بانک تجارت

وتجارت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,294 4.99
قیمت پایانی: 2,294 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,294 پایانی 2,294 109.00
بیشترین 2,294 کمترین 2,294
حجم 211.23 میلیون دفعات 6,285
حد قیمت 2,103 - 2,323 ارزش 463.8 میلیارد
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,127 تعداد خریدار 5
55.037 میلیون حجم خرید 70.992 میلیون
1,859 تعداد فروشنده 3
117.829 میلیون حجم فروش 8.2 میلیون
62.792 میلیون تغییر مالکیت 62.792 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد1,144,565 خرید2,172 فروش2,176 تعداد48,001 دستور1
دستور10 تعداد3,824,376 خرید2,170 فروش2,177 تعداد9,700 دستور3
دستور1 تعداد46,124 خرید2,163 فروش2,179 تعداد28,437 دستور2
دستور3 تعداد89,543 خرید2,161 فروش2,180 تعداد11,700 دستور2
دستور13 تعداد1,574,217 خرید2,160 فروش2,182 تعداد84,344 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 278 دوره 9 ماهه
سود TTM 345
P/E TTM 6.333

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 10 P/E مجمع 218.5
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.16 % رتبه 10
6 ماهه 38.97 % رتبه 7
9 ماهه 36.85 % رتبه 8
1 ساله 1.16 % رتبه 6
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
491.742 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.96

P/B

% 24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 2,185 درصد تغییر : 1.27 حجم : 211.23 میلیون دفعات : 6,285
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 2,213 درصد تغییر : 0.32 حجم : 211.23 میلیون دفعات : 6,285
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 2.92 حجم : 211.23 میلیون دفعات : 6,285
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 2,157 درصد تغییر : 0.60 حجم : 211.23 میلیون دفعات : 6,285
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 2,170 درصد تغییر : 1.18 حجم : 211.23 میلیون دفعات : 6,285
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 2,196 درصد تغییر : 0.46 حجم : 211.23 میلیون دفعات : 6,285
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 2,186 درصد تغییر : 4.84 حجم : 369.05 میلیون دفعات : 7,418
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 2,085 درصد تغییر : 8.76 حجم : 113.23 میلیون دفعات : 5,291
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 1,917 درصد تغییر : 4.96 حجم : 116.26 میلیون دفعات : 2,894
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 2,017 درصد تغییر : 4.99 حجم : 137.79 میلیون دفعات : 2,418
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 2,123 درصد تغییر : 4.84 حجم : 113.09 میلیون دفعات : 2,154
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 2,231 درصد تغییر : 3.67 حجم : 238.43 میلیون دفعات : 6,020
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 2,316 درصد تغییر : 3.82 حجم : 65.66 میلیون دفعات : 2,468
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 2,408 درصد تغییر : 1.95 حجم : 151.18 میلیون دفعات : 6,051
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 2,456 درصد تغییر : 1.32 حجم : 238.21 میلیون دفعات : 8,288
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 216.00 4,544 حجم : 17.48 میلیون ارزش بازار : 132.169 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 3,879 14,510 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 133.00 2,890 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 109.455 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 15.00 2,390 حجم : 10.88 میلیون ارزش بازار : 62.749 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 100.00 8,410 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 125.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 420.00 24,230 حجم : 3.83 میلیون ارزش بازار : 80.319 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 15,210 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 1041.113 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 11.00 2,687 حجم : 149.52 میلیون ارزش بازار : 458.545 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 119.00 3,900 حجم : 195.64 میلیون ارزش بازار : 800.221 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 98.00 2,075 حجم : 136.54 میلیون ارزش بازار : 354.566 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها