بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : ونوین

آخرین : 125.00 4,195 حجم : 20.69 میلیون ارزش : 88 میلیارد ارزش بازار : 129.401 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وگردش

آخرین : 2,825 15,564 حجم : 3.54 میلیون ارزش : 65.89 میلیارد ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وکار

آخرین : 85.00 2,765 حجم : 4.04 میلیون ارزش : 11.3 میلیارد ارزش بازار : 112.062 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وسینا

آخرین : 77.00 2,551 حجم : 13.06 میلیون ارزش : 33.8 میلیارد ارزش بازار : 65.947 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وخاور

آخرین : 70.00 8,410 حجم : 1.49 میلیون ارزش : 12.5 میلیارد ارزش بازار : 125.4 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وپست

آخرین : 590.00 19,090 حجم : 8.5 میلیون ارزش : 162.6 میلیارد ارزش بازار : 61.824 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وپاسار

آخرین : 290.00 17,050 حجم : 55.11 میلیون ارزش : 938.3 میلیارد ارزش بازار : 1115.806 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وپارس

آخرین : 10.00 2,443 حجم : 128.91 میلیون ارزش : 314.8 میلیارد ارزش بازار : 381.782 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وبصادر

آخرین : 67.00 2,185 حجم : 248.32 میلیون ارزش : 549.7 میلیارد ارزش بازار : 388.234 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وآیند

آخرین : 8,601 16,004 حجم : 203.25 میلیون ارزش : 5.001 هزار میلیارد ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : سمایه

آخرین : 4,599 4,871 حجم : 123,400 ارزش : 1.14 میلیارد ارزش بازار : 37.88 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : سامان

آخرین : 151.00 8,581 حجم : 2.019 میلیون ارزش : 17.93 میلیارد ارزش بازار : 100.418 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : دی

آخرین : 17,868 945 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : 124.74 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/12/25

نماد : وتجارت

آخرین : 64.00 2,430 حجم : 221.46 میلیون ارزش : 551.2 میلیارد ارزش بازار : 557.352 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : وملل

آخرین : 4.00 13,351 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : 133.51 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/1

نماد : وزمین

آخرین : 528.00 12,712 حجم : 11.532 میلیون ارزش : 152.68 میلیارد ارزش بازار : 52.96 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/02/22

نماد : توسعه

آخرین : 27.00 2,716 حجم : 1.966 میلیون ارزش : 5.34 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/01/23

نماد : حکمت

آخرین : - 1,000 حجم : 37.785 میلیون ارزش : 37.78 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : سهام تاریخ : 1398/03/22

نماد : وقوام

آخرین : - 1,000 حجم : 22.436 میلیون ارزش : 22.44 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : سهام تاریخ : 1398/03/22

نماد : ومهر

آخرین : - 1,000 حجم : 6.028 میلیون ارزش : 6.03 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : سهام تاریخ : 1398/03/22

نماد : وانصار

آخرین : 2.00 2,088 حجم : 1.148 میلیون ارزش : 2.4 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : سهام تاریخ : 1397/05/3

نماد : وثامن

آخرین : - 1,000 حجم : 556.454 میلیون ارزش : 556.45 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : سهام تاریخ : 1395/03/19