بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,116 0.65
قیمت پایانی: 3,096 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,045 پایانی 3,096 0.00
بیشترین 3,125 کمترین 3,006
حجم 302.194 میلیون دفعات 8,543
حد قیمت 2,806 - 3,228 ارزش 935.51 میلیارد
حجم مبنا 39.775 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,969 تعداد خریدار 18
244.593 میلیون حجم خرید 57.601 میلیون
3,244 تعداد فروشنده 18
263.485 میلیون حجم فروش 38.709 میلیون
18.892 میلیون تغییر مالکیت 18.892 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد82,694 خرید3,115 فروش3,117 تعداد125,252 دستور1
دستور3 تعداد214,000 خرید3,114 فروش3,118 تعداد85,183 دستور2
دستور1 تعداد2,500 خرید3,111 فروش3,119 تعداد612,439 دستور10
دستور9 تعداد2,291,409 خرید3,110 فروش3,120 تعداد2,075,483 دستور24
دستور3 تعداد410,570 خرید3,108 فروش3,121 تعداد405,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 70 دوره 9 ماهه
سود TTM 206
P/E TTM 15.029

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 201 P/E مجمع 15.4
سود نقدی 20
درصد توزیع 9.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 75.91 % رتبه 18
6 ماهه 123.7 % رتبه 14
9 ماهه 100.78 % رتبه 13
1 ساله 68.71 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
693.275 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.58

P/B

% 36.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 3,096 درصد تغییر : 2.62 حجم : 302.194 میلیون دفعات : 8,543
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 3,017 درصد تغییر : 0.33 حجم : 363.302 میلیون دفعات : 8,686
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 3,027 درصد تغییر : 4.78 حجم : 609.573 میلیون دفعات : 12,331
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 2,889 درصد تغییر : 2.05 حجم : 198.663 میلیون دفعات : 4,743
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 2,831 درصد تغییر : 3.87 حجم : 497.461 میلیون دفعات : 9,360
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 2,945 درصد تغییر : 0.14 حجم : 329.001 میلیون دفعات : 8,830
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 2,949 درصد تغییر : 0.89 حجم : 434.916 میلیون دفعات : 9,315
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 2,923 درصد تغییر : 3.14 حجم : 528.972 میلیون دفعات : 10,803
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 2,834 درصد تغییر : 5.28 حجم : 540.808 میلیون دفعات : 11,040
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 2,692 درصد تغییر : 2.47 حجم : 280.238 میلیون دفعات : 7,322
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 2,627 درصد تغییر : 1.43 حجم : 402.601 میلیون دفعات : 9,283
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 2,590 درصد تغییر : 5.03 حجم : 530.302 میلیون دفعات : 9,606
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 2,466 درصد تغییر : 0.65 حجم : 359.728 میلیون دفعات : 7,756
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 3.64 حجم : 461.65 میلیون دفعات : 8,252
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 2,364 درصد تغییر : 4.87 حجم : 630.173 میلیون دفعات : 11,696
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 35.00 5,110 حجم : 174.066 میلیون ارزش بازار : 156.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : - 10,260 حجم : 19.419 میلیون ارزش بازار : 153.9 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : - 2,825 حجم : 10.125 میلیون ارزش بازار : 129.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 36.00 4,899 حجم : 13.884 میلیون ارزش بازار : 123.442 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 10.00 5,140 حجم : 1.657 میلیون ارزش بازار : 179.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 240.00 9,400 حجم : 3.501 میلیون ارزش بازار : 158.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 11.00 3,554 حجم : 56.566 میلیون ارزش بازار : 967.129 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وپارس آخرین : 12.00 2,452 حجم : 55.472 میلیون ارزش بازار : 385.222 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 10.00 5,130 حجم : 231.979 میلیون ارزش بازار : 1807.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 27.00 2,895 حجم : 120.371 میلیون ارزش بازار : 502.915 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها