بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,152 4.99
قیمت پایانی: 2,159 4.68

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,261 پایانی 2,159 106.00
بیشترین 2,261 کمترین 2,152
حجم 145.92 میلیون دفعات 5,865
حد قیمت 2,238 - 2,472 ارزش 315 میلیارد
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,748 تعداد خریدار 8
113.142 میلیون حجم خرید 62.223 میلیون
2,812 تعداد فروشنده 3
171.766 میلیون حجم فروش 3.599 میلیون
58.624 میلیون تغییر مالکیت 58.624 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,332 خرید2,256 فروش2,256 تعداد26,799 دستور1
دستور11 تعداد186,314 خرید2,245 فروش2,260 تعداد1 دستور1
دستور7 تعداد1,075,704 خرید2,244 فروش2,265 تعداد309,000 دستور2
دستور4 تعداد1,250,000 خرید2,243 فروش2,266 تعداد14,800 دستور2
دستور4 تعداد1,247,170 خرید2,242 فروش2,267 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 4 دوره 3 ماهه
سود TTM 648
P/E TTM 3.485

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 645 P/E مجمع 3.5
سود نقدی 3
درصد توزیع 0.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.92 % رتبه 14
6 ماهه 16.38 % رتبه 12
9 ماهه 32.24 % رتبه 8
1 ساله 34.32 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
483.457 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.84

P/B

% 36.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 2,265 درصد تغییر : 0.31 حجم : 97.89 میلیون دفعات : 4,613
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 2,258 درصد تغییر : 4.12 حجم : 175.36 میلیون دفعات : 7,329
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 2,355 درصد تغییر : 4.07 حجم : 153.78 میلیون دفعات : 6,657
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 2,455 درصد تغییر : 0.00 حجم : 218.14 میلیون دفعات : 9,218
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 2,455 درصد تغییر : 0.45 حجم : 218.14 میلیون دفعات : 9,218
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 2,466 درصد تغییر : 3.66 حجم : 142.64 میلیون دفعات : 6,599
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 2,379 درصد تغییر : 0.59 حجم : 171.07 میلیون دفعات : 8,004
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 2,365 درصد تغییر : 4.06 حجم : 164.82 میلیون دفعات : 9,046
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 2,465 درصد تغییر : 0.57 حجم : 219 میلیون دفعات : 8,142
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 2,479 درصد تغییر : 0.60 حجم : 153.12 میلیون دفعات : 11,426
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 2,494 درصد تغییر : 3.56 حجم : 197.55 میلیون دفعات : 10,597
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 2,586 درصد تغییر : 1.37 حجم : 206.49 میلیون دفعات : 11,373
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 2,622 درصد تغییر : 0.94 حجم : 193.54 میلیون دفعات : 9,318
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 2,647 درصد تغییر : 1.26 حجم : 215.54 میلیون دفعات : 9,640
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 2,614 درصد تغییر : 0.65 حجم : 248.02 میلیون دفعات : 11,082
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 211.00 4,028 حجم : 60.82 میلیون ارزش بازار : 123.589 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وگردش آخرین : 4,099 14,290 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/16
نماد : وکار آخرین : 128.00 2,461 حجم : 28.24 میلیون ارزش بازار : 97.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 136.00 2,616 حجم : 16.77 میلیون ارزش بازار : 66.633 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وخاور آخرین : 140.00 5,780 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 147.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,260 24,050 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 79.381 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 390.00 14,520 حجم : 16.03 میلیون ارزش بازار : 971.662 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 138.00 2,719 حجم : 120.2 میلیون ارزش بازار : 426.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 145.00 3,658 حجم : 154 میلیون ارزش بازار : 758.398 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 110.00 2,105 حجم : 117.8 میلیون ارزش بازار : 370.523 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها