بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

افزایش سرمایه

1399/04/31

314% افزایش

سرمایه قبلی : 50 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 207.043 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1399/06/04
تغییر سرمایه : 157.043 هزار میلیارد صرف سهام : -

1395/04/30

25% افزایش

سرمایه قبلی : 40 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 50 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1395/07/28
تغییر سرمایه : 10 هزار میلیارد صرف سهام : -