 تعداد فروشنده 3
1.459 میلیون حجم فروش 500,100
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید8,740 فروش8,750 تعداد1,270 دستور1
دستور3 تعداد6,540 خرید8,730 فروش8,770 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد18,196 خرید8,700 فروش8,780 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد22,400 خرید8,600 فروش8,790 تعداد12,000 دستور1
دستور2 تعداد65,823 خرید8,590 فروش8,800 تعداد202,600 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 628 دوره 9 ماهه
سود TTM 868
P/E TTM 10.003

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 865 P/E مجمع 10.03
سود نقدی 200
درصد توزیع 23.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.2 % رتبه 184
6 ماهه 14.54 % رتبه 118
9 ماهه 16.72 % رتبه 133
1 ساله 81.71 % رتبه 149
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
130.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.4

P/B

% 90.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 8,680 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 8,700 درصد تغییر : 0.35 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 477
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 8,670 درصد تغییر : 1.81 حجم : 8.86 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 8,830 درصد تغییر : 0.90 حجم : 2.72 میلیون دفعات : 283
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 8,910 درصد تغییر : 1.11 حجم : 3.51 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 9,010 درصد تغییر : 0.45 حجم : 3.95 میلیون دفعات : 618
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 1.65 حجم : 10.02 میلیون دفعات : 551
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 9,120 درصد تغییر : 0.22 حجم : 6.28 میلیون دفعات : 446
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 9,140 درصد تغییر : 1.93 حجم : 6.35 میلیون دفعات : 438
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 9,320 درصد تغییر : 1.90 حجم : 6.42 میلیون دفعات : 549
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.39 میلیون دفعات : 582
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 9,500 درصد تغییر : 1.45 حجم : 5.39 میلیون دفعات : 582
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 9,640 درصد تغییر : 1.83 حجم : 6.57 میلیون دفعات : 545
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 9,820 درصد تغییر : 1.01 حجم : 9.52 میلیون دفعات : 712
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 9,920 درصد تغییر : 1.20 حجم : 5.8 میلیون دفعات : 567
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 50.00 3,840 حجم : 88.7 میلیون ارزش بازار : 116.226 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وگردش آخرین : 984.00 17,405 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وکار آخرین : 50.00 2,460 حجم : 263,444 ارزش بازار : 99.145 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسینا آخرین : 60.00 3,220 حجم : 5.55 میلیون ارزش بازار : 82.751 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وپست آخرین : 970.00 17,180 حجم : 26.41 میلیون ارزش بازار : 54.71 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وپاسار آخرین : 10.00 11,910 حجم : 39.69 میلیون ارزش بازار : 779.688 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وپارس آخرین : 60.00 3,210 حجم : 34.06 میلیون ارزش بازار : 501.851 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وبملت آخرین : 70.00 3,570 حجم : 108.56 میلیون ارزش بازار : 743.284 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,300 حجم : 100.64 میلیون ارزش بازار : 403.314 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وآیند آخرین : 3,977 20,628 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها