بانک ملت

وبملت | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,658 3.81
قیمت پایانی: 3,663 3.68

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,800 پایانی 3,663 140.00
بیشترین 3,805 کمترین 3,618
حجم 154 میلیون دفعات 7,166
حد قیمت 3,662 - 4,046 ارزش 564.1 میلیارد
حجم مبنا 22.684 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
2,036 تعداد خریدار 26
78.301 میلیون حجم خرید 45.287 میلیون
2,278 تعداد فروشنده 9
108.289 میلیون حجم فروش 15.298 میلیون
29.989 میلیون تغییر مالکیت 29.989 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد64,981 خرید3,780 فروش3,780 تعداد17,843 دستور1
دستور2 تعداد170,665 خرید3,779 فروش3,799 تعداد2,723,425 دستور8
دستور2 تعداد23,800 خرید3,778 فروش3,800 تعداد1,137,078 دستور15
دستور4 تعداد59,637 خرید3,777 فروش3,801 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,765 خرید3,776 فروش3,805 تعداد39,239 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 101 دوره 3 ماهه
سود TTM 733
P/E TTM 5.164

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 660 P/E مجمع 5.73
سود نقدی 66
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.68 % رتبه 11
6 ماهه 6.89 % رتبه 11
9 ماهه 20.97 % رتبه 12
1 ساله 38.27 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
758.398 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.45

P/B

% 37.33

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,803 درصد تغییر : 0.48 حجم : 130.85 میلیون دفعات : 5,003
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,785 درصد تغییر : 1.79 حجم : 123.59 میلیون دفعات : 6,048
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,854 درصد تغییر : 3.43 حجم : 143.61 میلیون دفعات : 7,012
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 152.57 میلیون دفعات : 10,504
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,991 درصد تغییر : 0.91 حجم : 152.57 میلیون دفعات : 10,504
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,955 درصد تغییر : 4.00 حجم : 273.53 میلیون دفعات : 10,519
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,803 درصد تغییر : 0.08 حجم : 152.35 میلیون دفعات : 8,335
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,806 درصد تغییر : 3.69 حجم : 174.67 میلیون دفعات : 8,313
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,952 درصد تغییر : 0.03 حجم : 126.72 میلیون دفعات : 6,116
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,953 درصد تغییر : 0.28 حجم : 168.59 میلیون دفعات : 10,238
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,964 درصد تغییر : 2.37 حجم : 161.07 میلیون دفعات : 8,550
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,060 درصد تغییر : 1.19 حجم : 192.96 میلیون دفعات : 10,744
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 4,109 درصد تغییر : 1.39 حجم : 165.37 میلیون دفعات : 8,188
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 4,167 درصد تغییر : 2.01 حجم : 154.6 میلیون دفعات : 8,074
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 4,085 درصد تغییر : 0.64 حجم : 155.43 میلیون دفعات : 7,419
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 211.00 4,028 حجم : 60.82 میلیون ارزش بازار : 123.589 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وگردش آخرین : 4,099 14,290 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/16
نماد : وکار آخرین : 128.00 2,461 حجم : 28.24 میلیون ارزش بازار : 97.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 136.00 2,616 حجم : 16.77 میلیون ارزش بازار : 66.633 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وخاور آخرین : 140.00 5,780 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 147.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,260 24,050 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 79.381 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 390.00 14,520 حجم : 25.18 میلیون ارزش بازار : 972.317 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 138.00 2,719 حجم : 120.2 میلیون ارزش بازار : 426.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 110.00 2,105 حجم : 117.8 میلیون ارزش بازار : 370.523 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها