بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,747 1.08
قیمت پایانی: 2,746 1.12

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,803 پایانی 2,746 31.00
بیشترین 2,803 کمترین 2,725
حجم 89.161 میلیون دفعات 2,690
حد قیمت 2,583 - 2,971 ارزش 244.86 میلیارد
حجم مبنا 43.7 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
838 تعداد خریدار 11
73.181 میلیون حجم خرید 15.98 میلیون
540 تعداد فروشنده 10
48.081 میلیون حجم فروش 41.08 میلیون
25.1 میلیون تغییر مالکیت 25.1 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد120,681 خرید2,743 فروش2,752 تعداد128,492 دستور2
دستور14 تعداد477,530 خرید2,738 فروش2,753 تعداد211,454 دستور3
دستور15 تعداد516,350 خرید2,733 فروش2,758 تعداد805,000 دستور5
دستور3 تعداد55,903 خرید2,730 فروش2,760 تعداد110,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,729 فروش2,761 تعداد407,009 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 442 دوره 6 ماهه
سود TTM 926
P/E TTM 2.967

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 761 P/E مجمع 3.61
سود نقدی 100
درصد توزیع 13.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.46 % رتبه 12
6 ماهه 4.71 % رتبه 11
9 ماهه 4.85 % رتبه 11
1 ساله 19.38 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
719.57 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.03

P/B

% 34.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,746 درصد تغییر : 1.12 حجم : 89.161 میلیون دفعات : 2,690
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,777 درصد تغییر : 0.91 حجم : 106.545 میلیون دفعات : 2,867
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,752 درصد تغییر : 0.22 حجم : 71.992 میلیون دفعات : 2,214
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,758 درصد تغییر : 0.65 حجم : 66.143 میلیون دفعات : 2,400
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,776 درصد تغییر : 0.86 حجم : 60.573 میلیون دفعات : 2,250
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,800 درصد تغییر : 2.19 حجم : 97.1 میلیون دفعات : 3,545
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,740 درصد تغییر : 0.11 حجم : 85.483 میلیون دفعات : 2,169
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,743 درصد تغییر : 0.07 حجم : 107.093 میلیون دفعات : 2,558
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,745 درصد تغییر : 2.17 حجم : 101.747 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,806 درصد تغییر : 0.28 حجم : 143.031 میلیون دفعات : 2,716
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,814 درصد تغییر : 0.67 حجم : 127.109 میلیون دفعات : 2,964
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,833 درصد تغییر : 1.63 حجم : 127.234 میلیون دفعات : 3,025
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,880 درصد تغییر : 1.64 حجم : 142.197 میلیون دفعات : 4,365
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,928 درصد تغییر : 1.15 حجم : 141.159 میلیون دفعات : 4,334
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,962 درصد تغییر : 0.17 حجم : 320.957 میلیون دفعات : 4,718
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 35.00 2,981 حجم : 11.442 میلیون ارزش بازار : 90.76 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگردش آخرین : 290.00 7,350 حجم : 11.538 میلیون ارزش بازار : 110.7 هزار میلیارد تاریخ : 1401/08/29
نماد : وکار آخرین : 27.00 3,622 حجم : 343,994 ارزش بازار : 142.042 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,060 حجم : 7.308 میلیون ارزش بازار : 52.062 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وخاور آخرین : 5.00 3,999 حجم : 6.615 میلیون ارزش بازار : 139.825 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپست آخرین : 3.00 4,450 حجم : 6.56 میلیون ارزش بازار : 73.185 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپاسار آخرین : 80.00 6,200 حجم : 4.633 میلیون ارزش بازار : 819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپارس آخرین : 3.00 1,550 حجم : 24.973 میلیون ارزش بازار : 242.483 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وبصادر آخرین : 16.00 1,389 حجم : 68.145 میلیون ارزش بازار : 244.794 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها