سر. توسعه خوزستان

وثخوز | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 67,146 107.66
قیمت پایانی: 32,335 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 67,146 پایانی 32,335 0.00
بیشترین 67,146 کمترین 67,146
حجم 172,899 دفعات 158
حد قیمت 67,146 - 74,214 ارزش 5.69 میلیارد
حجم مبنا 618,525 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
2,762 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
2,762 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,146 تعداد1,230,625 دستور231
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,147 تعداد51,209 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,150 تعداد420 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,154 تعداد4,662 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,160 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -13 دوره 3 ماهه
سود TTM -115
P/E TTM -614.304

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی -37 P/E مجمع -1,909.32
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.32 % رتبه 481
6 ماهه 95.82 % رتبه 449
9 ماهه 122.68 % رتبه 470
1 ساله 126.49 % رتبه 468
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.263 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 50

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 990.00 48,730 حجم : 1.6 میلیون ارزش بازار : 53.141 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وتوس آخرین : 270.00 13,540 حجم : 11,075 ارزش بازار : 22.096 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآذر آخرین : 1,700 83,510 حجم : 53,356 ارزش بازار : 17.012 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کرمان آخرین : 47,601 1,276 حجم : - ارزش بازار : 53.318 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/11
نماد : ثنوسا آخرین : 260.00 12,770 حجم : 961 ارزش بازار : 34.269 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثنظام آخرین : 1,929 45,667 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثنام آخرین : 2,227 16,326 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثغرب آخرین : 159.00 7,803 حجم : 11,550 ارزش بازار : 9.554 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثعمرا آخرین : 261.00 12,791 حجم : 3,710 ارزش بازار : 16.968 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ثعتما آخرین : 31,920 65,899 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها