بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,210 0.36
قیمت پایانی: 2,202 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,215 پایانی 2,202 0.00
بیشترین 2,245 کمترین 2,168
حجم 743.77 میلیون دفعات 14,101
حد قیمت 2,084 - 2,350 ارزش 1.584 هزار میلیارد
حجم مبنا 62.305 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
1,955 تعداد خریدار 7
154.358 میلیون حجم خرید 41.605 میلیون
2,468 تعداد فروشنده 6
190.037 میلیون حجم فروش 5.926 میلیون
35.679 میلیون تغییر مالکیت 35.679 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد1,000,000 خرید2,220 فروش2,220 تعداد1,499,793 دستور52
دستور2 تعداد16,000 خرید2,202 فروش2,221 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد66,890 خرید2,200 فروش2,222 تعداد216,538 دستور4
دستور9 تعداد1,281,121 خرید2,199 فروش2,224 تعداد25,000 دستور2
دستور2 تعداد500,000 خرید2,198 فروش2,225 تعداد209,050 دستور6

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 65 دوره 9 ماهه
سود TTM 432
P/E TTM 5.097

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 645 P/E مجمع 3.41
سود نقدی 3
درصد توزیع 0.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.2 % رتبه 11
6 ماهه 18.32 % رتبه 11
9 ماهه 18.81 % رتبه 14
1 ساله 4.79 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
459.272 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.8

P/B

% 34.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 2,202 درصد تغییر : 0.00 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 2,202 درصد تغییر : 0.68 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 2,217 درصد تغییر : 2.64 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 2,160 درصد تغییر : 1.36 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 2,131 درصد تغییر : 1.66 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 2,167 درصد تغییر : 0.14 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 2,164 درصد تغییر : 1.07 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 2,141 درصد تغییر : 1.25 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 2,168 درصد تغییر : 3.04 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 2,236 درصد تغییر : 1.50 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 2,203 درصد تغییر : 0.23 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 2,198 درصد تغییر : 1.39 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 2,229 درصد تغییر : 4.65 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 2,130 درصد تغییر : 0.71 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 2,115 درصد تغییر : 0.00 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 61.00 4,060 حجم : 33.22 میلیون ارزش بازار : 127.606 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وگردش آخرین : 7,179 11,210 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 162 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وکار آخرین : 1.00 3,326 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 122.529 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وسینا آخرین : 25.00 2,660 حجم : - ارزش بازار : 64.957 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وخاور آخرین : 50.00 5,980 حجم : 3.85 میلیون ارزش بازار : 136 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وپست آخرین : 39.00 3,944 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 58.056 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وپاسار آخرین : 10.00 8,960 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 1130.875 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وپارس آخرین : 22.00 2,090 حجم : 19 میلیون ارزش بازار : 278.754 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وبملت آخرین : 13.00 3,820 حجم : 258.44 میلیون ارزش بازار : 828.378 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وبصادر آخرین : 8.00 2,180 حجم : 268.7 میلیون ارزش بازار : 364.035 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها