سر. گروه توسعه ملی

وبانک | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,210 4.95
قیمت پایانی: 7,200 4.80

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,050 پایانی 7,200 330.00
بیشترین 7,210 کمترین 7,000
حجم 5.6 میلیون دفعات 804
حد قیمت 6,560 - 7,240 ارزش 39.5 میلیارد
حجم مبنا 10.9 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
215 تعداد خریدار 8
4.656 میلیون حجم خرید 1.005 میلیون
449 تعداد فروشنده 2
3.903 میلیون حجم فروش 1.757 میلیون
752,376 تغییر مالکیت 752,376

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد16,778 خرید6,770 فروش6,800 تعداد50,000 دستور1
دستور7 تعداد62,000 خرید6,760 فروش6,810 تعداد50,000 دستور1
دستور4 تعداد29,443 خرید6,750 فروش6,820 تعداد22,524 دستور1
دستور2 تعداد201,000 خرید6,740 فروش6,840 تعداد745 دستور1
دستور3 تعداد7,000 خرید6,730 فروش6,850 تعداد11,604 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 317 دوره 9 ماهه
سود TTM 805
P/E TTM 8.536

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,003 P/E مجمع 6.85
سود نقدی 850
درصد توزیع 84.75 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.56 % رتبه 67
6 ماهه 35.73 % رتبه 96
9 ماهه 39.84 % رتبه 94
1 ساله 33.02 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
193.748 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.45

P/B

% 22.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 6,870 درصد تغییر : 0.44 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 6,900 درصد تغییر : 0.58 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 6,940 درصد تغییر : 0.14 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 6,950 درصد تغییر : 1.14 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 7,030 درصد تغییر : 1.13 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 7,110 درصد تغییر : 0.84 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 7,170 درصد تغییر : 1.56 حجم : 13.35 میلیون دفعات : 1,681
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 7,060 درصد تغییر : 8.12 حجم : 7.59 میلیون دفعات : 1,327
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 6,530 درصد تغییر : 1.08 حجم : 12.33 میلیون دفعات : 1,628
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 0.46 حجم : 12.21 میلیون دفعات : 1,656
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 6,490 درصد تغییر : 4.84 حجم : 23.85 میلیون دفعات : 1,569
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 6,820 درصد تغییر : 2.15 حجم : 11.14 میلیون دفعات : 1,681
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 6,970 درصد تغییر : 0.14 حجم : 9.39 میلیون دفعات : 1,061
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 2.24 حجم : 19.44 میلیون دفعات : 2,030
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 7,140 درصد تغییر : 1.52 حجم : 21.68 میلیون دفعات : 2,554
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 510.00 10,880 حجم : 14.16 میلیون ارزش بازار : 744.48 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصندوق آخرین : 510.00 13,430 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 349.65 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وامید آخرین : 220.00 9,290 حجم : 1.18 میلیون ارزش بازار : 949.432 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شستا آخرین : 500.00 10,680 حجم : 24.23 میلیون ارزش بازار : 1432.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها