مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

واحیا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,510 64.52
قیمت پایانی: 18,350 0.00

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,510 پایانی 18,350 0.00
بیشترین 6,510 کمترین 6,510
حجم 2.495 میلیون دفعات 247
حد قیمت 17,800 - 18,900 ارزش 45.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
103 تعداد خریدار 2
1.629 میلیون حجم خرید 865,535
51 تعداد فروشنده 2
1.427 میلیون حجم فروش 1.068 میلیون
202,267 تغییر مالکیت 202,267

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید16,960 فروش19,050 تعداد600 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید16,770 فروش19,060 تعداد800 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید16,760 فروش19,070 تعداد595 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,150 تعداد13,440 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,480 تعداد22,400 دستور1

EPS

سال مالی 1402/03/31
تحقق سود 1,151 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,303
P/E TTM 7.968

DPS

آخرین مجمع 1402/03/31
سود واقعی 2,303 P/E مجمع 7.97
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 65.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.4 % رتبه 395
6 ماهه 8.02 % رتبه 387
9 ماهه 16.29 % رتبه 492
1 ساله 56.1 % رتبه 671
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
146.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 18,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.495 میلیون دفعات : 247
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وشهر آخرین : 3,540 15,980 حجم : 3.273 میلیون ارزش بازار : 193.726 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : ولانا آخرین : 2,600 28,000 حجم : 258,211 ارزش بازار : 3.06 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : واحصا آخرین : 6,920 19,130 حجم : 1.084 میلیون ارزش بازار : 11.004 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : وارس آخرین : 27,350 19,050 حجم : 1.896 میلیون ارزش بازار : 23.2 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وثنو آخرین : 4,360 3,930 حجم : 5.016 میلیون ارزش بازار : 20.725 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وسالت آخرین : 2,830 7,120 حجم : 122,490 ارزش بازار : 12.48 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : وسنا آخرین : 2,050 14,130 حجم : 700,051 ارزش بازار : 55.96 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/24
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : 6 هزار میلیارد تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها