مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

واحیا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 160,439 14.25
قیمت پایانی: 187,091 0.00

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 161,610 پایانی 187,091 0.00
بیشترین 165,000 کمترین 160,439
حجم 115,942 دفعات 50
حد قیمت 165,251 - 175,471 ارزش 21.23 میلیارد
حجم مبنا 400,000 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
417 تعداد خریدار 18
477,307 حجم خرید 639,095
244 تعداد فروشنده 6
910,581 حجم فروش 205,821
433,274 تغییر مالکیت 433,274

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,610 خرید165,252 فروش166,000 تعداد608 دستور1
دستور5 تعداد90,182 خرید165,251 فروش166,980 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش166,990 تعداد30,650 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش166,998 تعداد556 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش167,000 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 8,386 دوره 12 ماهه
سود TTM 9,272
P/E TTM 17.839

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 5,191 P/E مجمع 31.86
سود نقدی 1,600
درصد توزیع 30.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.21 % رتبه 241
6 ماهه 16.78 % رتبه 123
9 ماهه 9.65 % رتبه 361
1 ساله 27.12 % رتبه 525
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
206.848 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 2,220 22,478 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وشهر آخرین : 971.00 5,700 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : وسنا آخرین : 2,441 15,474 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 11:25
نماد : وسالت آخرین : 3,123 1,167 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/13
نماد : وثنو آخرین : 7,655 5,541 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وارس آخرین : 65,147 12,320 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : واحصا آخرین : 21,462 44,301 حجم : 1.356 میلیون ارزش بازار : 4.824 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها