سر. پارس توشه

وتوشه | سهام - بورس
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

وسایل خانگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,279 1.36
قیمت پایانی: 4,323 0.35

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,549 پایانی 4,323 15.00
بیشترین 4,549 کمترین 4,200
حجم 1.705 میلیون دفعات 159
حد قیمت 4,451 - 5,121 ارزش 11.54 میلیارد
حجم مبنا 3.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
67 تعداد خریدار 2
1.119 میلیون حجم خرید 585,896
53 تعداد فروشنده -
1.705 میلیون حجم فروش -
585,896 تغییر مالکیت 585,896

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 534 دوره 9 ماهه
سود TTM 869
P/E TTM 7.803

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 978 P/E مجمع 6.93
سود نقدی 180
درصد توزیع 18.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.26 % رتبه 695
6 ماهه 1.95 % رتبه 652
9 ماهه 17.63 % رتبه 576
1 ساله 35.67 % رتبه 502
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.56

P/B

% 35.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 4,323 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 4,338 درصد تغییر : 6.47 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 4,638 درصد تغییر : 1.98 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 4,548 درصد تغییر : 0.37 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 4,565 درصد تغییر : 0.61 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 4,593 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 4,602 درصد تغییر : 0.95 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 4,646 درصد تغییر : 1.15 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 4,593 درصد تغییر : 3.80 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 4,425 درصد تغییر : 2.48 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 4,318 درصد تغییر : 4.45 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 4,134 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 4,137 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 4,154 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 4,155 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.705 میلیون دفعات : 159
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لبوتان آخرین : 120.00 19,790 حجم : 400,241 ارزش بازار : 52.725 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : لخزر آخرین : 312.00 5,514 حجم : 434,519 ارزش بازار : 25.197 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : لازما آخرین : 12,650 75,200 حجم : 98,955 ارزش بازار : 19.107 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : لخانه آخرین : 13,830 13,020 حجم : 3,824 ارزش بازار : 24.165 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : گلدیرا آخرین : 241.00 4,271 حجم : 4.284 میلیون ارزش بازار : 53.194 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : انتخاب آخرین : 79.00 1,410 حجم : 222,624 ارزش بازار : 279 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها