سر. ارس صبا

وارس | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,968 78.10
قیمت پایانی: 77,467 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,832 پایانی 77,467 0.00
بیشترین 17,832 کمترین 16,967
حجم 150,337 دفعات 43
حد قیمت 16,967 - 17,832 ارزش 11.8 میلیارد
حجم مبنا 258,175 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
531 تعداد خریدار 2
6.208 میلیون حجم خرید 49,057
436 تعداد فروشنده 4
5.069 میلیون حجم فروش 1.188 میلیون
1.139 میلیون تغییر مالکیت 1.139 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد767 خرید16,967 فروش17,199 تعداد818 دستور1
دستور1 تعداد3,294 خرید14,989 فروش17,200 تعداد1,047 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,247 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,249 تعداد3,777 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,250 تعداد452 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 294 دوره 12 ماهه
سود TTM 294
P/E TTM 59.769

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 294 P/E مجمع 59.77
سود نقدی 150
درصد توزیع 51.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.21 % رتبه 569
6 ماهه 6.21 % رتبه 587
9 ماهه 43.36 % رتبه 564
1 ساله 55.67 % رتبه 555
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.747 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 77,467 درصد تغییر : 0.00 حجم : 150,337 دفعات : 43
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 22,335 42,593 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/15
نماد : وشهر آخرین : 1,048 5,623 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسنا آخرین : 2,366 15,399 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسالت آخرین : 3,127 1,163 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وثنو آخرین : 7,424 5,772 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : واحصا آخرین : 48,492 71,331 حجم : 1.356 میلیون ارزش بازار : 4.824 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : واحیا آخرین : 40,251 146,840 حجم : 115,942 ارزش بازار : 206.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها