سر. توسعه صنعتی ایران

وتوصا | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,090 1.95
قیمت پایانی: 12,330 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,090 پایانی 12,330 0.00
بیشترین 12,090 کمترین 12,090
حجم 47,663 دفعات 42
حد قیمت 12,090 - 13,060 ارزش 576.2 میلیون
حجم مبنا 4.69 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
36 تعداد خریدار -
47,663 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
47,663 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,090 تعداد12,943,119 دستور650
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,100 تعداد268,190 دستور27
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,110 تعداد200,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,120 تعداد15,343 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,150 تعداد11,199 دستور3

EPS

سال مالی 1399/06/31
تحقق سود 14 دوره 3 ماهه
سود TTM 425
P/E TTM 28.99

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 628 P/E مجمع 19.63
سود نقدی 400
درصد توزیع 63.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.97 % رتبه 167
6 ماهه 24.32 % رتبه 122
9 ماهه 44.17 % رتبه 159
1 ساله 185.05 % رتبه 174
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
49.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.64

P/B

% 46.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 12,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,663 دفعات : 42
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 12,330 درصد تغییر : 0.08 حجم : 93,493 دفعات : 47
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 12,340 درصد تغییر : 0.08 حجم : 116,388 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 12,350 درصد تغییر : 0.08 حجم : 145,920 دفعات : 31
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 40,704 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,360 درصد تغییر : 0.08 حجم : 106,848 دفعات : 39
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,370 درصد تغییر : 0.16 حجم : 400,620 دفعات : 71
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,390 درصد تغییر : 0.08 حجم : 188,880 دفعات : 43
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,400 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.35 میلیون دفعات : 101
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,480 درصد تغییر : 1.66 حجم : 3.25 میلیون دفعات : 312
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 12,690 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 12,690 درصد تغییر : 0.70 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 12,780 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 180
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 1.91 حجم : 5.95 میلیون دفعات : 764
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,110 درصد تغییر : 0.92 حجم : 29.1 میلیون دفعات : 5,774
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 5.00 12,158 حجم : 2.87 میلیون ارزش بازار : 121 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وملت آخرین : 186.00 4,468 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وگستر آخرین : 389.00 19,088 حجم : 16,097 ارزش بازار : 7.79 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وکادو آخرین : 4,342 20,644 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنعت آخرین : 140.00 7,000 حجم : 2.5 میلیون ارزش بازار : 42.54 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصنا آخرین : 120.00 5,910 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 16.173 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیلام آخرین : 20.00 1,220 حجم : 12,050 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسیزد آخرین : 20.00 1,260 حجم : 4,000 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 20.00 1,110 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها