بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,246 0.74
قیمت پایانی: 3,222 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,190 پایانی 3,222 0.00
بیشترین 3,320 کمترین 3,160
حجم 258.44 میلیون دفعات 10,373
حد قیمت 2,949 - 3,325 ارزش 1.027 هزار میلیارد
حجم مبنا 32.406 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
3,022 تعداد خریدار 17
192.074 میلیون حجم خرید 58.017 میلیون
2,011 تعداد فروشنده 21
174.061 میلیون حجم فروش 76.031 میلیون
18.014 میلیون تغییر مالکیت 18.014 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,258 خرید3,140 فروش3,144 تعداد15,247 دستور1
دستور7 تعداد944,481 خرید3,139 فروش3,145 تعداد152,639 دستور2
دستور6 تعداد1,074,463 خرید3,138 فروش3,146 تعداد1,000 دستور1
دستور6 تعداد902,868 خرید3,137 فروش3,147 تعداد3,330 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید3,136 فروش3,150 تعداد675,496 دستور11

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 337 دوره 3 ماهه
سود TTM 858
P/E TTM 3.715

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 761 P/E مجمع 4.19
سود نقدی 100
درصد توزیع 13.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.65 % رتبه 11
6 ماهه 33.42 % رتبه 11
9 ماهه 31.81 % رتبه 10
1 ساله 0.12 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
828.378 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.66

P/B

% 34.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,222 درصد تغییر : 1.04 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,189 درصد تغییر : 1.66 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,137 درصد تغییر : 2.99 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,046 درصد تغییر : 0.56 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,063 درصد تغییر : 5.91 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,892 درصد تغییر : 1.77 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,944 درصد تغییر : 1.34 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,905 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,905 درصد تغییر : 5.91 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,743 درصد تغییر : 0.77 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,722 درصد تغییر : 1.49 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,682 درصد تغییر : 0.26 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,675 درصد تغییر : 1.73 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,722 درصد تغییر : 0.66 حجم : 258.44 میلیون دفعات : 10,373
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 5.00 3,790 حجم : 33.22 میلیون ارزش بازار : 127.606 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 8,379 10,010 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 162 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 47.00 3,221 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 122.529 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,319 حجم : - ارزش بازار : 64.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وخاور آخرین : 66.00 4,195 حجم : 3.85 میلیون ارزش بازار : 136 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 20.00 4,227 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 58.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 8,650 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 1130.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 17.00 1,912 حجم : 19 میلیون ارزش بازار : 278.754 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 29.00 1,787 حجم : 268.7 میلیون ارزش بازار : 364.035 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها