بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,040 0.25
قیمت پایانی: 4,040 0.25

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,070 پایانی 4,040 10.00
بیشترین 4,140 کمترین 3,970
حجم 167.27 میلیون دفعات 6,265
حد قیمت 3,870 - 4,170 ارزش 676 میلیارد
حجم مبنا 22.684 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,890 تعداد خریدار 13
79.425 میلیون حجم خرید 21.441 میلیون
2,250 تعداد فروشنده 19
80.913 میلیون حجم فروش 19.953 میلیون
1.487 میلیون تغییر مالکیت 1.487 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد804,116 خرید4,030 فروش4,050 تعداد534,455 دستور10
دستور5 تعداد408,604 خرید4,010 فروش4,060 تعداد140,374 دستور11
دستور14 تعداد561,334 خرید4,000 فروش4,070 تعداد840,449 دستور16
دستور39 تعداد1,332,032 خرید3,990 فروش4,080 تعداد1,631,212 دستور29
دستور23 تعداد1,124,898 خرید3,980 فروش4,090 تعداد1,616,414 دستور42

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 419 دوره 9 ماهه
سود TTM 443
P/E TTM 9.094

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 502 P/E مجمع 8.03
سود نقدی 26
درصد توزیع 5.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.58 % رتبه 14
6 ماهه 35.83 % رتبه 12
9 ماهه 36.59 % رتبه 15
1 ساله 70.7 % رتبه 10
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
836.453 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.87

P/B

% 27.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 4,040 درصد تغییر : 0.25 حجم : 167.27 میلیون دفعات : 6,265
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 4,030 درصد تغییر : 2.28 حجم : 100.87 میلیون دفعات : 5,429
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 3,940 درصد تغییر : 1.81 حجم : 105.5 میلیون دفعات : 6,085
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 3,870 درصد تغییر : 0.51 حجم : 310.35 میلیون دفعات : 8,829
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 3,890 درصد تغییر : 1.27 حجم : 21.64 میلیون دفعات : 748
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 3,940 درصد تغییر : 1.75 حجم : 78.99 میلیون دفعات : 2,924
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 4,010 درصد تغییر : 0.74 حجم : 132.65 میلیون دفعات : 5,536
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 4,040 درصد تغییر : 1.94 حجم : 289.62 میلیون دفعات : 8,166
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 4,120 درصد تغییر : 1.91 حجم : 27.56 میلیون دفعات : 325
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 4,200 درصد تغییر : 0.47 حجم : 6.24 میلیون دفعات : 337
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 4,220 درصد تغییر : 1.63 حجم : 29.95 میلیون دفعات : 1,532
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 4,290 درصد تغییر : 1.15 حجم : 52.23 میلیون دفعات : 2,349
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 4,340 درصد تغییر : 0.70 حجم : 113.17 میلیون دفعات : 5,943
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 4,310 درصد تغییر : 2.38 حجم : 160.73 میلیون دفعات : 7,213
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 4,210 درصد تغییر : 0.96 حجم : 499.85 میلیون دفعات : 13,563
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 70.00 4,480 حجم : 35.53 میلیون ارزش بازار : 137.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وگردش آخرین : 1,305 17,084 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکار آخرین : 10.00 2,540 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 100.33 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسینا آخرین : 10.00 3,100 حجم : 68.16 میلیون ارزش بازار : 78.436 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وخاور آخرین : 170.00 8,650 حجم : 10.01 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپست آخرین : 450.00 22,360 حجم : 5.35 میلیون ارزش بازار : 72.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپاسار آخرین : 20.00 13,440 حجم : 26.27 میلیون ارزش بازار : 879.934 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپارس آخرین : 50.00 2,680 حجم : 122.39 میلیون ارزش بازار : 422.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,350 حجم : 209.8 میلیون ارزش بازار : 413.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآیند آخرین : 8,418 16,187 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها