بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,079 11.68
قیمت پایانی: 3,066 11.21

آخرین معامله

1400/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,802 پایانی 3,066 309.00
بیشترین 3,100 کمترین 3,030
حجم 46.94 میلیون دفعات 2,152
حد قیمت 2,620 - 2,894 ارزش 143.9 میلیارد
حجم مبنا 22.684 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/5
حقیقی حقوقی
944 تعداد خریدار 7
53.115 میلیون حجم خرید 164.538 میلیون
1,396 تعداد فروشنده 15
171.774 میلیون حجم فروش 45.879 میلیون
118.659 میلیون تغییر مالکیت 118.659 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 229 دوره 9 ماهه
سود TTM 470
P/E TTM 5.834

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 660 P/E مجمع 4.15
سود نقدی 66
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.32 % رتبه 15
6 ماهه 26.41 % رتبه 14
9 ماهه 31.68 % رتبه 13
1 ساله 31.18 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
634.793 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.12

P/B

% 36.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,742 درصد تغییر : 0.54 حجم : 217.65 میلیون دفعات : 5,011
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 2,757 درصد تغییر : 0.07 حجم : 90.55 میلیون دفعات : 2,865
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 2,755 درصد تغییر : 3.44 حجم : 73.03 میلیون دفعات : 2,853
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 2,853 درصد تغییر : 0.00 حجم : 54.2 میلیون دفعات : 2,533
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 2,853 درصد تغییر : 0.49 حجم : 104.6 میلیون دفعات : 3,072
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 2,867 درصد تغییر : 4.78 حجم : 197.05 میلیون دفعات : 3,944
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 3,011 درصد تغییر : 3.46 حجم : 212.94 میلیون دفعات : 5,235
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 3,119 درصد تغییر : 1.92 حجم : 58.59 میلیون دفعات : 2,393
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 3,180 درصد تغییر : 3.46 حجم : 79.36 میلیون دفعات : 3,504
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 3,294 درصد تغییر : 0.67 حجم : 115.56 میلیون دفعات : 3,528
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 3,272 درصد تغییر : 1.81 حجم : 96.45 میلیون دفعات : 3,536
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 3,214 درصد تغییر : 2.42 حجم : 157.63 میلیون دفعات : 4,798
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 3,138 درصد تغییر : 1.48 حجم : 74.77 میلیون دفعات : 3,246
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 3,185 درصد تغییر : 3.88 حجم : 160.28 میلیون دفعات : 5,613
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 3,066 درصد تغییر : 0.26 حجم : 46.94 میلیون دفعات : 2,152
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 152.00 3,192 حجم : 8.03 میلیون ارزش بازار : 95.476 هزار میلیارد تاریخ : 11:12
نماد : وگردش آخرین : 8,089 10,300 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : وکار آخرین : 106.00 2,245 حجم : 13.39 میلیون ارزش بازار : 87.809 هزار میلیارد تاریخ : 11:05
نماد : وسینا آخرین : 13.00 2,394 حجم : - ارزش بازار : 61.302 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/8
نماد : وخاور آخرین : 148.00 4,780 حجم : 303,249 ارزش بازار : 115.875 هزار میلیارد تاریخ : 11:10
نماد : وپست آخرین : 870.00 16,590 حجم : 5.29 میلیون ارزش بازار : 54.29 هزار میلیارد تاریخ : 1400/09/21
نماد : وپاسار آخرین : 130.00 7,440 حجم : 3.62 میلیون ارزش بازار : 959.213 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : وپارس آخرین : 76.00 1,612 حجم : 32.1 میلیون ارزش بازار : 244.985 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : وبصادر آخرین : 86.00 1,822 حجم : 54.6 میلیون ارزش بازار : 314.41 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها