بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,409 1.40
قیمت پایانی: 1,418 0.77

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,425 پایانی 1,418 11.00
بیشترین 1,446 کمترین 1,405
حجم 92.827 میلیون دفعات 2,482
حد قیمت 1,329 - 1,529 ارزش 131.6 میلیارد
حجم مبنا 84.626 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
773 تعداد خریدار 8
73.317 میلیون حجم خرید 19.51 میلیون
622 تعداد فروشنده 6
52.191 میلیون حجم فروش 40.635 میلیون
21.126 میلیون تغییر مالکیت 21.126 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد29,453 خرید1,409 فروش1,415 تعداد210,000 دستور2
دستور8 تعداد519,698 خرید1,408 فروش1,417 تعداد193,587 دستور1
دستور7 تعداد567,283 خرید1,407 فروش1,418 تعداد224,148 دستور2
دستور6 تعداد548,820 خرید1,406 فروش1,420 تعداد224,600 دستور4
دستور13 تعداد617,521 خرید1,405 فروش1,422 تعداد200,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 7 دوره 3 ماهه
سود TTM 204
P/E TTM 6.951

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 201 P/E مجمع 7.05
سود نقدی 20
درصد توزیع 9.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.17 % رتبه 15
6 ماهه 27.12 % رتبه 12
9 ماهه 24.4 % رتبه 13
1 ساله 22.56 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
317.527 هزار میلیارد

ارزش بازار

1

P/B

% 34.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,418 درصد تغییر : 0.77 حجم : 92.827 میلیون دفعات : 2,482
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,429 درصد تغییر : 0.28 حجم : 99.287 میلیون دفعات : 2,407
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,433 درصد تغییر : 0.07 حجم : 137.206 میلیون دفعات : 2,715
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,434 درصد تغییر : 1.17 حجم : 136.898 میلیون دفعات : 3,581
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,451 درصد تغییر : 0.21 حجم : 155.319 میلیون دفعات : 3,120
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,448 درصد تغییر : 3.36 حجم : 284.59 میلیون دفعات : 5,653
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 0.07 حجم : 85.632 میلیون دفعات : 2,366
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,402 درصد تغییر : 0.07 حجم : 126.521 میلیون دفعات : 2,775
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 0.36 حجم : 99.527 میلیون دفعات : 2,631
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,406 درصد تغییر : 0.71 حجم : 125.201 میلیون دفعات : 2,686
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,416 درصد تغییر : 0.35 حجم : 126.316 میلیون دفعات : 2,668
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,421 درصد تغییر : 1.53 حجم : 141.757 میلیون دفعات : 2,823
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,443 درصد تغییر : 1.84 حجم : 120.541 میلیون دفعات : 3,477
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,470 درصد تغییر : 0.41 حجم : 104.564 میلیون دفعات : 3,239
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,476 درصد تغییر : 0.94 حجم : 240.947 میلیون دفعات : 5,112
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 35.00 2,981 حجم : 11.442 میلیون ارزش بازار : 90.76 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگردش آخرین : 290.00 7,350 حجم : 11.538 میلیون ارزش بازار : 110.7 هزار میلیارد تاریخ : 1401/08/29
نماد : وکار آخرین : 27.00 3,622 حجم : 343,994 ارزش بازار : 142.042 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,060 حجم : 7.308 میلیون ارزش بازار : 52.062 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وخاور آخرین : 5.00 3,999 حجم : 6.615 میلیون ارزش بازار : 139.825 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپست آخرین : 3.00 4,450 حجم : 6.56 میلیون ارزش بازار : 73.185 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپاسار آخرین : 80.00 6,200 حجم : 4.633 میلیون ارزش بازار : 819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپارس آخرین : 3.00 1,550 حجم : 24.973 میلیون ارزش بازار : 242.483 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وبملت آخرین : 30.00 2,747 حجم : 89.161 میلیون ارزش بازار : 719.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وبصادر آخرین : 16.00 1,389 حجم : 68.145 میلیون ارزش بازار : 244.794 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها