بیمه حکمت صبا

وحکمت | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,690 54.10
قیمت پایانی: 5,861 0.00

آخرین معامله

11:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,750 پایانی 5,861 0.00
بیشترین 2,750 کمترین 2,638
حجم 52,755 دفعات 21
حد قیمت 2,589 - 2,749 ارزش 300.12 میلیون
حجم مبنا 3.412 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:26
حقیقی حقوقی
45 تعداد خریدار 1
1.619 میلیون حجم خرید 75,000
65 تعداد فروشنده 1
1.359 میلیون حجم فروش 335,435
260,435 تغییر مالکیت 260,435

عرضه و تقاضا

11:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد223 خرید2,662 فروش2,695 تعداد6,620 دستور1
دستور1 تعداد375 خرید2,661 فروش2,716 تعداد108,793 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید2,656 فروش2,717 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید2,640 فروش2,723 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید2,620 فروش2,725 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -213 دوره 9 ماهه
سود TTM -284
P/E TTM -9.451

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 45 P/E مجمع 59.64
سود نقدی 12
درصد توزیع 26.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.48 % رتبه 511
6 ماهه 38.64 % رتبه 492
9 ماهه 23.67 % رتبه 440
1 ساله 45.59 % رتبه 404
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.792 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 5,861 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,755 دفعات : 21
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 1,117 4,501 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 11:24
نماد : وتعاون آخرین : 81.00 1,540 حجم : 3.53 میلیون ارزش بازار : 7.965 هزار میلیارد تاریخ : 11:25
نماد : نوین آخرین : 103.00 3,171 حجم : 851,167 ارزش بازار : 8.106 هزار میلیارد تاریخ : 11:32
نماد : میهن آخرین : 20.00 2,165 حجم : 6.59 میلیون ارزش بازار : 3.206 هزار میلیارد تاریخ : 11:32
نماد : ما آخرین : 121.00 4,589 حجم : 350,244 ارزش بازار : 22.375 هزار میلیارد تاریخ : 11:31
نماد : کوثر آخرین : 20.00 3,448 حجم : 12.01 میلیون ارزش بازار : 56.919 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : بنو آخرین : 10.00 5,240 حجم : 1.6 میلیون ارزش بازار : 31.38 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : بساما آخرین : 500.00 10,580 حجم : 2.14 میلیون ارزش بازار : 52.9 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : بخاور آخرین : 11.00 2,172 حجم : 836,052 ارزش بازار : 4.754 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : بپاس آخرین : 350.00 35,300 حجم : 2.25 میلیون ارزش بازار : 1073.161 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها