گروه صنعتی و معدنی امیر

وامیر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 220,300 2.67
قیمت پایانی: 221,850 1.99

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 227,700 پایانی 221,850 4,500.00
بیشترین 227,950 کمترین 219,600
حجم 37,167 دفعات 109
حد قیمت 219,600 - 233,100 ارزش 8.22 میلیارد
حجم مبنا 45,076 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
59 تعداد خریدار 5
22,276 حجم خرید 14,891
22 تعداد فروشنده 2
26,942 حجم فروش 10,225
4,666 تغییر مالکیت 4,666

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید220,500 فروش225,300 تعداد661 دستور3
دستور1 تعداد1,007 خرید220,300 فروش225,350 تعداد3,977 دستور1
دستور3 تعداد578 خرید219,600 فروش225,400 تعداد85 دستور2
دستور1 تعداد59 خرید204,250 فروش226,950 تعداد25 دستور1
دستور1 تعداد197 خرید201,850 فروش227,000 تعداد594 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 609 دوره 6 ماهه
سود TTM 9,348
P/E TTM 23.732

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 12,683 P/E مجمع 17.49
سود نقدی 1,269
درصد توزیع 10.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.97 % رتبه 613
6 ماهه 40.59 % رتبه 658
9 ماهه 35.75 % رتبه 634
1 ساله 28.26 % رتبه 654
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.635 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 221,850 درصد تغییر : 1.99 حجم : 37,167 دفعات : 109
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 226,350 درصد تغییر : 0.42 حجم : 16,568 دفعات : 70
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 227,300 درصد تغییر : 0.18 حجم : 27,334 دفعات : 90
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 226,900 درصد تغییر : 2.85 حجم : 42,888 دفعات : 121
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 233,550 درصد تغییر : 0.70 حجم : 96,994 دفعات : 351
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 235,200 درصد تغییر : 2.11 حجم : 129,665 دفعات : 340
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 230,350 درصد تغییر : 2.02 حجم : 37,553 دفعات : 143
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 225,800 درصد تغییر : 2.82 حجم : 102,100 دفعات : 196
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 219,600 درصد تغییر : 1.29 حجم : 51,422 دفعات : 212
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 216,800 درصد تغییر : 2.97 حجم : 63,949 دفعات : 214
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 210,550 درصد تغییر : 0.91 حجم : 14,856 دفعات : 83
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 208,650 درصد تغییر : 0.29 حجم : 27,365 دفعات : 94
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 208,050 درصد تغییر : 0.24 حجم : 6,674 دفعات : 45
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 207,550 درصد تغییر : 0.31 حجم : 42,555 دفعات : 116
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 208,200 درصد تغییر : 1.61 حجم : 45,823 دفعات : 159
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 670.00 14,240 حجم : 5.857 میلیون ارزش بازار : 180.071 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کگهر آخرین : 200.00 39,400 حجم : 244,841 ارزش بازار : 980 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کگل آخرین : 150.00 7,500 حجم : 69.157 میلیون ارزش بازار : 1488 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کچاد آخرین : 50.00 10,070 حجم : 6.901 میلیون ارزش بازار : 1192.38 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بمیلا آخرین : 50.00 7,500 حجم : 795,853 ارزش بازار : 8.456 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : اپال آخرین : 440.00 16,310 حجم : 409,502 ارزش بازار : 334.6 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها