بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,350 1.67
قیمت پایانی: 2,360 1.26

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,380 پایانی 2,360 30.00
بیشترین 2,420 کمترین 2,350
حجم 209.8 میلیون دفعات 5,466
حد قیمت 2,370 - 2,550 ارزش 494.8 میلیارد
حجم مبنا 37.152 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
3,875 تعداد خریدار 13
194.761 میلیون حجم خرید 62.664 میلیون
4,244 تعداد فروشنده 8
238.444 میلیون حجم فروش 18.981 میلیون
43.683 میلیون تغییر مالکیت 43.683 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور217 تعداد51,187,099 خرید2,370 فروش2,380 تعداد152,209 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,390 تعداد1,117,539 دستور22
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,400 تعداد1,764,959 دستور44
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,410 تعداد4,767,024 دستور38
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,420 تعداد611,264 دستور35

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 271 دوره 9 ماهه
سود TTM 280
P/E TTM 8.536

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 14 P/E مجمع 170.71
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.4 % رتبه 15
6 ماهه 46.33 % رتبه 9
9 ماهه 40.93 % رتبه 8
1 ساله 163.39 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
413.835 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.84

P/B

% 22.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 2,360 درصد تغییر : 1.26 حجم : 209.8 میلیون دفعات : 5,466
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 2,390 درصد تغییر : 0.83 حجم : 254.63 میلیون دفعات : 9,958
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 2,410 درصد تغییر : 1.63 حجم : 99.32 میلیون دفعات : 2,303
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 1.21 حجم : 32.63 میلیون دفعات : 432
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 2,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 131
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 2,480 درصد تغییر : 1.20 حجم : 23.83 میلیون دفعات : 741
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 2,510 درصد تغییر : 1.57 حجم : 115.2 میلیون دفعات : 4,038
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 2,550 درصد تغییر : 1.92 حجم : 173.62 میلیون دفعات : 3,428
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 2,600 درصد تغییر : 0.76 حجم : 16.43 میلیون دفعات : 285
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 2,620 درصد تغییر : 0.38 حجم : 8.48 میلیون دفعات : 282
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 2,630 درصد تغییر : 0.76 حجم : 16.97 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 2,650 درصد تغییر : 1.12 حجم : 46.31 میلیون دفعات : 1,950
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 2,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 174.82 میلیون دفعات : 7,054
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 2,680 درصد تغییر : 5.51 حجم : 392.3 میلیون دفعات : 12,047
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 4.96 حجم : 348.77 میلیون دفعات : 7,231
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 70.00 4,480 حجم : 35.53 میلیون ارزش بازار : 137.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وگردش آخرین : 1,305 17,084 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکار آخرین : 10.00 2,540 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 100.33 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسینا آخرین : 10.00 3,100 حجم : 68.16 میلیون ارزش بازار : 78.436 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وخاور آخرین : 170.00 8,650 حجم : 10.01 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپست آخرین : 450.00 22,360 حجم : 5.35 میلیون ارزش بازار : 72.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپاسار آخرین : 20.00 13,440 حجم : 26.27 میلیون ارزش بازار : 879.934 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپارس آخرین : 50.00 2,680 حجم : 122.39 میلیون ارزش بازار : 422.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبملت آخرین : 10.00 4,040 حجم : 167.27 میلیون ارزش بازار : 836.453 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآیند آخرین : 8,418 16,187 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها