بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,820 1.17
قیمت پایانی: 1,799 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,765 پایانی 1,799 0.00
بیشترین 1,837 کمترین 1,750
حجم 743.77 میلیون دفعات 14,101
حد قیمت 1,563 - 1,761 ارزش 1.584 هزار میلیارد
حجم مبنا 62.305 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,885 تعداد خریدار 10
576.799 میلیون حجم خرید 66.08 میلیون
3,884 تعداد فروشنده 19
534.598 میلیون حجم فروش 108.28 میلیون
42.2 میلیون تغییر مالکیت 42.2 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300,000 خرید1,726 فروش1,729 تعداد10,000 دستور1
دستور4 تعداد81,350 خرید1,725 فروش1,730 تعداد859,750 دستور7
دستور2 تعداد64,537 خرید1,724 فروش1,732 تعداد42,125 دستور3
دستور2 تعداد36,000 خرید1,723 فروش1,734 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد20,000 خرید1,722 فروش1,735 تعداد53,400 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 7 دوره 3 ماهه
سود TTM 204
P/E TTM 8.598

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 201 P/E مجمع 8.73
سود نقدی 20
درصد توزیع 9.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.75 % رتبه 15
6 ماهه 3.59 % رتبه 13
9 ماهه 7.41 % رتبه 13
1 ساله 34.59 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
459.272 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.47

P/B

% 34.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,799 درصد تغییر : 2.57 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,754 درصد تغییر : 5.54 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,662 درصد تغییر : 3.94 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,599 درصد تغییر : 2.04 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,567 درصد تغییر : 5.66 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,483 درصد تغییر : 0.00 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,483 درصد تغییر : 1.79 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,510 درصد تغییر : 2.72 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,470 درصد تغییر : 5.76 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,390 درصد تغییر : 1.53 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,369 درصد تغییر : 0.22 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,366 درصد تغییر : 0.29 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,362 درصد تغییر : 5.09 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,435 درصد تغییر : 2.71 حجم : 743.77 میلیون دفعات : 14,101
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 5.00 3,790 حجم : 33.22 میلیون ارزش بازار : 127.606 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 8,379 10,010 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 162 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 47.00 3,221 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 122.529 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,319 حجم : - ارزش بازار : 64.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وخاور آخرین : 66.00 4,195 حجم : 3.85 میلیون ارزش بازار : 136 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 20.00 4,227 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 58.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 8,650 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 1130.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 17.00 1,912 حجم : 19 میلیون ارزش بازار : 278.754 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 24.00 3,246 حجم : 258.44 میلیون ارزش بازار : 828.378 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 29.00 1,787 حجم : 268.7 میلیون ارزش بازار : 364.035 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها