بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,822 4.95
قیمت پایانی: 1,744 0.46

آخرین معامله

10:01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,788 پایانی 1,744 8.00
بیشترین 1,822 کمترین 1,750
حجم 37.87 میلیون دفعات 1,161
حد قیمت 1,613 - 1,781 ارزش 68.3 میلیارد
حجم مبنا 37.152 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:01
حقیقی حقوقی
724 تعداد خریدار -
59.866 میلیون حجم خرید -
721 تعداد فروشنده 3
56.299 میلیون حجم فروش 3.567 میلیون
3.567 میلیون تغییر مالکیت 3.567 میلیون

عرضه و تقاضا

10:01
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد27,700 خرید1,764 فروش1,764 تعداد2,000 دستور1
دستور2 تعداد31,734 خرید1,762 فروش1,765 تعداد43,925 دستور1
دستور6 تعداد141,027 خرید1,760 فروش1,766 تعداد30,000 دستور1
دستور2 تعداد53,342 خرید1,759 فروش1,767 تعداد150,000 دستور1
دستور3 تعداد25,800 خرید1,758 فروش1,768 تعداد699,981 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 9 دوره 6 ماهه
سود TTM 343
P/E TTM 5.061

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 670 P/E مجمع 2.59
سود نقدی 11
درصد توزیع 1.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.17 % رتبه 23
6 ماهه 16.38 % رتبه 23
9 ماهه 18.36 % رتبه 21
1 ساله 36.01 % رتبه 18
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
310.903 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.54

P/B

% 35.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,736 درصد تغییر : 2.30 حجم : 59.87 میلیون دفعات : 2,103
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,697 درصد تغییر : 2.81 حجم : 155.03 میلیون دفعات : 2,870
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,746 درصد تغییر : 1.19 حجم : 86.48 میلیون دفعات : 1,988
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,767 درصد تغییر : 3.18 حجم : 92.04 میلیون دفعات : 1,836
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,825 درصد تغییر : 0.27 حجم : 65.82 میلیون دفعات : 1,810
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,830 درصد تغییر : 0.16 حجم : 58.38 میلیون دفعات : 1,618
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,827 درصد تغییر : 3.99 حجم : 122.35 میلیون دفعات : 2,722
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 1,903 درصد تغییر : 0.05 حجم : 95.31 میلیون دفعات : 2,198
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,902 درصد تغییر : 1.66 حجم : 74.57 میلیون دفعات : 2,253
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,934 درصد تغییر : 3.69 حجم : 110.59 میلیون دفعات : 2,756
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,008 درصد تغییر : 0.30 حجم : 74.91 میلیون دفعات : 2,534
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 2,014 درصد تغییر : 0.70 حجم : 168.28 میلیون دفعات : 4,319
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,000 درصد تغییر : 2.62 حجم : 140.73 میلیون دفعات : 4,553
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,949 درصد تغییر : 0.05 حجم : 161.57 میلیون دفعات : 4,325
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,948 درصد تغییر : 4.73 حجم : 261.72 میلیون دفعات : 5,987
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 152.00 3,192 حجم : 7.78 میلیون ارزش بازار : 95.385 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : وگردش آخرین : 8,089 10,300 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 10:01
نماد : وکار آخرین : 106.00 2,245 حجم : 10.74 میلیون ارزش بازار : 87.098 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : وسینا آخرین : 13.00 2,394 حجم : - ارزش بازار : 61.302 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/8
نماد : وخاور آخرین : 86.00 4,718 حجم : 105,439 ارزش بازار : 115.825 هزار میلیارد تاریخ : 10:00
نماد : وپست آخرین : 870.00 16,590 حجم : 5.29 میلیون ارزش بازار : 54.29 هزار میلیارد تاریخ : 1400/09/21
نماد : وپاسار آخرین : 70.00 7,380 حجم : 1.83 میلیون ارزش بازار : 957.902 هزار میلیارد تاریخ : 10:00
نماد : وپارس آخرین : 50.00 1,586 حجم : 9.11 میلیون ارزش بازار : 241.076 هزار میلیارد تاریخ : 10:00
نماد : وبملت آخرین : 322.00 3,079 حجم : 46.94 میلیون ارزش بازار : 634.793 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/5
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : 393.68 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها