بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

مشخصات

شرکت

نام شرکت : بانک ملت سال مالی : — توضیحات : —
ایمیل : [email protected] وب سایت : http://www.bankmellat.ir

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 82961/(021) 1556

تهران،خیابان آیت ا... طالقانی،نبش خیابان فرصت،شماره 32
دورنگار :

(021) 82962702/(021) 88834417

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : بانک ملت نام کوتاه نماد : وبملت4 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : B1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1BMLT0004 کد ISIN : IRO1BMLT0007
نام : بانک ملت نام کوتاه نماد : وبملت3 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1BMLT0003 کد ISIN : IRO1BMLT0007
نام : بانک ملت نام کوتاه نماد : وبملت2 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : O1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1BMLT0002 کد ISIN : IRO1BMLT0007
نام : بانک ملت نام کوتاه نماد : وبملت نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : N1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1BMLT0001 کد ISIN : IRO1BMLT0007

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/06/17
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4372122691
عنوان : عضو هیات مدیره نام : علیرضا لگزایی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم بانکی کد ملی : 3970147691
عنوان : عضو هیات مدیره نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 4372122691
عنوان : عضو هیات مدیره نام : بهمن اسکندری مدرک تحصیلی : - کد ملی : 530622051
عنوان : عضو هیات مدیره نام : محمدتقی صمدی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 2091210919
عنوان : عضو هیات مدیره نام : مرتضی نجف مدرک تحصیلی : - کد ملی : 1281684651
سال 1397 | تاریخ : 1397/04/30
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : رییس هیات مدیره نام : حسن روستا مدرک تحصیلی : - کد ملی : 6229883821
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : علیرضا لگزایی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم بانکی کد ملی : 3970147691
عنوان : عضو هیات مدیره نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حمید تاجیک مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1397 | تاریخ : 1397/02/18
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : رییس هیات مدیره نام : حسن روستا مدرک تحصیلی : - کد ملی : 6229883821
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : علیرضا لگزایی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم بانکی کد ملی : 3970147691
عنوان : عضو هیات مدیره نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حمید تاجیک مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1396 | تاریخ : 1396/09/25
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : رییس هیات مدیره نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : هادی اخلاقی فیض آثار مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 943175224
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حسن روستا مدرک تحصیلی : - کد ملی : 6229883821
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حمید تاجیک مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/05/04
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : هادی اخلاقی فیض آثار مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 943175224
عنوان : رییس هیات مدیره نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : هادی اخلاقی فیض آثار مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 943175224
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حسن روستا مدرک تحصیلی : - کد ملی : 6229883821
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حمید تاجیک مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1395 | تاریخ : 1395/03/17
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : علی رستگار مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 4569308805
عنوان : رییس هیات مدیره نام : محمد بیگدلی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 47047607
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : علی رستگار مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 4569308805
عنوان : عضو هیات مدیره نام : کوروش معدلت مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 53207093
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حسن روستا مدرک تحصیلی : - کد ملی : 6229883821
عنوان : عضو هیات مدیره نام : حمید تاجیک مدرک تحصیلی : - کد ملی : -