سر. صنعت بیمه

وبیمه | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,067 1.29
قیمت پایانی: 2,094 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,030 پایانی 2,094 0.00
بیشترین 2,160 کمترین 2,001
حجم 19.104 میلیون دفعات 967
حد قیمت 1,930 - 2,220 ارزش 40.01 میلیارد
حجم مبنا 7.229 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
276 تعداد خریدار 3
18.032 میلیون حجم خرید 1.073 میلیون
304 تعداد فروشنده 1
18.304 میلیون حجم فروش 800,000
272,669 تغییر مالکیت 272,669

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد60,000 خرید2,067 فروش2,078 تعداد27,933 دستور1
دستور1 تعداد19,926 خرید2,066 فروش2,080 تعداد600,000 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید2,064 فروش2,081 تعداد6,186 دستور1
دستور2 تعداد10,000 خرید2,063 فروش2,084 تعداد371,992 دستور1
دستور2 تعداد68,960 خرید2,061 فروش2,090 تعداد96,544 دستور1

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 47 دوره 6 ماهه
سود TTM 96
P/E TTM 21.869

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 213 P/E مجمع 9.83
سود نقدی 100
درصد توزیع 46.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.13 % رتبه 210
6 ماهه 47.96 % رتبه 246
9 ماهه 53.63 % رتبه 232
1 ساله 50.28 % رتبه 225
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.504 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.46

P/B

% 26.44

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 2,094 درصد تغییر : 0.92 حجم : 19.104 میلیون دفعات : 967
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 2,075 درصد تغییر : 5.77 حجم : 41.783 میلیون دفعات : 1,602
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 2,202 درصد تغییر : 4.02 حجم : 73.334 میلیون دفعات : 2,000
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 2,117 درصد تغییر : 6.81 حجم : 79.017 میلیون دفعات : 1,288
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 1,982 درصد تغییر : 6.51 حجم : 53.587 میلیون دفعات : 1,428
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 2,120 درصد تغییر : 0.84 حجم : 69.62 میلیون دفعات : 2,303
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 2,138 درصد تغییر : 6.42 حجم : 259.358 میلیون دفعات : 4,626
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 2,009 درصد تغییر : 6.86 حجم : 126.378 میلیون دفعات : 1,389
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 1,880 درصد تغییر : 1.51 حجم : 14.323 میلیون دفعات : 639
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 1,852 درصد تغییر : 1.49 حجم : 17.018 میلیون دفعات : 793
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 1,880 درصد تغییر : 2.49 حجم : 27.131 میلیون دفعات : 1,583
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 1,928 درصد تغییر : 3.66 حجم : 20.944 میلیون دفعات : 1,167
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 1,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.332 میلیون دفعات : 982
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 1,860 درصد تغییر : 0.43 حجم : 26.332 میلیون دفعات : 982
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 1,868 درصد تغییر : 2.13 حجم : 45.061 میلیون دفعات : 1,394
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 80.00 9,090 حجم : 2.712 میلیون ارزش بازار : 270.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : - 4,457 حجم : 219,155 ارزش بازار : 4.457 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 440.00 18,000 حجم : 22.642 میلیون ارزش بازار : 14.752 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 100.00 28,700 حجم : 1.397 میلیون ارزش بازار : 22.962 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنعت آخرین : 24.00 2,462 حجم : 10.181 میلیون ارزش بازار : 43.884 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 9.00 2,160 حجم : 8.187 میلیون ارزش بازار : 17.531 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها