بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,922 5.99
قیمت پایانی: 4,853 4.50

ترازنامه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
206.81 هزار میلیارد 144.451 هزار میلیارد 131.568 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
44.281 هزار میلیارد - -

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- 25.011 هزار میلیارد 15.576 هزار میلیارد

مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
488.782 هزار میلیارد 463.72 هزار میلیارد 153.589 هزار میلیارد

مطالبات از دولت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
159.512 هزار میلیارد 122.885 هزار میلیارد 104.302 هزار میلیارد

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
1600.81 هزار میلیارد 1242.116 هزار میلیارد 607.22 هزار میلیارد

تسهیلات اعطایی و مطالبات از شرکت های عضو گروه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
28.204 هزار میلیارد 46.34 هزار میلیارد 46.274 هزار میلیارد

تسهیلات اعطایی و مطالبات از سایر اشخاص

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
1333.596 هزار میلیارد 1020.108 هزار میلیارد 838.233 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
3861.994 هزار میلیارد 3064.631 هزار میلیارد 1896.763 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
16.873 هزار میلیارد 6.394 هزار میلیارد 5.993 هزار میلیارد

سایر دارایی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
283.573 هزار میلیارد 252.451 هزار میلیارد 196.088 هزار میلیارد

سرمایه گذاری ها و مشارکت ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
72.22 هزار میلیارد 41.175 هزار میلیارد 77.983 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
188.96 هزار میلیارد 40.687 هزار میلیارد 41.847 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

جمع دارایی های غیرجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

جمع کل دارایی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
4423.619 هزار میلیارد 3405.338 هزار میلیارد 2218.673 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
23.499 هزار میلیارد 5.185 هزار میلیارد 3.264 هزار میلیارد

سایر ذخائر

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
845.397 هزار میلیارد 667.519 هزار میلیارد 355.591 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
36.51 میلیارد 38.18 میلیارد 39.3 میلیارد

بدهی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
475.999 هزار میلیارد 392.603 هزار میلیارد 241.812 هزار میلیارد

سپرده های دیداری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
1186.327 هزار میلیارد 880.501 هزار میلیارد 416.777 هزار میلیارد

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
1495.193 هزار میلیارد 1260.573 هزار میلیارد -

سود پرداختنی به سپرده گذاران

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

جمع بدهی های جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
4026.452 هزار میلیارد 3206.418 هزار میلیارد 1017.483 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
36.703 هزار میلیارد 25.191 هزار میلیارد 21.243 هزار میلیارد

سایر بدهی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - 1122.61 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

جمع کل بدهی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
4063.155 هزار میلیارد 3231.609 هزار میلیارد 2161.337 هزار میلیارد

سرمایه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
22.891 هزار میلیارد 80.555 هزار میلیارد 13.247 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
39.328 هزار میلیارد 35.606 هزار میلیارد 17.602 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

سایر اندوخته ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
80.088 هزار میلیارد 98.89 میلیارد 72.75 میلیارد

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
11.115 هزار میلیارد - -

نتیجه تغییرات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - 2.908 هزار میلیارد

اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- 7.468 هزار میلیارد -

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
157.043 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
360.465 هزار میلیارد 173.729 هزار میلیارد 57.336 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
4423.619 هزار میلیارد 3405.338 هزار میلیارد 2218.673 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
21.591 هزار میلیارد 80.555 هزار میلیارد 13.247 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
39.328 هزار میلیارد 35.606 هزار میلیارد 17.602 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
- - -

سایر اندوخته های مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
80.088 هزار میلیارد 98.89 میلیارد 72.75 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/05/29
سال مالی 1396/12/29
191.007 هزار میلیارد 166.261 هزار میلیارد 54.428 هزار میلیارد
1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
175.584 هزار میلیارد 124.685 هزار میلیارد 206.81 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 44.281 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
30.666 هزار میلیارد 44.784 هزار میلیارد -

مطالبات از بانک مرکزی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 541.671 هزار میلیارد -

مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
814.073 هزار میلیارد 497.043 هزار میلیارد 488.782 هزار میلیارد

مطالبات از دولت

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
170.877 هزار میلیارد 165.34 هزار میلیارد 159.512 هزار میلیارد

تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2107.18 هزار میلیارد 1607.703 هزار میلیارد 1600.81 هزار میلیارد

تسهیلات اعطایی و مطالبات از شرکت های عضو گروه

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
55.464 هزار میلیارد - 28.204 هزار میلیارد

تسهیلات اعطایی و مطالبات از سایر اشخاص

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1712.105 هزار میلیارد 1464.353 هزار میلیارد 1333.596 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5065.949 هزار میلیارد 4445.579 هزار میلیارد 3861.994 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
269.313 هزار میلیارد - -

دارایی های نامشهود

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
17.225 هزار میلیارد 16.837 هزار میلیارد 16.873 هزار میلیارد

سایر دارایی ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
336.24 هزار میلیارد 56.316 هزار میلیارد 283.573 هزار میلیارد

سرمایه گذاری ها و مشارکت ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 96.93 هزار میلیارد 72.22 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
191.518 هزار میلیارد 189.623 هزار میلیارد 188.96 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع دارایی های غیرجاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل دارایی ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5880.245 هزار میلیارد 4805.285 هزار میلیارد 4423.619 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
27.633 هزار میلیارد 21.312 هزار میلیارد 23.499 هزار میلیارد

سایر ذخائر

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1080.483 هزار میلیارد 5.538 هزار میلیارد 845.397 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.267 هزار میلیارد 36.33 میلیارد 36.51 میلیارد

بدهی به بانک مرکزی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 1254.428 هزار میلیارد -

بدهی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
593.621 هزار میلیارد 22.272 هزار میلیارد 475.999 هزار میلیارد

سپرده های دیداری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1605.394 هزار میلیارد 814.741 هزار میلیارد 1186.327 هزار میلیارد

سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 445.677 هزار میلیارد -

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2098.342 هزار میلیارد 1692.436 هزار میلیارد 1495.193 هزار میلیارد

سایر سپرده ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 82.203 هزار میلیارد -

جمع بدهی های جاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5406.739 هزار میلیارد 4338.642 هزار میلیارد 4026.452 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
44.082 هزار میلیارد 41.688 هزار میلیارد 36.703 هزار میلیارد

اقلام در راه (بدهی)

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 57.812 هزار میلیارد -

جمع بدهی های غیر جاری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل بدهی ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5450.821 هزار میلیارد 4438.143 هزار میلیارد 4063.155 هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
207.043 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
80.614 هزار میلیارد 27.905 هزار میلیارد 22.891 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
49.682 هزار میلیارد 40.177 هزار میلیارد 39.328 هزار میلیارد

سایر اندوخته ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
80.091 هزار میلیارد 80.091 هزار میلیارد 80.088 هزار میلیارد

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی ها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
11.994 هزار میلیارد 11.926 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد

نتیجه تغییرات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 157.043 هزار میلیارد 157.043 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
429.424 هزار میلیارد 367.142 هزار میلیارد 360.465 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/31
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/19
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5880.245 هزار میلیارد 4805.285 هزار میلیارد 4423.619 هزار میلیارد