بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,130 0.20
قیمت پایانی: 5,120 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,080 پایانی 5,120 0.00
بیشترین 5,160 کمترین 5,030
حجم 231.979 میلیون دفعات 8,297
حد قیمت 4,680 - 5,380 ارزش 1.187 هزار میلیارد
حجم مبنا 23.857 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,390 تعداد خریدار 19
198.149 میلیون حجم خرید 33.83 میلیون
3,100 تعداد فروشنده 25
188.597 میلیون حجم فروش 43.382 میلیون
9.553 میلیون تغییر مالکیت 9.553 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد355,000 خرید5,130 فروش5,140 تعداد1,397,033 دستور25
دستور41 تعداد1,513,539 خرید5,120 فروش5,150 تعداد3,497,503 دستور92
دستور25 تعداد669,284 خرید5,110 فروش5,160 تعداد3,398,672 دستور101
دستور42 تعداد1,419,164 خرید5,100 فروش5,170 تعداد3,101,071 دستور72
دستور34 تعداد515,459 خرید5,090 فروش5,180 تعداد1,904,759 دستور50

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,215 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,215
P/E TTM 4.214

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 761 P/E مجمع 6.73
سود نقدی 100
درصد توزیع 13.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 72.1 % رتبه 5
6 ماهه 155.07 % رتبه 7
9 ماهه 134.84 % رتبه 9
1 ساله 137.67 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1807.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.84

P/B

% 36.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 5,120 درصد تغییر : 1.79 حجم : 231.979 میلیون دفعات : 8,297
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 5,030 درصد تغییر : 0.20 حجم : 314.412 میلیون دفعات : 10,555
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 5,040 درصد تغییر : 0.80 حجم : 452.849 میلیون دفعات : 11,711
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 5,000 درصد تغییر : 3.73 حجم : 358.607 میلیون دفعات : 11,833
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 2.63 حجم : 540.756 میلیون دفعات : 15,589
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 4,950 درصد تغییر : 1.98 حجم : 471.542 میلیون دفعات : 14,768
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 5,050 درصد تغییر : 1.46 حجم : 658.42 میلیون دفعات : 21,096
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 5,125 درصد تغییر : 0.65 حجم : 738.865 میلیون دفعات : 26,620
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 5,092 درصد تغییر : 6.86 حجم : 1.835 میلیارد دفعات : 36,294
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 4,765 درصد تغییر : 3.12 حجم : 685.896 میلیون دفعات : 17,245
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 4,621 درصد تغییر : 1.56 حجم : 676.157 میلیون دفعات : 20,522
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 4,550 درصد تغییر : 5.77 حجم : 971.328 میلیون دفعات : 18,176
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 4,302 درصد تغییر : 0.00 حجم : 498.769 میلیون دفعات : 13,953
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 4,302 درصد تغییر : 2.60 حجم : 498.769 میلیون دفعات : 13,953
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 4,193 درصد تغییر : 5.09 حجم : 627.454 میلیون دفعات : 15,009
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 35.00 5,110 حجم : 174.066 میلیون ارزش بازار : 156.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : - 10,260 حجم : 19.419 میلیون ارزش بازار : 153.9 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : - 2,825 حجم : 10.125 میلیون ارزش بازار : 129.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 36.00 4,899 حجم : 13.884 میلیون ارزش بازار : 123.442 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 10.00 5,140 حجم : 1.657 میلیون ارزش بازار : 179.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 240.00 9,400 حجم : 3.501 میلیون ارزش بازار : 158.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 11.00 3,554 حجم : 56.566 میلیون ارزش بازار : 967.129 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وپارس آخرین : 12.00 2,452 حجم : 55.472 میلیون ارزش بازار : 385.222 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 27.00 2,895 حجم : 120.371 میلیون ارزش بازار : 502.915 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها