بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,210 3.19
قیمت پایانی: 4,150 1.72

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,140 پایانی 4,150 70.00
بیشترین 4,270 کمترین 3,900
حجم 299.19 میلیون دفعات 13,100
حد قیمت 3,760 - 4,140 ارزش 1.241 هزار میلیارد
حجم مبنا 22.684 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
6,791 تعداد خریدار 25
392.023 میلیون حجم خرید 77.751 میلیون
6,150 تعداد فروشنده 33
409.969 میلیون حجم فروش 59.805 میلیون
17.946 میلیون تغییر مالکیت 17.946 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,648 خرید3,990 فروش4,020 تعداد64,000 دستور2
دستور8 تعداد19,537 خرید3,980 فروش4,030 تعداد440,822 دستور8
دستور6 تعداد53,779 خرید3,970 فروش4,040 تعداد1,086,876 دستور12
دستور7 تعداد499,731 خرید3,960 فروش4,050 تعداد1,849,262 دستور17
دستور15 تعداد398,899 خرید3,950 فروش4,060 تعداد1,379,576 دستور13

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 419 دوره 9 ماهه
سود TTM 443
P/E TTM 9.207

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 502 P/E مجمع 8.13
سود نقدی 26
درصد توزیع 5.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.4 % رتبه 13
6 ماهه 39.68 % رتبه 18
9 ماهه 33.15 % رتبه 11
1 ساله 130.9 % رتبه 10
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
859.228 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.89

P/B

% 28.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 4,080 درصد تغییر : 3.29 حجم : 469.77 میلیون دفعات : 18,006
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 3,950 درصد تغییر : 4.78 حجم : 55.49 میلیون دفعات : 1,694
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 3,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73.23 میلیون دفعات : 2,878
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 3,770 درصد تغییر : 4.72 حجم : 73.23 میلیون دفعات : 2,878
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 3,600 درصد تغییر : 0.28 حجم : 271.78 میلیون دفعات : 11,195
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 3,590 درصد تغییر : 4.78 حجم : 117.68 میلیون دفعات : 3,427
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 3,770 درصد تغییر : 4.56 حجم : 275.55 میلیون دفعات : 8,708
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 3,950 درصد تغییر : 4.13 حجم : 291.94 میلیون دفعات : 13,962
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 4,120 درصد تغییر : 4.41 حجم : 241.02 میلیون دفعات : 8,948
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 4,310 درصد تغییر : 2.27 حجم : 222.06 میلیون دفعات : 12,538
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 4,410 درصد تغییر : 0.46 حجم : 215.95 میلیون دفعات : 13,823
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 4,390 درصد تغییر : 3.94 حجم : 288.54 میلیون دفعات : 15,626
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 4,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 342.17 میلیون دفعات : 14,355
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 4,570 درصد تغییر : 4.99 حجم : 342.17 میلیون دفعات : 14,355
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 4,810 درصد تغییر : 4.37 حجم : 240.37 میلیون دفعات : 14,510
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 30.00 4,440 حجم : 59.66 میلیون ارزش بازار : 135.699 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 3,553 21,942 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 120.00 3,060 حجم : 30.62 میلیون ارزش بازار : 120.475 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 140.00 3,570 حجم : 52.93 میلیون ارزش بازار : 89.859 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 270.00 10,340 حجم : 8.14 میلیون ارزش بازار : 154.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,080 20,650 حجم : 25.15 میلیون ارزش بازار : 67.773 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 50.00 12,450 حجم : 56.75 میلیون ارزش بازار : 814.414 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 150.00 3,180 حجم : 307.99 میلیون ارزش بازار : 490.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 130.00 2,770 حجم : 595.42 میلیون ارزش بازار : 478.716 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وآیند آخرین : 3,977 20,628 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها