سر. صنعت بیمه

وبیمه | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,594 0.57
قیمت پایانی: 1,568 1.07

آخرین معامله

1400/10/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,554 پایانی 1,568 17.00
بیشترین 1,595 کمترین 1,515
حجم 6.3 میلیون دفعات 310
حد قیمت 1,506 - 1,664 ارزش 9.9 میلیارد
حجم مبنا 17.606 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/26
حقیقی حقوقی
84 تعداد خریدار 2
5.633 میلیون حجم خرید 21.5 میلیون
229 تعداد فروشنده 1
23.024 میلیون حجم فروش 4.109 میلیون
17.391 میلیون تغییر مالکیت 17.391 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/10/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 163 دوره 12 ماهه
سود TTM 163
P/E TTM 9.859

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 269 P/E مجمع 5.97
سود نقدی 50
درصد توزیع 18.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.13 % رتبه 332
6 ماهه 13.15 % رتبه 228
9 ماهه 43.61 % رتبه 173
1 ساله 55.14 % رتبه 221
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.84 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.23

P/B

% 33.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,607 درصد تغییر : 1.39 حجم : 27.13 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,585 درصد تغییر : 0.38 حجم : 16.73 میلیون دفعات : 382
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,579 درصد تغییر : 2.20 حجم : 16.87 میلیون دفعات : 485
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,545 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 148
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,547 درصد تغییر : 1.40 حجم : 6.84 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,569 درصد تغییر : 0.32 حجم : 3.15 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,574 درصد تغییر : 0.38 حجم : 5.36 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 1,568 درصد تغییر : 0.26 حجم : 6.3 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 1,564 درصد تغییر : 0.76 حجم : 2.75 میلیون دفعات : 170
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 1,576 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.17 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 1,575 درصد تغییر : 0.58 حجم : 3.59 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1400/10/11 پایانی : 1,566 درصد تغییر : 0.90 حجم : 4.7 میلیون دفعات : 308
تاریخ : 1400/10/08 پایانی : 1,552 درصد تغییر : 1.77 حجم : 5.99 میلیون دفعات : 312
تاریخ : 1400/10/07 پایانی : 1,525 درصد تغییر : 0.73 حجم : 4.11 میلیون دفعات : 239
تاریخ : 1400/10/06 پایانی : 1,514 درصد تغییر : 1.54 حجم : 5.55 میلیون دفعات : 237
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 191.00 4,130 حجم : 6.66 میلیون ارزش بازار : 120.78 هزار میلیارد تاریخ : 11:12
نماد : وملت آخرین : 2,327 2,327 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : وگستر آخرین : 89.00 4,239 حجم : - ارزش بازار : 1.665 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : وکادو آخرین : 3,152 13,150 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : وصنعت آخرین : 270.00 5,810 حجم : 2.25 میلیون ارزش بازار : 34.56 هزار میلیارد تاریخ : 11:11
نماد : وصنا آخرین : 127.00 2,735 حجم : 3.38 میلیون ارزش بازار : 13.355 هزار میلیارد تاریخ : 11:12
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : 126.485 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها