بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,620 1.87
قیمت پایانی: 2,640 1.12

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,650 پایانی 2,640 30.00
بیشترین 2,710 کمترین 2,620
حجم 330.41 میلیون دفعات 9,617
حد قیمت 2,630 - 2,840 ارزش 872 میلیارد
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
4,447 تعداد خریدار 8
248.242 میلیون حجم خرید 265.007 میلیون
7,317 تعداد فروشنده 16
454.615 میلیون حجم فروش 58.634 میلیون
206.374 میلیون تغییر مالکیت 206.374 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور14 تعداد4,383,144 خرید2,690 فروش2,700 تعداد3,544,114 دستور154
دستور30 تعداد7,176,408 خرید2,680 فروش2,710 تعداد2,915,766 دستور64
دستور44 تعداد3,528,450 خرید2,670 فروش2,720 تعداد9,200,738 دستور111
دستور50 تعداد12,668,563 خرید2,660 فروش2,730 تعداد12,298,897 دستور139
دستور50 تعداد9,339,907 خرید2,650 فروش2,740 تعداد1,326,570 دستور49

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 278 دوره 9 ماهه
سود TTM 345
P/E TTM 7.739

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 10 P/E مجمع 267
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.9 % رتبه 8
6 ماهه 22.09 % رتبه 7
9 ماهه 26.17 % رتبه 7
1 ساله 183 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
591.165 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.91

P/B

% 26.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 2,640 درصد تغییر : 1.12 حجم : 330.41 میلیون دفعات : 9,617
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 0.37 حجم : 488.81 میلیون دفعات : 15,027
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 2,680 درصد تغییر : 1.83 حجم : 162.62 میلیون دفعات : 2,979
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 2,730 درصد تغییر : 0.37 حجم : 12.12 میلیون دفعات : 245
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 2,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.03 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 2,740 درصد تغییر : 0.73 حجم : 20.64 میلیون دفعات : 743
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 2,760 درصد تغییر : 1.43 حجم : 202.78 میلیون دفعات : 6,961
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 2,800 درصد تغییر : 1.75 حجم : 343.36 میلیون دفعات : 7,743
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 2,850 درصد تغییر : 0.70 حجم : 13.8 میلیون دفعات : 277
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 2,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.08 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 2,870 درصد تغییر : 0.35 حجم : 7.04 میلیون دفعات : 458
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 2,880 درصد تغییر : 0.69 حجم : 27.03 میلیون دفعات : 1,483
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 168.1 میلیون دفعات : 7,951
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 2.84 حجم : 295.41 میلیون دفعات : 12,151
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 2,820 درصد تغییر : 5.62 حجم : 354.31 میلیون دفعات : 9,540
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 70.00 4,480 حجم : 35.53 میلیون ارزش بازار : 137.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وگردش آخرین : 1,305 17,084 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکار آخرین : 10.00 2,540 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 100.33 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسینا آخرین : 10.00 3,100 حجم : 68.16 میلیون ارزش بازار : 78.436 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وخاور آخرین : 170.00 8,650 حجم : 10.01 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپست آخرین : 450.00 22,360 حجم : 5.35 میلیون ارزش بازار : 72.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپاسار آخرین : 20.00 13,440 حجم : 26.27 میلیون ارزش بازار : 879.934 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپارس آخرین : 50.00 2,680 حجم : 122.39 میلیون ارزش بازار : 422.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبملت آخرین : 10.00 4,040 حجم : 167.27 میلیون ارزش بازار : 836.453 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,350 حجم : 209.8 میلیون ارزش بازار : 413.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها