بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,895 0.94
قیمت پایانی: 2,868 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,826 پایانی 2,868 0.00
بیشترین 2,898 کمترین 2,826
حجم 120.371 میلیون دفعات 3,221
حد قیمت 2,686 - 2,968 ارزش 345.17 میلیارد
حجم مبنا 42.433 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
697 تعداد خریدار 9
112.977 میلیون حجم خرید 7.395 میلیون
1,327 تعداد فروشنده 7
109.965 میلیون حجم فروش 10.407 میلیون
3.012 میلیون تغییر مالکیت 3.012 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,410 خرید2,890 فروش2,895 تعداد267,299 دستور1
دستور2 تعداد11,000 خرید2,889 فروش2,896 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد444,566 خرید2,888 فروش2,897 تعداد627,631 دستور6
دستور2 تعداد210,000 خرید2,887 فروش2,898 تعداد50,863 دستور3
دستور3 تعداد330,822 خرید2,886 فروش2,899 تعداد461,346 دستور9

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 9 دوره 9 ماهه
سود TTM 20
P/E TTM 143.4

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 21 P/E مجمع 136.57
سود نقدی 2
درصد توزیع 9.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63.98 % رتبه 13
6 ماهه 107.83 % رتبه 15
9 ماهه 82.56 % رتبه 16
1 ساله 54.88 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
502.915 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.14

P/B

% 38.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 2,868 درصد تغییر : 1.45 حجم : 120.371 میلیون دفعات : 3,221
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 2,827 درصد تغییر : 1.46 حجم : 297.47 میلیون دفعات : 5,700
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 2,869 درصد تغییر : 1.63 حجم : 139.067 میلیون دفعات : 3,760
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 2,823 درصد تغییر : 0.64 حجم : 183.8 میلیون دفعات : 3,987
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 2,805 درصد تغییر : 4.00 حجم : 379.626 میلیون دفعات : 6,501
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 2,922 درصد تغییر : 2.18 حجم : 242.769 میلیون دفعات : 5,704
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 2,987 درصد تغییر : 0.76 حجم : 243.784 میلیون دفعات : 5,270
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,010 درصد تغییر : 0.91 حجم : 352.323 میلیون دفعات : 7,667
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 2,983 درصد تغییر : 1.71 حجم : 431.236 میلیون دفعات : 7,811
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 2,933 درصد تغییر : 0.45 حجم : 200.98 میلیون دفعات : 4,784
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 2,920 درصد تغییر : 0.78 حجم : 333.089 میلیون دفعات : 7,078
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 2,943 درصد تغییر : 4.70 حجم : 780.64 میلیون دفعات : 8,950
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 2,811 درصد تغییر : 0.00 حجم : 959.433 میلیون دفعات : 9,961
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 2,811 درصد تغییر : 3.31 حجم : 959.433 میلیون دفعات : 9,961
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 2,721 درصد تغییر : 3.82 حجم : 695.183 میلیون دفعات : 8,567
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 35.00 5,110 حجم : 174.066 میلیون ارزش بازار : 156.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : - 10,260 حجم : 19.419 میلیون ارزش بازار : 153.9 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : - 2,825 حجم : 10.125 میلیون ارزش بازار : 129.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 36.00 4,899 حجم : 13.884 میلیون ارزش بازار : 123.442 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 10.00 5,140 حجم : 1.657 میلیون ارزش بازار : 179.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 240.00 9,400 حجم : 3.501 میلیون ارزش بازار : 158.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 11.00 3,554 حجم : 56.566 میلیون ارزش بازار : 967.129 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وپارس آخرین : 12.00 2,452 حجم : 55.472 میلیون ارزش بازار : 385.222 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 10.00 5,130 حجم : 231.979 میلیون ارزش بازار : 1807.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها