سر. توسعه صنعتی ایران

وتوصا | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,046 1.55
قیمت پایانی: 1,065 3.40

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,075 پایانی 1,065 35.00
بیشترین 1,084 کمترین 1,028
حجم 9.808 میلیون دفعات 191
حد قیمت 986 - 1,134 ارزش 10.36 میلیارد
حجم مبنا 14.299 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
68 تعداد خریدار 1
3.569 میلیون حجم خرید 6.208 میلیون
48 تعداد فروشنده -
9.777 میلیون حجم فروش -
6.208 میلیون تغییر مالکیت 6.208 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد173,872 خرید1,055 فروش1,060 تعداد390,817 دستور1
دستور6 تعداد740,244 خرید1,054 فروش1,062 تعداد5,000 دستور1
دستور18 تعداد2,120,350 خرید1,053 فروش1,064 تعداد69,800 دستور3
دستور20 تعداد2,412,710 خرید1,052 فروش1,065 تعداد46,189 دستور6
دستور20 تعداد2,558,520 خرید1,051 فروش1,067 تعداد93,497 دستور2

EPS

سال مالی 1403/06/31
تحقق سود -3 دوره 3 ماهه
سود TTM 141
P/E TTM 7.495

DPS

آخرین مجمع 1402/06/31
سود واقعی 143 P/E مجمع 7.39
سود نقدی 115
درصد توزیع 80.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.98 % رتبه 130
6 ماهه 12.18 % رتبه 123
9 ماهه 23.45 % رتبه 669
1 ساله 46.88 % رتبه 608
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.995 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.97

P/B

% 55.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 1,065 درصد تغییر : 3.40 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 1,030 درصد تغییر : 0.59 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 1,024 درصد تغییر : 0.87 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 1,033 درصد تغییر : 1.43 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 1,048 درصد تغییر : 0.95 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 1,058 درصد تغییر : 0.38 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 1,054 درصد تغییر : 0.48 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 1,049 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 1,049 درصد تغییر : 0.29 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 1,052 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 1,052 درصد تغییر : 1.06 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 1,041 درصد تغییر : 5.90 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 983 درصد تغییر : 2.08 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 963 درصد تغییر : 0.21 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 961 درصد تغییر : 0.42 حجم : 9.808 میلیون دفعات : 191
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 4.00 1,863 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وگستر آخرین : 120.00 9,350 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وملت آخرین : 92.00 3,636 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : ومهان آخرین : 120.00 5,200 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وکادو آخرین : 2,135 3,875 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وصنعت آخرین : 52.00 1,560 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : واتی آخرین : 40.00 6,710 حجم : 6.242 میلیون ارزش بازار : 70.04 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبهمن آخرین : 36.00 2,270 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبوعلی آخرین : 10.00 1,845 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبیمه آخرین : 19.00 1,086 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها