گروه صنعتی و معدنی امیر

وامیر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 325,000 1.01
قیمت پایانی: 323,200 0.45

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 312,250 پایانی 323,200 1,450.00
بیشترین 330,800 کمترین 312,250
حجم 110,257 دفعات 150
حد قیمت 312,100 - 331,400 ارزش 35.63 میلیارد
حجم مبنا 62,161 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
52 تعداد خریدار 2
94,085 حجم خرید 16,172
45 تعداد فروشنده 1
41,283 حجم فروش 68,974
52,802 تغییر مالکیت 52,802

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد81 خرید321,250 فروش325,200 تعداد207 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید321,000 فروش325,500 تعداد700 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید316,000 فروش325,800 تعداد1,217 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید315,550 فروش325,900 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید315,000 فروش325,950 تعداد3,632 دستور3

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 15,851 دوره 6 ماهه
سود TTM 49,795
P/E TTM 6.491

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 34,540 P/E مجمع 9.36
سود نقدی 3,454
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.12 % رتبه 411
6 ماهه 20.4 % رتبه 584
9 ماهه 15.85 % رتبه 608
1 ساله 44.7 % رتبه 567
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.149 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 321,750 درصد تغییر : 1.14 حجم : 96,411 دفعات : 200
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 325,450 درصد تغییر : 0.46 حجم : 31,145 دفعات : 116
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 326,950 درصد تغییر : 1.36 حجم : 145,101 دفعات : 262
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 331,450 درصد تغییر : 2.49 حجم : 256,668 دفعات : 260
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 323,400 درصد تغییر : 7.44 حجم : 407,611 دفعات : 347
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 301,000 درصد تغییر : 1.76 حجم : 41,226 دفعات : 89
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 295,800 درصد تغییر : 1.38 حجم : 39,613 دفعات : 129
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 299,950 درصد تغییر : 10.01 حجم : 60,033 دفعات : 138
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 272,650 درصد تغییر : 9.81 حجم : 67,725 دفعات : 171
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 302,300 درصد تغییر : 0.45 حجم : 24,666 دفعات : 106
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 303,650 درصد تغییر : 2.43 حجم : 76,330 دفعات : 129
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 311,200 درصد تغییر : 1.98 حجم : 35,129 دفعات : 95
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 317,500 درصد تغییر : 2.04 حجم : 21,057 دفعات : 73
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 311,150 درصد تغییر : 0.10 حجم : 51,554 دفعات : 104
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 310,850 درصد تغییر : 2.56 حجم : 31,935 دفعات : 71
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کنور آخرین : 320.00 18,310 حجم : 5.644 میلیون ارزش بازار : 235.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کگهر آخرین : 450.00 50,100 حجم : 995,524 ارزش بازار : 1241.25 هزار میلیارد تاریخ : 1402/09/07
نماد : کگل آخرین : 10.00 5,790 حجم : 11.751 میلیون ارزش بازار : 1917.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کچاد آخرین : - 5,820 حجم : 14.355 میلیون ارزش بازار : 1585.56 هزار میلیارد تاریخ : 15:11
نماد : بمیلا آخرین : 60.00 7,530 حجم : 2.941 میلیون ارزش بازار : 8.467 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اپال آخرین : 130.00 13,190 حجم : 1.824 میلیون ارزش بازار : 262 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها