سر. ساختمان نوین

وثنو | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,930 52.59
قیمت پایانی: 8,290 0.00

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,930 پایانی 8,290 0.00
بیشترین 3,930 کمترین 3,930
حجم 5.016 میلیون دفعات 263
حد قیمت 8,240 - 8,740 ارزش 41.57 میلیارد
حجم مبنا 2.558 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
107 تعداد خریدار 1
4.976 میلیون حجم خرید 40,000
81 تعداد فروشنده -
5.016 میلیون حجم فروش -
40,000 تغییر مالکیت 40,000

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,240 تعداد6,325,265 دستور110
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,280 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,300 تعداد200,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,330 تعداد38,962 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,410 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 113 دوره 3 ماهه
سود TTM 272
P/E TTM 30.478

DPS

آخرین مجمع 1402/06/31
سود واقعی 535 P/E مجمع 15.5
سود نقدی 460
درصد توزیع 85.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 123.97 % رتبه 413
6 ماهه 178.9 % رتبه 335
9 ماهه 126.12 % رتبه 368
1 ساله 280.37 % رتبه 440
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.725 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.016 میلیون دفعات : 263
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وشهر آخرین : 3,540 15,980 حجم : 3.273 میلیون ارزش بازار : 193.726 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : ولانا آخرین : 2,600 28,000 حجم : 258,211 ارزش بازار : 3.06 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : واحصا آخرین : 6,920 19,130 حجم : 1.084 میلیون ارزش بازار : 11.004 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : وارس آخرین : 27,350 19,050 حجم : 1.896 میلیون ارزش بازار : 23.2 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وسالت آخرین : 2,830 7,120 حجم : 122,490 ارزش بازار : 12.48 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : وسنا آخرین : 2,050 14,130 حجم : 700,051 ارزش بازار : 55.96 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : واحیا آخرین : 11,840 6,510 حجم : 2.495 میلیون ارزش بازار : 146.8 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : 6 هزار میلیارد تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها