بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1400/02/15
تعداد:16,236
حجم:394.4 میلیون
ارزش:1.914 هزار میلیارد
اولین:4,660
کمترین:4,660
بیشترین:4,922
قیمت:4,922
تغییر:278.00
درصد تغییر:5.99
قیمت:4,853
تغییر:209.00
درصد تغییر:4.50
تاریخ : 1400/02/13
تعداد:12,044
حجم:236.24 میلیون
ارزش:1.097 هزار میلیارد
اولین:4,610
کمترین:4,551
بیشترین:4,701
قیمت:4,640
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.65
قیمت:4,644
تغییر:34.00
درصد تغییر:0.74
تاریخ : 1400/02/12
تعداد:17,752
حجم:491.27 میلیون
ارزش:2.265 هزار میلیارد
اولین:4,600
کمترین:4,470
بیشترین:4,740
قیمت:4,535
تغییر:35.00
درصد تغییر:0.78
قیمت:4,610
تغییر:110.00
درصد تغییر:2.44
تاریخ : 1400/02/11
تعداد:10,773
حجم:282.68 میلیون
ارزش:1.273 هزار میلیارد
اولین:4,600
کمترین:4,400
بیشترین:4,640
قیمت:4,470
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.45
قیمت:4,500
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.22
تاریخ : 1400/02/08
تعداد:15,192
حجم:539.81 میلیون
ارزش:2.422 هزار میلیارد
اولین:4,360
کمترین:4,330
بیشترین:4,500
قیمت:4,500
تغییر:560.00
درصد تغییر:14.21
قیمت:4,490
تغییر:550.00
درصد تغییر:13.96
تاریخ : 1400/02/07
تعداد:6,001
حجم:189.4 میلیون
ارزش:805.6 میلیارد
اولین:4,210
کمترین:4,180
بیشترین:4,310
قیمت:4,290
تغییر:350.00
درصد تغییر:8.88
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/06
تعداد:5,048
حجم:120.4 میلیون
ارزش:499.9 میلیارد
اولین:4,050
کمترین:4,050
بیشترین:4,220
قیمت:4,200
تغییر:260.00
درصد تغییر:6.60
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/05
تعداد:4,384
حجم:135.18 میلیون
ارزش:555.2 میلیارد
اولین:4,170
کمترین:4,050
بیشترین:4,200
قیمت:4,090
تغییر:150.00
درصد تغییر:3.81
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/04
تعداد:5,420
حجم:142.63 میلیون
ارزش:592.7 میلیارد
اولین:4,150
کمترین:4,080
بیشترین:4,240
قیمت:4,180
تغییر:240.00
درصد تغییر:6.09
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/02/01
تعداد:10,032
حجم:300.31 میلیون
ارزش:1.259 هزار میلیارد
اولین:4,200
کمترین:4,120
بیشترین:4,250
قیمت:4,190
تغییر:250.00
درصد تغییر:6.35
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/01/31
تعداد:13,422
حجم:528.71 میلیون
ارزش:2.211 هزار میلیارد
اولین:4,040
کمترین:4,040
بیشترین:4,200
قیمت:4,190
تغییر:250.00
درصد تغییر:6.35
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/01/30
تعداد:7,463
حجم:244.33 میلیون
ارزش:969.4 میلیارد
اولین:3,870
کمترین:3,870
بیشترین:4,040
قیمت:4,030
تغییر:90.00
درصد تغییر:2.28
قیمت:3,940
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1400/01/29
تعداد:3,839
حجم:89.65 میلیون
ارزش:353 میلیارد
اولین:3,960
کمترین:3,910
بیشترین:4,020
قیمت:3,910
تغییر:70.00
درصد تغییر:1.76
قیمت:3,940
تغییر:40.00
درصد تغییر:1.01
تاریخ : 1400/01/28
تعداد:4,993
حجم:171.45 میلیون
ارزش:681.9 میلیارد
اولین:3,960
کمترین:3,960
بیشترین:4,060
قیمت:4,060
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.50
قیمت:3,980
تغییر:60.00
درصد تغییر:1.49
تاریخ : 1400/01/25
تعداد:6,265
حجم:167.27 میلیون
ارزش:676 میلیارد
اولین:4,070
کمترین:3,970
بیشترین:4,140
قیمت:4,040
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.25
قیمت:4,040
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.25
تاریخ : 1400/01/24
تعداد:5,429
حجم:100.87 میلیون
ارزش:406.8 میلیارد
اولین:3,970
کمترین:3,990
بیشترین:4,090
قیمت:4,080
تغییر:140.00
درصد تغییر:3.55
قیمت:4,030
تغییر:90.00
درصد تغییر:2.28
تاریخ : 1400/01/23
تعداد:6,085
حجم:105.5 میلیون
ارزش:415.6 میلیارد
اولین:3,970
کمترین:3,890
بیشترین:4,000
قیمت:3,930
تغییر:60.00
درصد تغییر:1.55
قیمت:3,940
تغییر:70.00
درصد تغییر:1.81
تاریخ : 1400/01/22
تعداد:8,829
حجم:310.35 میلیون
ارزش:1.202 هزار میلیارد
اولین:3,820
کمترین:3,820
بیشترین:3,930
قیمت:3,930
تغییر:40.00
درصد تغییر:1.03
قیمت:3,870
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.51
تاریخ : 1400/01/21
تعداد:748
حجم:21.64 میلیون
ارزش:83.8 میلیارد
اولین:3,870
کمترین:3,870
بیشترین:3,910
قیمت:3,870
تغییر:70.00
درصد تغییر:1.78
قیمت:3,890
تغییر:50.00
درصد تغییر:1.27
تاریخ : 1400/01/18
تعداد:2,924
حجم:78.99 میلیون
ارزش:310.8 میلیارد
اولین:4,020
کمترین:3,930
بیشترین:4,020
قیمت:3,930
تغییر:80.00
درصد تغییر:2.00
قیمت:3,940
تغییر:70.00
درصد تغییر:1.75
تاریخ : 1400/01/17
تعداد:5,536
حجم:132.65 میلیون
ارزش:532.3 میلیارد
اولین:4,070
کمترین:3,960
بیشترین:4,120
قیمت:4,000
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.99
قیمت:4,010
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.74
تاریخ : 1400/01/16
تعداد:8,166
حجم:289.62 میلیون
ارزش:1.171 هزار میلیارد
اولین:4,040
کمترین:4,040
بیشترین:4,100
قیمت:4,080
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.97
قیمت:4,040
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.94
تاریخ : 1400/01/15
تعداد:325
حجم:27.56 میلیون
ارزش:113.5 میلیارد
اولین:4,120
کمترین:4,120
بیشترین:4,120
قیمت:4,120
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.91
قیمت:4,120
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.91
تاریخ : 1400/01/14
تعداد:337
حجم:6.24 میلیون
ارزش:25.8 میلیارد
اولین:4,140
کمترین:4,140
بیشترین:4,140
قیمت:4,140
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.90
قیمت:4,200
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.47
تاریخ : 1400/01/11
تعداد:1,532
حجم:29.95 میلیون
ارزش:126.3 میلیارد
اولین:4,210
کمترین:4,210
بیشترین:4,290
قیمت:4,210
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.87
قیمت:4,220
تغییر:70.00
درصد تغییر:1.63
تاریخ : 1400/01/10
تعداد:2,349
حجم:52.23 میلیون
ارزش:223.8 میلیارد
اولین:4,340
کمترین:4,260
بیشترین:4,400
قیمت:4,260
تغییر:80.00
درصد تغییر:1.84
قیمت:4,290
تغییر:50.00
درصد تغییر:1.15
تاریخ : 1400/01/07
تعداد:5,943
حجم:113.17 میلیون
ارزش:490.7 میلیارد
اولین:4,390
کمترین:4,230
بیشترین:4,430
قیمت:4,310
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:4,340
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.70
تاریخ : 1399/12/27
تعداد:7,213
حجم:160.73 میلیون
ارزش:693 میلیارد
اولین:4,320
کمترین:4,230
بیشترین:4,380
قیمت:4,330
تغییر:120.00
درصد تغییر:2.85
قیمت:4,310
تغییر:100.00
درصد تغییر:2.38
تاریخ : 1399/12/26
تعداد:13,563
حجم:499.85 میلیون
ارزش:2.105 هزار میلیارد
اولین:4,090
کمترین:4,090
بیشترین:4,380
قیمت:4,320
تغییر:150.00
درصد تغییر:3.60
قیمت:4,210
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.96
تاریخ : 1399/12/25
تعداد:11,046
حجم:362.14 میلیون
ارزش:1.511 هزار میلیارد
اولین:4,020
کمترین:3,990
بیشترین:4,280
قیمت:4,240
تغییر:170.00
درصد تغییر:4.18
قیمت:4,170
تغییر:100.00
درصد تغییر:2.46