سر. توسعه خوزستان

وثخوز | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 64,340 98.98
قیمت پایانی: 32,335 0.00

آخرین معامله

1400/04/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,340 پایانی 32,335 0.00
بیشترین 64,340 کمترین 64,340
حجم 172,899 دفعات 158
حد قیمت 64,340 - 71,112 ارزش 5.69 میلیارد
حجم مبنا 618,525 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/26
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
1,449 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
1,449 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/04/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,340 تعداد2,194,687 دستور295
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,341 تعداد2,306 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,342 تعداد777 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,352 تعداد28,871 دستور13
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,400 تعداد684 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 204 دوره 6 ماهه
سود TTM 139
P/E TTM 487

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی -37 P/E مجمع -1,829.54
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.18 % رتبه 598
6 ماهه 13.11 % رتبه 565
9 ماهه 87.63 % رتبه 544
1 ساله 113.38 % رتبه 538
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.263 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 50

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/03/31 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 610.00 49,290 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : وتوس آخرین : 200.00 13,260 حجم : 1.79 میلیون ارزش بازار : 21.536 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وآذر آخرین : - 65,750 حجم : 416,022 ارزش بازار : 13.15 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کرمان آخرین : 17.00 1,366 حجم : 239.67 میلیون ارزش بازار : 58.944 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنوسا آخرین : 80.00 9,390 حجم : 31.42 میلیون ارزش بازار : 24.485 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنظام آخرین : 1,992 45,730 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنام آخرین : 2,780 15,773 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : ثغرب آخرین : 70.00 6,157 حجم : 13.87 میلیون ارزش بازار : 7.472 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثعمرا آخرین : 79.00 10,183 حجم : 7.17 میلیون ارزش بازار : 13.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثعتما آخرین : 889.00 33,090 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها