بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,900 3.15
قیمت پایانی: 3,895 3.02

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,860 پایانی 3,895 114.00
بیشترین 3,960 کمترین 3,821
حجم 195.64 میلیون دفعات 7,200
حد قیمت 3,625 - 4,005 ارزش 756.1 میلیارد
حجم مبنا 22.684 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,176 تعداد خریدار 8
89.171 میلیون حجم خرید 39.707 میلیون
1,677 تعداد فروشنده 10
111.306 میلیون حجم فروش 17.572 میلیون
22.135 میلیون تغییر مالکیت 22.135 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور13 تعداد5,000,000 خرید3,800 فروش3,803 تعداد331,350 دستور5
دستور3 تعداد13,862 خرید3,790 فروش3,806 تعداد250,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,760 فروش3,807 تعداد250,000 دستور1
دستور8 تعداد179,463 خرید3,755 فروش3,808 تعداد250,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید3,754 فروش3,809 تعداد320,000 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 419 دوره 9 ماهه
سود TTM 443
P/E TTM 8.532

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 502 P/E مجمع 7.53
سود نقدی 26
درصد توزیع 5.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.33 % رتبه 11
6 ماهه 24.83 % رتبه 12
9 ماهه 39.79 % رتبه 10
1 ساله 30.36 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
800.221 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.62

P/B

% 26.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 3,781 درصد تغییر : 0.89 حجم : 195.64 میلیون دفعات : 7,200
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 3,815 درصد تغییر : 0.60 حجم : 195.64 میلیون دفعات : 7,200
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 3,838 درصد تغییر : 1.03 حجم : 195.64 میلیون دفعات : 7,200
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 3,799 درصد تغییر : 0.48 حجم : 195.64 میلیون دفعات : 7,200
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 3,781 درصد تغییر : 2.17 حجم : 195.64 میلیون دفعات : 7,200
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 3,865 درصد تغییر : 1.00 حجم : 195.64 میلیون دفعات : 7,200
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 3,904 درصد تغییر : 4.55 حجم : 464.21 میلیون دفعات : 11,112
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 3,734 درصد تغییر : 3.26 حجم : 146.83 میلیون دفعات : 7,313
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 3,860 درصد تغییر : 20.46 حجم : 295.11 میلیون دفعات : 5,887
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 4,853 درصد تغییر : 4.50 حجم : 394.4 میلیون دفعات : 16,236
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 4,644 درصد تغییر : 0.74 حجم : 236.24 میلیون دفعات : 12,044
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 4,610 درصد تغییر : 2.44 حجم : 491.27 میلیون دفعات : 17,752
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 4,500 درصد تغییر : 0.22 حجم : 282.68 میلیون دفعات : 10,773
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 4,490 درصد تغییر : 13.96 حجم : 539.81 میلیون دفعات : 15,192
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,940 درصد تغییر : 0.00 حجم : 189.4 میلیون دفعات : 6,001
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 216.00 4,544 حجم : 17.48 میلیون ارزش بازار : 132.169 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 3,879 14,510 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 133.00 2,890 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 109.455 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 15.00 2,390 حجم : 10.88 میلیون ارزش بازار : 62.749 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 100.00 8,410 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 125.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 420.00 24,230 حجم : 3.83 میلیون ارزش بازار : 80.319 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 15,210 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 1041.113 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 11.00 2,687 حجم : 149.52 میلیون ارزش بازار : 458.545 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 98.00 2,075 حجم : 136.54 میلیون ارزش بازار : 354.566 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 9,710 14,895 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها