بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,710 0.73
قیمت پایانی: 2,730 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,750 پایانی 2,730 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 2,490 - 2,750 ارزش -
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
12,290 تعداد خریدار 19
1.197 میلیارد حجم خرید 86.15 میلیون
14,875 تعداد فروشنده 12
1.232 میلیارد حجم فروش 51.754 میلیون
34.396 میلیون تغییر مالکیت 34.396 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد294,978 خرید2,710 فروش2,710 تعداد57,093 دستور3
دستور4 تعداد24,549 خرید2,700 فروش2,720 تعداد452,000 دستور3
دستور14 تعداد230,172 خرید2,690 فروش2,730 تعداد1,304,119 دستور15
دستور13 تعداد404,093 خرید2,680 فروش2,740 تعداد2,999,078 دستور33
دستور8 تعداد492,055 خرید2,670 فروش2,750 تعداد10,499,533 دستور104

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 278 دوره 9 ماهه
سود TTM 345
P/E TTM 7.913

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 10 P/E مجمع 273
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.67 % رتبه 7
6 ماهه 37.91 % رتبه 7
9 ماهه 118.88 % رتبه 4
1 ساله 416.77 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
611.318 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.01

P/B

% 27.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 2,730 درصد تغییر : 4.20 حجم : 1.28 میلیارد دفعات : 36,985
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 2,620 درصد تغییر : 3.15 حجم : 32.48 میلیون دفعات : 1,860
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 66.88 میلیون دفعات : 2,056
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 4.96 حجم : 66.88 میلیون دفعات : 2,056
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 2,420 درصد تغییر : 1.63 حجم : 1.14 میلیارد دفعات : 34,040
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 2,460 درصد تغییر : 4.65 حجم : 78.25 میلیون دفعات : 2,357
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,580 درصد تغییر : 4.80 حجم : 549.77 میلیون دفعات : 11,951
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,710 درصد تغییر : 4.58 حجم : 654.66 میلیون دفعات : 20,832
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 2,840 درصد تغییر : 2.41 حجم : 568.43 میلیون دفعات : 14,712
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,910 درصد تغییر : 0.34 حجم : 947.29 میلیون دفعات : 29,356
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,920 درصد تغییر : 0.69 حجم : 564.9 میلیون دفعات : 27,497
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 4.61 حجم : 979.34 میلیون دفعات : 31,943
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 3,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 750.92 میلیون دفعات : 19,731
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 3,040 درصد تغییر : 4.70 حجم : 750.92 میلیون دفعات : 19,731
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 3,190 درصد تغییر : 3.92 حجم : 615.74 میلیون دفعات : 20,753
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 30.00 4,440 حجم : 59.66 میلیون ارزش بازار : 135.699 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 3,553 21,942 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 120.00 3,060 حجم : 30.62 میلیون ارزش بازار : 120.475 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 140.00 3,570 حجم : 52.93 میلیون ارزش بازار : 89.859 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 270.00 10,340 حجم : 8.14 میلیون ارزش بازار : 154.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,080 20,650 حجم : 25.15 میلیون ارزش بازار : 67.773 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 50.00 12,450 حجم : 56.75 میلیون ارزش بازار : 814.414 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 150.00 3,180 حجم : 307.99 میلیون ارزش بازار : 490.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 130.00 4,210 حجم : 299.19 میلیون ارزش بازار : 859.228 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 130.00 2,770 حجم : 595.42 میلیون ارزش بازار : 478.716 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها