بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,770 4.92
قیمت پایانی: 2,730 3.41

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,670 پایانی 2,730 90.00
بیشترین 2,770 کمترین 2,510
حجم 595.42 میلیون دفعات 16,489
حد قیمت 2,310 - 2,550 ارزش 1.623 هزار میلیارد
حجم مبنا 37.152 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
123 تعداد خریدار 1
43.401 میلیون حجم خرید 5.5 میلیون
1,093 تعداد فروشنده 1
20.901 میلیون حجم فروش 28 میلیون
22.5 میلیون تغییر مالکیت 22.5 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2471 تعداد154,767,197 خرید2,550 فروش2,570 تعداد2,200 دستور1
دستور11 تعداد438,369 خرید2,540 فروش2,590 تعداد104,796 دستور2
دستور9 تعداد546,069 خرید2,530 فروش2,650 تعداد40,049 دستور1
دستور8 تعداد45,400 خرید2,520 فروش2,680 تعداد2,000 دستور1
دستور11 تعداد88,175 خرید2,510 فروش2,730 تعداد30,664 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 271 دوره 9 ماهه
سود TTM 280
P/E TTM 9.107

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 14 P/E مجمع 182.14
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.53 % رتبه 9
6 ماهه 44.27 % رتبه 8
9 ماهه 141.55 % رتبه 7
1 ساله 291.94 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
478.716 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.05

P/B

% 25.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 2,640 درصد تغییر : 3.53 حجم : 755.07 میلیون دفعات : 21,487
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 2,550 درصد تغییر : 4.94 حجم : 48.9 میلیون دفعات : 1,411
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 117.38 میلیون دفعات : 3,432
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 4.29 حجم : 117.38 میلیون دفعات : 3,432
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 2,330 درصد تغییر : 1.75 حجم : 458.54 میلیون دفعات : 16,260
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 2,290 درصد تغییر : 2.55 حجم : 419.92 میلیون دفعات : 11,361
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,350 درصد تغییر : 4.86 حجم : 282.55 میلیون دفعات : 6,935
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,470 درصد تغییر : 5.00 حجم : 465.31 میلیون دفعات : 12,731
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 2,600 درصد تغییر : 4.41 حجم : 178.8 میلیون دفعات : 7,041
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,720 درصد تغییر : 3.20 حجم : 341.75 میلیون دفعات : 14,684
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,810 درصد تغییر : 1.44 حجم : 280.47 میلیون دفعات : 14,012
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,770 درصد تغییر : 4.15 حجم : 437.39 میلیون دفعات : 16,905
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 2,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : 476.23 میلیون دفعات : 15,048
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 2,890 درصد تغییر : 4.62 حجم : 476.23 میلیون دفعات : 15,048
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 3,030 درصد تغییر : 4.11 حجم : 439.72 میلیون دفعات : 17,034
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 30.00 4,440 حجم : 59.66 میلیون ارزش بازار : 135.699 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 3,553 21,942 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 120.00 3,060 حجم : 30.62 میلیون ارزش بازار : 120.475 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 140.00 3,570 حجم : 52.93 میلیون ارزش بازار : 89.859 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 310.00 10,300 حجم : 8.14 میلیون ارزش بازار : 154.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 1,080 20,650 حجم : 25.15 میلیون ارزش بازار : 67.773 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 12,430 حجم : 56.75 میلیون ارزش بازار : 814.414 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 150.00 3,180 حجم : 307.99 میلیون ارزش بازار : 490.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 100.00 4,180 حجم : 299.31 میلیون ارزش بازار : 859.228 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وآیند آخرین : 3,977 20,628 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها