بانک صادرات ایران

وبصادر | سهام - بورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,389 1.14
قیمت پایانی: 1,396 0.64

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,402 پایانی 1,396 9.00
بیشترین 1,419 کمترین 1,385
حجم 68.145 میلیون دفعات 1,563
حد قیمت 1,335 - 1,475 ارزش 95.09 میلیارد
حجم مبنا 70.142 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
556 تعداد خریدار 6
33.878 میلیون حجم خرید 34.267 میلیون
433 تعداد فروشنده 5
33.949 میلیون حجم فروش 34.196 میلیون
71,719 تغییر مالکیت 71,719

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد223,932 خرید1,388 فروش1,395 تعداد183,348 دستور1
دستور12 تعداد587,040 خرید1,387 فروش1,396 تعداد51,749 دستور3
دستور2 تعداد75,000 خرید1,386 فروش1,398 تعداد281,268 دستور6
دستور25 تعداد830,640 خرید1,385 فروش1,399 تعداد1,735,253 دستور10
دستور1 تعداد20,000 خرید1,384 فروش1,400 تعداد723,383 دستور15

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 8 دوره 6 ماهه
سود TTM 20
P/E TTM 69.8

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 21 P/E مجمع 66.48
سود نقدی 2
درصد توزیع 9.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.75 % رتبه 21
6 ماهه 30.13 % رتبه 20
9 ماهه 29.54 % رتبه 16
1 ساله 23.44 % رتبه 15
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
244.794 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.04

P/B

% 35.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,396 درصد تغییر : 0.64 حجم : 68.145 میلیون دفعات : 1,563
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,405 درصد تغییر : 0.28 حجم : 65.362 میلیون دفعات : 1,635
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,409 درصد تغییر : 0.28 حجم : 98.355 میلیون دفعات : 1,931
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,413 درصد تغییر : 1.33 حجم : 90.273 میلیون دفعات : 2,548
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,432 درصد تغییر : 0.35 حجم : 85.385 میلیون دفعات : 2,166
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,437 درصد تغییر : 2.57 حجم : 141.081 میلیون دفعات : 2,942
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 0.36 حجم : 61.318 میلیون دفعات : 1,523
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,406 درصد تغییر : 0.36 حجم : 87.278 میلیون دفعات : 1,934
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 1.01 حجم : 72.357 میلیون دفعات : 1,655
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,387 درصد تغییر : 0.57 حجم : 83.31 میلیون دفعات : 1,764
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,395 درصد تغییر : 0.43 حجم : 82.437 میلیون دفعات : 1,780
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 0.78 حجم : 143.782 میلیون دفعات : 1,987
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,412 درصد تغییر : 1.19 حجم : 97.976 میلیون دفعات : 2,518
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,429 درصد تغییر : 0.56 حجم : 141.591 میلیون دفعات : 2,536
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,437 درصد تغییر : 0.42 حجم : 168.784 میلیون دفعات : 3,263
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 35.00 2,981 حجم : 11.442 میلیون ارزش بازار : 90.76 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگردش آخرین : 290.00 7,350 حجم : 11.538 میلیون ارزش بازار : 110.7 هزار میلیارد تاریخ : 1401/08/29
نماد : وکار آخرین : 27.00 3,622 حجم : 343,994 ارزش بازار : 142.042 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,060 حجم : 7.308 میلیون ارزش بازار : 52.062 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وخاور آخرین : 5.00 3,999 حجم : 6.615 میلیون ارزش بازار : 139.825 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپست آخرین : 3.00 4,450 حجم : 6.56 میلیون ارزش بازار : 73.185 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپاسار آخرین : 80.00 6,200 حجم : 4.633 میلیون ارزش بازار : 819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وپارس آخرین : 3.00 1,550 حجم : 24.973 میلیون ارزش بازار : 242.483 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وبملت آخرین : 30.00 2,747 حجم : 89.161 میلیون ارزش بازار : 719.57 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآیند آخرین : 14,634 9,971 حجم : 203.25 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها