بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,787 1.65
قیمت پایانی: 1,758 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,725 پایانی 1,758 0.00
بیشترین 1,793 کمترین 1,714
حجم 268.7 میلیون دفعات 7,335
حد قیمت 1,552 - 1,714 ارزش 556.7 میلیارد
حجم مبنا 61.412 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,683 تعداد خریدار 15
340.996 میلیون حجم خرید 122.201 میلیون
2,077 تعداد فروشنده 15
343.696 میلیون حجم فروش 119.501 میلیون
2.7 میلیون تغییر مالکیت 2.7 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد74,796 خرید1,680 فروش1,680 تعداد400,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید1,675 فروش1,682 تعداد7,000 دستور2
دستور2 تعداد229,775 خرید1,673 فروش1,683 تعداد63,942 دستور4
دستور2 تعداد306,693 خرید1,672 فروش1,684 تعداد17,764 دستور2
دستور1 تعداد3,500 خرید1,671 فروش1,685 تعداد361,615 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 13 دوره 3 ماهه
سود TTM 30
P/E TTM 56.933

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 21 P/E مجمع 81.33
سود نقدی 2
درصد توزیع 9.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.91 % رتبه 23
6 ماهه 11.54 % رتبه 17
9 ماهه 7.82 % رتبه 16
1 ساله 32.09 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
364.035 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.54

P/B

% 35.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,758 درصد تغییر : 2.93 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,708 درصد تغییر : 4.59 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,633 درصد تغییر : 3.55 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,577 درصد تغییر : 0.45 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,570 درصد تغییر : 4.88 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,497 درصد تغییر : 0.00 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,497 درصد تغییر : 2.03 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,528 درصد تغییر : 1.13 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,511 درصد تغییر : 0.00 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,511 درصد تغییر : 4.86 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,441 درصد تغییر : 1.55 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,419 درصد تغییر : 0.07 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,418 درصد تغییر : 0.00 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,418 درصد تغییر : 4.45 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,484 درصد تغییر : 1.40 حجم : 268.7 میلیون دفعات : 7,335
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 5.00 3,790 حجم : 33.22 میلیون ارزش بازار : 127.606 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 8,379 10,010 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 162 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 47.00 3,221 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 122.529 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,319 حجم : - ارزش بازار : 64.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وخاور آخرین : 66.00 4,195 حجم : 3.85 میلیون ارزش بازار : 136 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 20.00 4,227 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 58.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 8,650 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 1130.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 17.00 1,912 حجم : 19 میلیون ارزش بازار : 278.754 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 24.00 3,246 حجم : 258.44 میلیون ارزش بازار : 828.378 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها