بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

سود و زیان

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29

سود تسهیلات اعطایی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
250.76 هزار میلیارد 210.078 هزار میلیارد 185.807 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
154.963 - هزار میلیارد 151.698 - هزار میلیارد 159.922 - هزار میلیارد

جمع درآمد های مشاع

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
95.797 هزار میلیارد 58.38 هزار میلیارد 25.885 هزار میلیارد

درآمد کارمزد

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
19.006 هزار میلیارد 15.964 هزار میلیارد 14.802 هزار میلیارد

نتیجه معاملات ارزی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
106.76 هزار میلیارد 132.69 هزار میلیارد 42.547 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(غیرمشاع)

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
3.341 هزار میلیارد 6.677 هزار میلیارد -

سایر درآمدهای غیرمشاع

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- 1.097 هزار میلیارد 2.198 هزار میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
3.3 هزار میلیارد 3.629 هزار میلیارد 10.587 هزار میلیارد

جمع درآمد های غیر مشاع

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
132.407 هزار میلیارد 160.058 هزار میلیارد 70.134 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
228.204 هزار میلیارد 218.438 هزار میلیارد 96.02 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
88.113 هزار میلیارد 58.95 هزار میلیارد 49.585 هزار میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
69.932 هزار میلیارد 15.652 هزار میلیارد 16.199 هزار میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
13.813 هزار میلیارد 12.072 هزار میلیارد 9.611 هزار میلیارد

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - 766.2 میلیارد

هزینه استهلاک

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
2.743 هزار میلیارد 2.355 هزار میلیارد 2.346 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
47.915 هزار میلیارد 123.897 هزار میلیارد 11.396 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
68.842 هزار میلیارد 123.897 هزار میلیارد 11.396 هزار میلیارد

مالیات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
43.732 هزار میلیارد 2.92 هزار میلیارد 5.49 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
25.11 هزار میلیارد 120.977 هزار میلیارد 5.906 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
80.555 هزار میلیارد 13.247 - هزار میلیارد 5.507 - هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
940.18 میلیارد 9.171 - هزار میلیارد 13.646 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
106.606 هزار میلیارد 98.56 هزار میلیارد 13.247 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
3.715 هزار میلیارد 18.004 هزار میلیارد -

سایر اندوخته ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
80 هزار میلیارد - -

سود سهام مصوب سال جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
1.3 هزار میلیارد - -

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
21.591 هزار میلیارد 80.555 هزار میلیارد 13.247 - هزار میلیارد

سرمایه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
502.21 2,419.55 118.12
1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

سود تسهیلات اعطایی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
151.717 هزار میلیارد 46.483 هزار میلیارد 250.76 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(مشاع)

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 7.382 هزار میلیارد -

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
89.767 - هزار میلیارد 35.074 - هزار میلیارد 154.963 - هزار میلیارد

جمع درآمد های مشاع

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
61.949 هزار میلیارد 18.791 هزار میلیارد 95.797 هزار میلیارد

درآمد کارمزد

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
15.481 هزار میلیارد 8.124 هزار میلیارد 19.006 هزار میلیارد

نتیجه معاملات ارزی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
121.072 هزار میلیارد 1.396 هزار میلیارد 106.76 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(غیرمشاع)

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 3.341 هزار میلیارد

سایر درآمدهای غیرمشاع

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 1.56 هزار میلیارد -

سود وجه التزام دریافتی غیرمشاع

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 13.714 هزار میلیارد -

سود اوراق مشارکت (غیر مشاع)

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.569 هزار میلیارد - -

خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.015 هزار میلیارد - 3.3 هزار میلیارد

جمع درآمد های غیر مشاع

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
141.138 هزار میلیارد 24.794 هزار میلیارد 132.407 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
203.087 هزار میلیارد 43.585 هزار میلیارد 228.204 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
53.959 هزار میلیارد 9.936 هزار میلیارد 88.113 هزار میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
49.742 هزار میلیارد 2.971 هزار میلیارد 69.932 هزار میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.516 هزار میلیارد 4.877 هزار میلیارد 13.813 هزار میلیارد

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.22 هزار میلیارد - -

هزینه استهلاک

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.267 هزار میلیارد - 2.743 هزار میلیارد

هزینه های پرسنلی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 16.191 هزار میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
87.054 هزار میلیارد 6.675 هزار میلیارد 47.915 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
87.054 هزار میلیارد 6.675 هزار میلیارد 68.842 هزار میلیارد

مالیات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
17.679 هزار میلیارد 812.91 میلیارد 43.732 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
69.376 هزار میلیارد 5.862 هزار میلیارد 25.11 هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
207.043 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
335.08 117.23 502.21
1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29

سود تسهیلات اعطایی

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
180.047 هزار میلیارد 150.901 هزار میلیارد 160.281 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(مشاع)

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
- 30.653 هزار میلیارد 31.215 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
159.922 - هزار میلیارد 152.065 - هزار میلیارد 168.195 - هزار میلیارد

جمع درآمد های مشاع

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
20.125 هزار میلیارد 29.489 هزار میلیارد 23.301 هزار میلیارد

درآمد کارمزد

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
14.202 هزار میلیارد 17.174 هزار میلیارد 17.787 هزار میلیارد

نتیجه معاملات ارزی

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
49.163 هزار میلیارد 14.144 هزار میلیارد 7.51 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها(غیرمشاع)

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
9.078 هزار میلیارد - -

سایر درآمدهای غیرمشاع

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
4.084 - هزار میلیارد 1.897 هزار میلیارد 1.897 هزار میلیارد

سود وجه التزام دریافتی غیرمشاع

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
- 28.436 هزار میلیارد 30.907 هزار میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
2.198 هزار میلیارد - -

جمع درآمد های غیر مشاع

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
70.556 هزار میلیارد 61.651 هزار میلیارد 58.102 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
90.681 هزار میلیارد 91.14 هزار میلیارد 81.403 هزار میلیارد

سود ناویژه

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
- 91.14 هزار میلیارد 83.536 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
49.585 هزار میلیارد 47.719 هزار میلیارد 47.218 هزار میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
11.185 هزار میلیارد 4.691 هزار میلیارد 2.95 هزار میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
9.611 هزار میلیارد 9.096 هزار میلیارد 9.141 هزار میلیارد

سایر هزینه ها

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
- 1.266 هزار میلیارد 1.236 هزار میلیارد

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
- 1.5 - هزار میلیارد -

هزینه استهلاک

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
2.346 هزار میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
10.305 هزار میلیارد 8.375 هزار میلیارد 7.646 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
10.305 هزار میلیارد 8.375 هزار میلیارد 7.646 هزار میلیارد

مالیات

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
627.98 میلیارد 1.453 هزار میلیارد 980.67 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
9.677 هزار میلیارد 6.922 هزار میلیارد 6.665 هزار میلیارد

سرمایه

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

EPS خالص

1397/03/07
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/05/01
سال مالی 1396/12/29
193.54 138.45 133.30