لیزینگ ایرانیان

وایران | سهام - بورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,213 3.41
قیمت پایانی: 2,161 0.98

آخرین معامله

11:36
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,137 پایانی 2,161 21.00
بیشترین 2,225 کمترین 2,082
حجم 3.17 میلیون دفعات 280
حد قیمت 2,109 - 2,331 ارزش 6.9 میلیارد
حجم مبنا 5.066 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:36
حقیقی حقوقی
214 تعداد خریدار 1
9.551 میلیون حجم خرید 440,000
151 تعداد فروشنده 1
9.891 میلیون حجم فروش 100,000
340,000 تغییر مالکیت 340,000

عرضه و تقاضا

11:36
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد29,455 خرید2,139 فروش2,140 تعداد205,392 دستور2
دستور2 تعداد17,885 خرید2,110 فروش2,144 تعداد138,377 دستور1
دستور2 تعداد7,728 خرید2,109 فروش2,146 تعداد5,367 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,147 تعداد58,470 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,150 تعداد44,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 138 دوره 6 ماهه
سود TTM 168
P/E TTM 12.733

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 271 P/E مجمع 7.9
سود نقدی 135
درصد توزیع 49.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.76 % رتبه 152
6 ماهه 71.81 % رتبه 166
9 ماهه 71.2 % رتبه 398
1 ساله 73.48 % رتبه 395
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.524 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.65

P/B

% 52.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 2,140 درصد تغییر : 3.60 حجم : 9.99 میلیون دفعات : 594
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 4.88 حجم : 7.1 میلیون دفعات : 293
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 2,334 درصد تغییر : 2.18 حجم : 6.53 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 2,386 درصد تغییر : 1.16 حجم : 6.73 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 2,414 درصد تغییر : 2.78 حجم : 13.24 میلیون دفعات : 662
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 2,483 درصد تغییر : 1.08 حجم : 3.4 میلیون دفعات : 341
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 2,510 درصد تغییر : 4.42 حجم : 5.66 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 2,626 درصد تغییر : 0.91 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 306
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 2,650 درصد تغییر : 4.85 حجم : 11.47 میلیون دفعات : 592
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 2,785 درصد تغییر : 0.54 حجم : 25.01 میلیون دفعات : 1,408
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,770 درصد تغییر : 6.46 حجم : 18.57 میلیون دفعات : 337
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 2,602 درصد تغییر : 2.08 حجم : 13.7 میلیون دفعات : 694
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,549 درصد تغییر : 2.41 حجم : 4.62 میلیون دفعات : 313
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 2,612 درصد تغییر : 4.36 حجم : 5.15 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 2,731 درصد تغییر : 0.58 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 304
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولیز آخرین : 4.00 1,525 حجم : 6.51 میلیون ارزش بازار : 6.072 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : ولملت آخرین : 83.00 2,445 حجم : 2.03 میلیون ارزش بازار : 3.555 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : ولصنم آخرین : 155.00 3,440 حجم : 2.8 میلیون ارزش بازار : 6.75 هزار میلیارد تاریخ : 11:35
نماد : ولشرق آخرین : 40.00 1,959 حجم : 870,202 ارزش بازار : 2.691 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : ولساپا آخرین : 63.00 1,329 حجم : 7.43 میلیون ارزش بازار : 18.931 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : ولراز آخرین : 10,246 17,500 حجم : 800,901 ارزش بازار : 1.693 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : ولبهمن آخرین : 260.00 6,210 حجم : 1.43 میلیون ارزش بازار : 4.88 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : ولغدر آخرین : 110.00 7,180 حجم : 945,893 ارزش بازار : 3.768 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها