سر. توسعه خوزستان

وثخوز | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 64,428 99.25
قیمت پایانی: 32,335 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,428 پایانی 32,335 0.00
بیشترین 64,428 کمترین 64,428
حجم 172,899 دفعات 158
حد قیمت 67,810 - 74,946 ارزش 5.69 میلیارد
حجم مبنا 618,525 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
167 تعداد خریدار 1
410,589 حجم خرید 150,000
126 تعداد فروشنده -
560,589 حجم فروش -
150,000 تغییر مالکیت 150,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,810 تعداد591,194 دستور160
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,811 تعداد15,001 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش67,815 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش68,500 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش68,698 تعداد240 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود -37 دوره 12 ماهه
سود TTM -37
P/E TTM -1,832.919

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 379 P/E مجمع 178.94
سود نقدی 38
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 103.43 % رتبه 403
6 ماهه 120.89 % رتبه 453
9 ماهه 124.04 % رتبه 443
1 ساله 108.17 % رتبه 452
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2.263 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 50

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 32,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 172,899 دفعات : 158
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 650.00 60,100 حجم : - ارزش بازار : 65.32 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/5
نماد : وتوس آخرین : 410.00 20,330 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 33.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وآذر آخرین : 1,060 106,680 حجم : 10.66 میلیون ارزش بازار : 21.124 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 1,148 70,008 حجم : 19.73 میلیون ارزش بازار : 79.005 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 500.00 14,440 حجم : 24.18 میلیون ارزش بازار : 39.292 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 6,954 50,692 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/24
نماد : ثنام آخرین : 531.00 18,022 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 140.00 8,001 حجم : 11.66 میلیون ارزش بازار : 9.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ثعمرا آخرین : 483.00 11,732 حجم : 10.3 میلیون ارزش بازار : 15.88 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعتما آخرین : 33,981 67,960 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها