بانک خاورمیانه

وخاور | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,410 1.33
قیمت پایانی: 8,320 0.24

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,270 پایانی 8,320 20.00
بیشترین 8,450 کمترین 8,300
حجم 1.42 میلیون دفعات 162
حد قیمت 8,370 - 9,130 ارزش 11.9 میلیارد
حجم مبنا 6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 2
2.344 میلیون حجم خرید 2.147 میلیون
67 تعداد فروشنده -
4.49 میلیون حجم فروش -
2.147 میلیون تغییر مالکیت 2.147 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید8,330 فروش8,370 تعداد701,989 دستور18
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,400 تعداد59,750 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,420 تعداد89,533 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,440 تعداد290,600 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,450 تعداد280,000 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 628 دوره 9 ماهه
سود TTM 868
P/E TTM 9.784

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 865 P/E مجمع 9.82
سود نقدی 200
درصد توزیع 23.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.06 % رتبه 133
6 ماهه 10.11 % رتبه 158
9 ماهه 38.56 % رتبه 119
1 ساله 11.4 % رتبه 131
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
124.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.21

P/B

% 90.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 8,300 درصد تغییر : 2.24 حجم : 12.54 میلیون دفعات : 425
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 8,490 درصد تغییر : 1.51 حجم : 4.49 میلیون دفعات : 193
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 8,620 درصد تغییر : 0.47 حجم : 2.91 میلیون دفعات : 340
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 8,580 درصد تغییر : 0.23 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 251
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 8,560 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.18 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 8,550 درصد تغییر : 0.23 حجم : 10.67 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 8,530 درصد تغییر : 0.35 حجم : 8.06 میلیون دفعات : 372
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 8,500 درصد تغییر : 1.07 حجم : 3.87 میلیون دفعات : 578
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.75 میلیون دفعات : 550
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.7 میلیون دفعات : 297
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.64 میلیون دفعات : 256
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.45 میلیون دفعات : 302
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 325
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.48 میلیون دفعات : 920
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.82 میلیون دفعات : 397
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 190.00 4,421 حجم : 13.9 میلیون ارزش بازار : 131.257 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 2,499 15,890 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وکار آخرین : 86.00 2,798 حجم : 1.46 میلیون ارزش بازار : 113.642 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 72.00 2,680 حجم : 13.07 میلیون ارزش بازار : 66.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 600.00 19,680 حجم : 42,646 ارزش بازار : 65.542 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : وپاسار آخرین : 230.00 16,790 حجم : 31.13 میلیون ارزش بازار : 1097.46 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 59.00 2,475 حجم : 50.41 میلیون ارزش بازار : 381.939 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 278.00 4,922 حجم : - ارزش بازار : 1004.779 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : وبصادر آخرین : 65.00 2,297 حجم : 144.41 میلیون ارزش بازار : 395.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 8,568 16,037 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها