سر. توس گستر

وتوس | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,030 0.38
قیمت پایانی: 13,030 0.38

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,020 پایانی 13,030 50.00
بیشترین 13,210 کمترین 12,700
حجم 1.77 میلیون دفعات 526
حد قیمت 12,690 - 13,860 ارزش 23 میلیارد
حجم مبنا 1.623 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
82 تعداد خریدار 1
408,366 حجم خرید 1.363 میلیون
272 تعداد فروشنده -
1.771 میلیون حجم فروش -
1.363 میلیون تغییر مالکیت 1.363 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,000 خرید13,100 فروش13,100 تعداد1,421 دستور1
دستور1 تعداد9,701 خرید13,030 فروش13,110 تعداد482 دستور2
دستور1 تعداد81,630 خرید13,010 فروش13,120 تعداد7,788 دستور3
دستور2 تعداد61,573 خرید13,000 فروش13,130 تعداد122 دستور1
دستور1 تعداد10,500 خرید12,810 فروش13,150 تعداد3,307 دستور3

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -35 دوره 3 ماهه
سود TTM 221
P/E TTM 58.959

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 273 P/E مجمع 47.73
سود نقدی 440
درصد توزیع 161.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.04 % رتبه 204
6 ماهه 59.98 % رتبه 482
9 ماهه 59.69 % رتبه 364
1 ساله 49.34 % رتبه 328
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.848 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.81

P/B

% 26.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 13,030 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 526
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 13,080 درصد تغییر : 2.46 حجم : 3.06 میلیون دفعات : 577
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 13,410 درصد تغییر : 0.96 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 487
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 13,540 درصد تغییر : 2.10 حجم : 2.55 میلیون دفعات : 462
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 13,830 درصد تغییر : 0.29 حجم : 4.73 میلیون دفعات : 1,383
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 13,870 درصد تغییر : 4.36 حجم : 3.77 میلیون دفعات : 1,326
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 13,290 درصد تغییر : 0.61 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 794
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 13,210 درصد تغییر : 0.61 حجم : 4.22 میلیون دفعات : 985
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 1.94 حجم : 5.92 میلیون دفعات : 1,057
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 13,390 درصد تغییر : 3.04 حجم : 4.73 میلیون دفعات : 448
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,019 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,000 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,137 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,000 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,500 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 680.00 44,050 حجم : 1.12 میلیون ارزش بازار : 48.496 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وثخوز آخرین : 34,743 67,078 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وآذر آخرین : 2,520 81,770 حجم : 232 ارزش بازار : 16.858 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرمان آخرین : 33.00 1,086 حجم : 173.8 میلیون ارزش بازار : 46.882 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 12,590 حجم : 1,927 ارزش بازار : 34.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنظام آخرین : 2,749 46,487 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنام آخرین : 2,229 16,324 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثغرب آخرین : 238.00 7,723 حجم : 650 ارزش بازار : 9.553 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثعمرا آخرین : 391.00 12,658 حجم : 6,241 ارزش بازار : 16.962 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثعتما آخرین : 31,849 65,828 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها