سر. خوارزمی

وخارزم | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,308 5.00
قیمت پایانی: 4,305 4.92

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,180 پایانی 4,305 202.00
بیشترین 4,308 کمترین 4,100
حجم 32.97 میلیون دفعات 3,018
حد قیمت 3,940 - 4,354 ارزش 141.4 میلیارد
حجم مبنا 5.519 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
726 تعداد خریدار 2
16.048 میلیون حجم خرید 1.54 میلیون
692 تعداد فروشنده 2
16.538 میلیون حجم فروش 1.05 میلیون
490,000 تغییر مالکیت 490,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,360 خرید4,123 فروش4,137 تعداد1,300 دستور1
دستور2 تعداد2,929 خرید4,120 فروش4,140 تعداد6,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید4,110 فروش4,141 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید4,106 فروش4,145 تعداد48,679 دستور1
دستور2 تعداد2,673 خرید4,101 فروش4,147 تعداد21,504 دستور3

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 824 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,019
P/E TTM 4.026

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 456 P/E مجمع 9
سود نقدی 50
درصد توزیع 10.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.86 % رتبه 70
6 ماهه 44.48 % رتبه 48
9 ماهه 46.05 % رتبه 38
1 ساله 47.35 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
80.186 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.15

P/B

% 50.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 4,103 درصد تغییر : 1.06 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 4,147 درصد تغییر : 1.80 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 4,223 درصد تغییر : 2.15 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 4,134 درصد تغییر : 2.98 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 4,261 درصد تغییر : 0.63 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 4,288 درصد تغییر : 0.28 حجم : 32.97 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 4,300 درصد تغییر : 3.71 حجم : 68.39 میلیون دفعات : 5,016
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 4,146 درصد تغییر : 22.99 حجم : 40.93 میلیون دفعات : 2,264
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 3,371 درصد تغییر : 1.72 حجم : 31.26 میلیون دفعات : 2,488
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 3,430 درصد تغییر : 4.38 حجم : 39.64 میلیون دفعات : 2,851
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 3,587 درصد تغییر : 4.65 حجم : 28.38 میلیون دفعات : 1,962
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 3,762 درصد تغییر : 4.83 حجم : 38.56 میلیون دفعات : 2,842
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 3,953 درصد تغییر : 4.05 حجم : 12.89 میلیون دفعات : 1,401
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 4,120 درصد تغییر : 3.74 حجم : 26.33 میلیون دفعات : 2,309
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 4,280 درصد تغییر : 1.18 حجم : 32.06 میلیون دفعات : 3,228
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 250.00 12,113 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 123.66 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 483.00 4,171 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : وگستر آخرین : 927.00 17,629 حجم : 56,581 ارزش بازار : 7.396 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 2,654 13,648 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وصنعت آخرین : 20.00 5,390 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 33.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 105.00 5,069 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 13.138 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 64.00 1,216 حجم : - ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : وسگلستا آخرین : 123.00 1,114 حجم : 4,320 ارزش بازار : 148.306 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها