بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

گردش وجوه نقد

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
38.323 - هزار میلیارد 79.228 - هزار میلیارد 65.116 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
69.44 - میلیارد 184 - میلیون 114 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
69.44 - میلیارد 184 - میلیون 114 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 3 - هزار میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.718 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد 3.865 هزار میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
4.123 - هزار میلیارد 1.492 - هزار میلیارد 11.516 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.417 - هزار میلیارد 25.18 - میلیارد 2.422 - هزار میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
56.48 میلیارد 45.31 میلیارد 714.96 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.764 - هزار میلیارد 326.19 - میلیارد 9.359 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
42.157 - هزار میلیارد 82.554 - هزار میلیارد 55.643 هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.105 هزار میلیارد 2.441 هزار میلیارد 42.096 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
23.793 - هزار میلیارد 2.123 - هزار میلیارد 47.131 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
20.688 - هزار میلیارد 317.73 میلیارد 5.035 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
62.844 - هزار میلیارد 82.237 - هزار میلیارد 50.609 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
206.81 هزار میلیارد 206.81 هزار میلیارد 153.497 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
31.619 هزار میلیارد 111.71 میلیارد 11.832 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
175.584 هزار میلیارد 124.685 هزار میلیارد 215.937 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
961.22 میلیارد 826.38 میلیارد 5.753 هزار میلیارد