سر. صنایع ایران

وایرا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,676 81.32
قیمت پایانی: 8,970 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,645 پایانی 8,970 0.00
بیشترین 1,677 کمترین 1,645
حجم 535,873 دفعات 26
حد قیمت 1,601 - 1,699 ارزش 4.7 میلیارد
حجم مبنا 2.357 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار -
704,248 حجم خرید -
17 تعداد فروشنده 1
604,248 حجم فروش 100,000
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد26,954 خرید1,653 فروش1,670 تعداد175,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید1,647 فروش1,675 تعداد122,058 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید1,638 فروش1,697 تعداد56,000 دستور3
دستور1 تعداد50,000 خرید1,637 فروش1,698 تعداد4,128 دستور1
دستور2 تعداد100,000 خرید1,620 فروش1,699 تعداد769,617 دستور9

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 22 دوره 9 ماهه
سود TTM 231
P/E TTM 7.141

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 697 P/E مجمع 2.37
سود نقدی 120
درصد توزیع 17.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.07 % رتبه 409
6 ماهه 7.99 % رتبه 527
9 ماهه 11.8 % رتبه 544
1 ساله 42.96 % رتبه 525
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.659 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 535,873 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 40.00 4,290 حجم : 6.04 میلیون ارزش بازار : 130.86 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 2,719 1,935 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 1.948 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 10.00 2,920 حجم : 2.2 میلیون ارزش بازار : 1.789 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 1,442 14,860 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 11.967 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/10
نماد : وصنعت آخرین : 9.00 1,893 حجم : 9.1 میلیون ارزش بازار : 36.126 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 15.00 2,443 حجم : 11.02 میلیون ارزش بازار : 16.985 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها