مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

واحیا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 150,070 19.79
قیمت پایانی: 187,091 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 152,805 پایانی 187,091 0.00
بیشترین 152,805 کمترین 146,046
حجم 115,942 دفعات 50
حد قیمت 145,388 - 152,805 ارزش 21.23 میلیارد
حجم مبنا 400,000 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
248 تعداد خریدار 12
787,318 حجم خرید 373,226
390 تعداد فروشنده 7
1.02 میلیون حجم فروش 140,676
232,550 تغییر مالکیت 232,550

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,476 خرید150,060 فروش151,000 تعداد35 دستور1
دستور1 تعداد55 خرید150,020 فروش151,080 تعداد2,368 دستور1
دستور4 تعداد385 خرید150,002 فروش151,100 تعداد29,723 دستور2
دستور2 تعداد5,397 خرید150,000 فروش151,500 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد330 خرید149,701 فروش151,690 تعداد600 دستور1

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود -147 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,499
P/E TTM 33.635

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 5,191 P/E مجمع 29.15
سود نقدی 1,600
درصد توزیع 30.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.15 % رتبه 82
6 ماهه 21.21 % رتبه 584
9 ماهه 34.95 % رتبه 568
1 ساله 4 % رتبه 529
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
206.848 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 187,091 درصد تغییر : 0.00 حجم : 115,942 دفعات : 50
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 18,060 38,318 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وشهر آخرین : 1,437 5,234 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/6
نماد : وسنا آخرین : 2,027 15,060 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسالت آخرین : 3,125 1,165 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : وثنو آخرین : 8,571 4,625 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وارس آخرین : 60,580 16,887 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : واحصا آخرین : 48,449 71,288 حجم : 1.356 میلیون ارزش بازار : 4.824 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها