سر. وثوق امین

وثوق | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,280 53.57
قیمت پایانی: 10,601 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,510 پایانی 10,601 0.00
بیشترین 16,510 کمترین 15,587
حجم 496,051 دفعات 104
حد قیمت 15,587 - 17,047 ارزش 5.11 میلیارد
حجم مبنا 1.314 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
268 تعداد خریدار -
1.545 میلیون حجم خرید -
471 تعداد فروشنده 1
1.529 میلیون حجم فروش 15,152
15,152 تغییر مالکیت 15,152

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد612 خرید16,280 فروش16,400 تعداد1,250 دستور1
دستور2 تعداد2,931 خرید16,260 فروش16,407 تعداد888 دستور1
دستور1 تعداد30,987 خرید16,191 فروش16,428 تعداد3,434 دستور1
دستور3 تعداد21,731 خرید16,180 فروش16,430 تعداد268 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید16,110 فروش16,440 تعداد98,244 دستور3

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود 207 دوره 6 ماهه
سود TTM 571
P/E TTM 28.108

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی 522 P/E مجمع 30.74
سود نقدی 100
درصد توزیع 19.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.35 % رتبه 276
6 ماهه 50.14 % رتبه 499
9 ماهه 29.45 % رتبه 540
1 ساله 10.92 % رتبه 501
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.65 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسبحان آخرین : 84.00 2,720 حجم : 152,843 ارزش بازار : 10.932 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآتوس آخرین : 9,427 43,933 حجم : 233,040 ارزش بازار : 724.63 میلیارد تاریخ : 1400/01/29
نماد : سرچشمه آخرین : 46.00 5,900 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 30.202 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ومشان آخرین : 9,791 68,974 حجم : 5,314 ارزش بازار : 1.184 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها