بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

EPS

سال مالی 1399/12/29

419.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
419.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
335.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
335.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
28.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

121.00

سود واقعی

6.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
121.00
6.00 (-5٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/19 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
121.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
121.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
97.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
74.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
19.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

584.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
584.00
0.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/22 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
584.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
591.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
23.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
20.00 (0٪)
100.00
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/05/07
پیش بینی :
28.00
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
18.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد

سال مالی 1399/12/29

419.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
419.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
335.00 (0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
335.00 (-0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
28.00 (-0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

502.00

سود واقعی

26.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
502.00
26.00 (-5٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/19 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
121.00 (-0٪)
سرمایه : 207.043 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
502.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
402.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
307.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
79.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,420

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,420.00
0.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/22 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,420.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,446.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
97.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
81.00 (-0٪)
100.00
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/05/07
پیش بینی :
118.00
سرمایه : 50 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
74.00 (-0٪)
سرمایه : 50 هزار میلیارد