سر. وثوق امین

وثوق | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,758 133.54
قیمت پایانی: 10,601 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,758 پایانی 10,601 0.00
بیشترین 24,758 کمترین 24,758
حجم 496,051 دفعات 104
حد قیمت 24,971 - 26,244 ارزش 5.11 میلیارد
حجم مبنا 1.314 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
1,393 تعداد خریدار -
8.901 میلیون حجم خرید -
1,822 تعداد فروشنده -
8.901 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,956 خرید25,000 فروش25,000 تعداد2,647 دستور5
دستور1 تعداد1,194 خرید24,983 فروش25,264 تعداد175 دستور1
دستور1 تعداد5,400 خرید24,980 فروش25,300 تعداد7,216 دستور1
دستور3 تعداد3,382 خرید24,971 فروش25,339 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش25,350 تعداد3,335 دستور3

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود 207 دوره 6 ماهه
سود TTM 571
P/E TTM 44.25

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی 522 P/E مجمع 48.4
سود نقدی 100
درصد توزیع 19.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 138.92 % رتبه 534
6 ماهه 113.23 % رتبه 570
9 ماهه 83.58 % رتبه 548
1 ساله 189.2 % رتبه 531
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.65 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 10,601 درصد تغییر : 0.00 حجم : 496,051 دفعات : 104
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسبحان آخرین : 6,529 3,270 حجم : - ارزش بازار : 12.737 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/11
نماد : وآتوس آخرین : 11,216 45,722 حجم : 233,040 ارزش بازار : 724.63 میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سرچشمه آخرین : 133.00 6,556 حجم : 531,865 ارزش بازار : 34.068 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ومشان آخرین : 16,714 75,897 حجم : 5,314 ارزش بازار : 1.184 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها