بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,656 1.37
قیمت پایانی: 1,672 0.42

آخرین معامله

1403/03/01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,671 پایانی 1,672 7.00
بیشترین 1,699 کمترین 1,650
حجم 23.222 میلیون دفعات 407
حد قیمت 1,602 - 1,770 ارزش 39.25 میلیارد
حجم مبنا 70.755 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/01
حقیقی حقوقی
98 تعداد خریدار 2
5.941 میلیون حجم خرید 17.004 میلیون
116 تعداد فروشنده 5
13.195 میلیون حجم فروش 9.75 میلیون
7.254 میلیون تغییر مالکیت 7.254 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/01
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد554,949 خرید1,686 فروش1,687 تعداد80,529 دستور2
دستور5 تعداد1,710,400 خرید1,685 فروش1,688 تعداد747,318 دستور3
دستور10 تعداد2,583,070 خرید1,684 فروش1,690 تعداد244,795 دستور7
دستور15 تعداد3,613,802 خرید1,683 فروش1,691 تعداد167,179 دستور6
دستور17 تعداد4,451,580 خرید1,682 فروش1,692 تعداد507,727 دستور7

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 10 دوره 9 ماهه
سود TTM 23
P/E TTM 73.258

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 25 P/E مجمع 67.48
سود نقدی 3
درصد توزیع 12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.44 % رتبه 26
6 ماهه 10.7 % رتبه 30
9 ماهه 36.11 % رتبه 25
1 ساله 13.97 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
363.302 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.84

P/B

% 38.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/01 پایانی : 1,672 درصد تغییر : 0.42 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/30 پایانی : 1,679 درصد تغییر : 4.39 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/29 پایانی : 1,756 درصد تغییر : 2.57 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/26 پایانی : 1,712 درصد تغییر : 0.29 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/25 پایانی : 1,717 درصد تغییر : 0.69 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/24 پایانی : 1,729 درصد تغییر : 2.65 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/23 پایانی : 1,776 درصد تغییر : 0.95 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/22 پایانی : 1,793 درصد تغییر : 0.83 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/19 پایانی : 1,808 درصد تغییر : 0.55 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/18 پایانی : 1,818 درصد تغییر : 0.17 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/17 پایانی : 1,821 درصد تغییر : 0.76 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/16 پایانی : 1,835 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/02/12 پایانی : 1,835 درصد تغییر : 3.88 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/01/28 پایانی : 1,909 درصد تغییر : 0.37 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1403/01/27 پایانی : 1,902 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.222 میلیون دفعات : 407
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وکار آخرین : 21.00 2,497 حجم : 14.401 میلیون ارزش بازار : 109.618 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : ونوین آخرین : 9.00 2,900 حجم : 32.772 میلیون ارزش بازار : 188.64 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وگردش آخرین : 27.00 2,758 حجم : 1.229 میلیون ارزش بازار : 84.69 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/27
نماد : وبملت آخرین : 18.00 2,138 حجم : 108.05 میلیون ارزش بازار : 1601.76 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وپارس آخرین : 37.00 1,920 حجم : 14.2 میلیون ارزش بازار : 264.84 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 2,558 حجم : 8.453 میلیون ارزش بازار : 863.942 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وپست آخرین : 10.00 8,200 حجم : 1.109 میلیون ارزش بازار : 134.897 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وخاور آخرین : 28.00 3,270 حجم : 3.583 میلیون ارزش بازار : 174.75 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وسینا آخرین : 26.00 1,965 حجم : 2.92 میلیون ارزش بازار : 88.463 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
نماد : وآیند آخرین : 1,700 9,730 حجم : 273,455 ارزش بازار : 128.48 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها