بانک خاورمیانه

وخاور | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,899 0.05
قیمت پایانی: 3,902 0.13

آخرین معامله

1403/04/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,965 پایانی 3,902 5.00
بیشترین 3,965 کمترین 3,892
حجم 3.583 میلیون دفعات 160
حد قیمت 3,321 - 3,669 ارزش 12.51 میلیارد
حجم مبنا 20 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/04/24
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 2
36,309 حجم خرید 3.434 میلیون
12 تعداد فروشنده 3
2.705 میلیون حجم فروش 765,115
2.669 میلیون تغییر مالکیت 2.669 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/04/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد101,492 خرید3,486 فروش3,487 تعداد57,660 دستور2
دستور11 تعداد242,500 خرید3,485 فروش3,490 تعداد10,105 دستور2
دستور9 تعداد252,610 خرید3,484 فروش3,491 تعداد51,318 دستور3
دستور10 تعداد282,820 خرید3,483 فروش3,492 تعداد137,813 دستور1
دستور10 تعداد293,660 خرید3,482 فروش3,493 تعداد25,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 533 دوره 9 ماهه
سود TTM 838
P/E TTM 4.17

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 854 P/E مجمع 4.09
سود نقدی 200
درصد توزیع 23.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.97 % رتبه 178
6 ماهه 4.72 % رتبه 207
9 ماهه 3.12 % رتبه 269
1 ساله 32.27 % رتبه 282
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
174.75 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.54

P/B

% 91.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 3,902 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 3,897 درصد تغییر : 0.23 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 3,906 درصد تغییر : 0.26 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 3,916 درصد تغییر : 0.43 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 3,933 درصد تغییر : 0.54 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 3,912 درصد تغییر : 0.96 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 3,875 درصد تغییر : 5.99 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 3,656 درصد تغییر : 0.06 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 3,654 درصد تغییر : 0.97 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 3,619 درصد تغییر : 0.03 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 3,620 درصد تغییر : 0.69 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 3,645 درصد تغییر : 0.33 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 3,633 درصد تغییر : 1.09 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/04 پایانی : 3,594 درصد تغییر : 1.35 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1403/04/03 پایانی : 3,546 درصد تغییر : 1.11 حجم : 3.583 میلیون دفعات : 160
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وکار آخرین : - 2,506 حجم : 14.401 میلیون ارزش بازار : 109.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ونوین آخرین : 58.00 3,050 حجم : 32.772 میلیون ارزش بازار : 188.64 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 4.00 2,680 حجم : 1.229 میلیون ارزش بازار : 84.69 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : وبصادر آخرین : 11.00 1,580 حجم : 23.222 میلیون ارزش بازار : 363.302 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 5.00 2,140 حجم : 108.05 میلیون ارزش بازار : 1601.76 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 16.00 1,854 حجم : 14.2 میلیون ارزش بازار : 264.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 47.00 2,500 حجم : 8.453 میلیون ارزش بازار : 863.942 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : وپست آخرین : 30.00 8,670 حجم : 1.109 میلیون ارزش بازار : 134.897 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/11
نماد : وسینا آخرین : 3.00 1,903 حجم : 2.92 میلیون ارزش بازار : 88.463 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 820.00 7,210 حجم : 273,455 ارزش بازار : 128.48 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها