سر. امید

وامید | سهام - بورس
چندرشته ای صنعتی ( چندرشته ای صنعتی )
گروه:

چندرشته ای صنعتی

زیر گروه:

چندرشته ای صنعتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,760 1.97
قیمت پایانی: 36,390 0.25

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,760 پایانی 36,390 90.00
بیشترین 35,760 کمترین 35,760
حجم 415,927 دفعات 43
حد قیمت 35,760 - 38,660 ارزش 14.9 میلیارد
حجم مبنا 3.264 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار 3
15,234 حجم خرید 400,693
9 تعداد فروشنده -
415,927 حجم فروش -
400,693 تغییر مالکیت 400,693

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,760 تعداد371,366 دستور50
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,770 تعداد14,123 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,900 تعداد140 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,960 تعداد11,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش35,990 تعداد12,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/10/30
تحقق سود 492 دوره 9 ماهه
سود TTM 481
P/E TTM 75.655

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی 795 P/E مجمع 45.77
سود نقدی 500
درصد توزیع 62.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.75 % رتبه 47
6 ماهه 12.52 % رتبه 47
9 ماهه 58.33 % رتبه 57
1 ساله 234.57 % رتبه 76
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1091.7 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.91

P/B

% 6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 36,390 درصد تغییر : 0.25 حجم : 415,927 دفعات : 43
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 36,480 درصد تغییر : 0.60 حجم : 1.14 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 36,700 درصد تغییر : 0.25 حجم : 404,943 دفعات : 95
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 36,790 درصد تغییر : 0.14 حجم : 217,719 دفعات : 62
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 36,840 درصد تغییر : 0.16 حجم : 334,080 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 36,900 درصد تغییر : 0.19 حجم : 823,713 دفعات : 311
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 36,970 درصد تغییر : 0.65 حجم : 2.57 میلیون دفعات : 438
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 37,210 درصد تغییر : 0.30 حجم : 943,969 دفعات : 309
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 37,320 درصد تغییر : 0.32 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 418
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 37,440 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 899
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 37,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 37,450 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 37,410 درصد تغییر : 0.27 حجم : 447,564 دفعات : 57
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 37,510 درصد تغییر : 0.43 حجم : 680,356 دفعات : 185
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 37,670 درصد تغییر : 0.32 حجم : 927,532 دفعات : 509
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وغدیر آخرین : 80.00 10,870 حجم : 21.98 میلیون ارزش بازار : 777.6 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وصندوق آخرین : 260.00 13,090 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : 359.37 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وبانک آخرین : 40.00 7,580 حجم : 5.21 میلیون ارزش بازار : 206.283 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : شستا آخرین : 350.00 18,550 حجم : 69.94 میلیون ارزش بازار : 1484 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها