سر. خوارزمی

وخارزم | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,280 0.76
قیمت پایانی: 5,330 1.72

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,460 پایانی 5,330 90.00
بیشترین 5,460 کمترین 5,240
حجم 46.76 میلیون دفعات 4,295
حد قیمت 5,180 - 5,720 ارزش 249.1 میلیارد
حجم مبنا 5.519 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,926 تعداد خریدار 6
53.719 میلیون حجم خرید 21.447 میلیون
2,216 تعداد فروشنده 4
72.831 میلیون حجم فروش 2.335 میلیون
19.112 میلیون تغییر مالکیت 19.112 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد84,320 خرید5,290 فروش5,300 تعداد58,750 دستور4
دستور1 تعداد1,000 خرید5,270 فروش5,310 تعداد2,092 دستور1
دستور1 تعداد9,200 خرید5,260 فروش5,320 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید5,250 فروش5,340 تعداد49,520 دستور5
دستور3 تعداد82,716 خرید5,240 فروش5,350 تعداد368,271 دستور6

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 1,179 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,179
P/E TTM 4.444

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 456 P/E مجمع 11.49
سود نقدی 50
درصد توزیع 10.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 32.83 % رتبه 47
6 ماهه 4.42 % رتبه 53
9 ماهه 22.2 % رتبه 43
1 ساله 31.01 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
99.671 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.23

P/B

% 50.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 5,330 درصد تغییر : 1.72 حجم : 46.76 میلیون دفعات : 4,295
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 5,240 درصد تغییر : 3.85 حجم : 75.17 میلیون دفعات : 5,827
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 2.85 حجم : 52.98 میلیون دفعات : 5,580
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 5,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.87 میلیون دفعات : 6,198
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 5,610 درصد تغییر : 2.27 حجم : 34.87 میلیون دفعات : 6,198
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 5,740 درصد تغییر : 2.50 حجم : 40.85 میلیون دفعات : 6,124
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 5,600 درصد تغییر : 4.27 حجم : 74.06 میلیون دفعات : 7,994
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 5,850 درصد تغییر : 4.72 حجم : 43.85 میلیون دفعات : 5,078
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 6,140 درصد تغییر : 1.29 حجم : 27.14 میلیون دفعات : 3,994
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 6,220 درصد تغییر : 1.47 حجم : 32.46 میلیون دفعات : 5,748
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 6,130 درصد تغییر : 3.77 حجم : 35.71 میلیون دفعات : 5,901
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 6,370 درصد تغییر : 1.39 حجم : 42.68 میلیون دفعات : 6,177
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 2.42 حجم : 45.65 میلیون دفعات : 5,797
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 6,620 درصد تغییر : 2.80 حجم : 46.95 میلیون دفعات : 5,339
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 6,440 درصد تغییر : 1.10 حجم : 56.56 میلیون دفعات : 6,536
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 92.00 14,901 حجم : 3.87 میلیون ارزش بازار : 150.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 1,378 3,276 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وگستر آخرین : 242.00 9,929 حجم : 8.53 میلیون ارزش بازار : 3.9 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وکادو آخرین : 4,300 20,602 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنعت آخرین : 260.00 6,910 حجم : 3.77 میلیون ارزش بازار : 41.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 360.00 7,730 حجم : 12.37 میلیون ارزش بازار : 20.871 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 63.00 1,211 حجم : - ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 37.00 703 حجم : - ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها