لیزینگ ایرانیان

وایران | سهام - بورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,420 1.97
قیمت پایانی: 12,670 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,420 پایانی 12,670 0.00
بیشترین 12,420 کمترین 12,420
حجم 21,258 دفعات 10
حد قیمت 12,420 - 13,430 ارزش 264 میلیون
حجم مبنا 5.066 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار -
21,258 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
21,258 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,420 تعداد6,289,122 دستور497
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,430 تعداد22,657 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,450 تعداد7,929 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,460 تعداد17,440 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,470 تعداد22,900 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 389 دوره 9 ماهه
سود TTM 586
P/E TTM 21.621

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 506 P/E مجمع 25.04
سود نقدی 370
درصد توزیع 73.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.01 % رتبه 175
6 ماهه 9.76 % رتبه 166
9 ماهه 5.36 % رتبه 143
1 ساله 103.31 % رتبه 135
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.67 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.3

P/B

% 53.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,258 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18,965 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,340 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,148 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,766 دفعات : 7
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 44,119 دفعات : 15
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,172 دفعات : 30
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 40,411 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 0.24 حجم : 479,602 دفعات : 118
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,700 درصد تغییر : 5.39 حجم : 22.32 میلیون دفعات : 3,610
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 12,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.19 میلیون دفعات : 3,029
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 12,050 درصد تغییر : 5.15 حجم : 18.19 میلیون دفعات : 3,029
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 11,460 درصد تغییر : 3.99 حجم : 14.1 میلیون دفعات : 3,179
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 11,020 درصد تغییر : 2.99 حجم : 17.57 میلیون دفعات : 3,588
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 10,700 درصد تغییر : 1.84 حجم : 7.58 میلیون دفعات : 1,174
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولیز آخرین : 190.00 9,470 حجم : 1.54 میلیون ارزش بازار : 5.76 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ولملت آخرین : 160.00 8,110 حجم : 91,761 ارزش بازار : 6.616 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ولصنم آخرین : 220.00 10,950 حجم : 10,034 ارزش بازار : 22.34 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ولشرق آخرین : 180.00 8,848 حجم : 41,930 ارزش بازار : 5.416 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ولساپا آخرین : 70.00 3,610 حجم : 252,410 ارزش بازار : 33.267 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ولراز آخرین : 26,168 53,914 حجم : 800,901 ارزش بازار : 1.693 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/10
نماد : ولبهمن آخرین : 174.00 8,530 حجم : 871,790 ارزش بازار : 6.942 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ولغدر آخرین : 450.00 22,100 حجم : 10,769 ارزش بازار : 11.952 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها