بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,363 3.10
قیمت پایانی: 2,389 4.23

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,359 پایانی 2,389 97.00
بیشترین 2,430 کمترین 2,320
حجم 157.942 میلیون دفعات 3,756
حد قیمت 2,132 - 2,452 ارزش 377.31 میلیارد
حجم مبنا 52.356 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
996 تعداد خریدار 10
120.112 میلیون حجم خرید 37.83 میلیون
979 تعداد فروشنده 10
115.861 میلیون حجم فروش 42.082 میلیون
4.252 میلیون تغییر مالکیت 4.252 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد298,483 خرید2,360 فروش2,363 تعداد198,527 دستور3
دستور2 تعداد29,611 خرید2,359 فروش2,365 تعداد11,280 دستور2
دستور2 تعداد31,134 خرید2,357 فروش2,370 تعداد77,000 دستور6
دستور1 تعداد10,000 خرید2,356 فروش2,375 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,355 فروش2,376 تعداد134,259 دستور3

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 196 دوره 6 ماهه
سود TTM 711
P/E TTM 3.36

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 575 P/E مجمع 4.15
سود نقدی 58
درصد توزیع 10.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.73 % رتبه 11
6 ماهه 21.87 % رتبه 15
9 ماهه 20.09 % رتبه 17
1 ساله 54.36 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
534.96 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.37

P/B

% 35.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 2,292 درصد تغییر : 6.41 حجم : 419.593 میلیون دفعات : 6,604
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 2,154 درصد تغییر : 0.37 حجم : 60.955 میلیون دفعات : 2,907
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 2,146 درصد تغییر : 0.19 حجم : 62.854 میلیون دفعات : 1,860
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 2,150 درصد تغییر : 0.78 حجم : 52.587 میلیون دفعات : 1,673
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 2,167 درصد تغییر : 0.51 حجم : 53.855 میلیون دفعات : 1,857
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 2,178 درصد تغییر : 0.50 حجم : 99.477 میلیون دفعات : 2,593
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 2,189 درصد تغییر : 3.91 حجم : 146.18 میلیون دفعات : 2,769
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 2,278 درصد تغییر : 5.66 حجم : 67.458 میلیون دفعات : 1,747
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 2,156 درصد تغییر : 2.40 حجم : 79.533 میلیون دفعات : 1,634
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 2,209 درصد تغییر : 0.81 حجم : 84.93 میلیون دفعات : 1,742
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 2,227 درصد تغییر : 0.27 حجم : 58.442 میلیون دفعات : 1,653
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 2,233 درصد تغییر : 0.45 حجم : 63.869 میلیون دفعات : 1,401
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 2,223 درصد تغییر : 0.36 حجم : 35.565 میلیون دفعات : 1,192
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 2,215 درصد تغییر : 0.23 حجم : 121.183 میلیون دفعات : 2,000
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 1.23 حجم : 73.347 میلیون دفعات : 1,600
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 140.00 5,820 حجم : 29.101 میلیون ارزش بازار : 176.774 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 40.00 6,890 حجم : 12.583 میلیون ارزش بازار : 102.75 هزار میلیارد تاریخ : 1402/09/08
نماد : وکار آخرین : 7.00 2,097 حجم : 24.334 میلیون ارزش بازار : 96.968 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 35.00 3,810 حجم : 6.908 میلیون ارزش بازار : 96.839 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 23.00 3,795 حجم : 27.974 میلیون ارزش بازار : 189.85 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 20.00 9,470 حجم : 3.461 میلیون ارزش بازار : 155.549 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : وپاسار آخرین : 136.00 2,930 حجم : 49.865 میلیون ارزش بازار : 919.816 هزار میلیارد تاریخ : 12:50
نماد : وپارس آخرین : 86.00 1,808 حجم : 74.731 میلیون ارزش بازار : 282.663 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 85.00 4,622 حجم : 126.511 میلیون ارزش بازار : 1643.921 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 98.00 2,070 حجم : 530.266 میلیون ارزش بازار : 362.807 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها