سر. گروه توسعه ملی

وبانک | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,050 6.35
قیمت پایانی: 11,070 6.54

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,670 پایانی 11,070 680.00
بیشترین 11,110 کمترین 10,420
حجم 115.065 میلیون دفعات 4,906
حد قیمت 9,670 - 11,110 ارزش 1.274 هزار میلیارد
حجم مبنا 10.84 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
1,179 تعداد خریدار 20
90.981 میلیون حجم خرید 24.083 میلیون
1,346 تعداد فروشنده 29
58.958 میلیون حجم فروش 56.106 میلیون
32.023 میلیون تغییر مالکیت 32.023 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد97,974 خرید11,050 فروش11,050 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد1,348 خرید11,000 فروش11,060 تعداد57,744 دستور4
دستور3 تعداد230,475 خرید10,980 فروش11,070 تعداد12,710 دستور4
دستور1 تعداد1,500 خرید10,960 فروش11,080 تعداد16,685 دستور4
دستور1 تعداد5,000 خرید10,940 فروش11,090 تعداد34,058 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 106 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,052
P/E TTM 5.395

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 2,072 P/E مجمع 5.34
سود نقدی 1,440
درصد توزیع 69.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.96 % رتبه 104
6 ماهه 24.98 % رتبه 89
9 ماهه 57.95 % رتبه 69
1 ساله 53.12 % رتبه 83
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
301.658 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.02

P/B

% 21.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 11,070 درصد تغییر : 6.55 حجم : 115.065 میلیون دفعات : 4,906
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 10,390 درصد تغییر : 2.47 حجم : 31.106 میلیون دفعات : 2,076
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 10,140 درصد تغییر : 0.10 حجم : 11.023 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 10,130 درصد تغییر : 0.30 حجم : 15.819 میلیون دفعات : 1,381
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 10,160 درصد تغییر : 3.36 حجم : 58.253 میلیون دفعات : 2,881
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 6.96 حجم : 69.591 میلیون دفعات : 920
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 9,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.617 میلیون دفعات : 773
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 9,190 درصد تغییر : 0.11 حجم : 10.617 میلیون دفعات : 773
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 9,200 درصد تغییر : 0.11 حجم : 2.878 میلیون دفعات : 337
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 9,210 درصد تغییر : 0.22 حجم : 4.028 میلیون دفعات : 532
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 9,230 درصد تغییر : 0.54 حجم : 4.103 میلیون دفعات : 491
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 9,280 درصد تغییر : 0.64 حجم : 4.502 میلیون دفعات : 550
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 9,340 درصد تغییر : 0.64 حجم : 6.799 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 9,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.445 میلیون دفعات : 681
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 9,400 درصد تغییر : 1.05 حجم : 8.507 میلیون دفعات : 895
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : - 15,960 حجم : 5.518 میلیون ارزش بازار : 1148.4 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصندوق آخرین : 110.00 11,880 حجم : 1.846 میلیون ارزش بازار : 488.017 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وامید آخرین : 10.00 12,870 حجم : 9.264 میلیون ارزش بازار : 1248.129 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شستا آخرین : 4.00 853 حجم : 383.056 میلیون ارزش بازار : 1406.972 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها