احیاء صنایع خراسان

واحصا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,331 212.32
قیمت پایانی: 22,839 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,331 پایانی 22,839 0.00
بیشترین 71,331 کمترین 71,331
حجم 1.356 میلیون دفعات 202
حد قیمت 71,331 - 74,969 ارزش 30.96 میلیارد
حجم مبنا 875,696 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
500 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
500 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,331 تعداد3,607,385 دستور580
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,332 تعداد5,908 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,333 تعداد200 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,390 تعداد396 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,392 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 567 دوره 9 ماهه
سود TTM 931
P/E TTM 78.177

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 494 P/E مجمع 147.33
سود نقدی 150
درصد توزیع 30.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.16 % رتبه 557
6 ماهه 293.37 % رتبه 517
9 ماهه 194.98 % رتبه 504
1 ساله 254.06 % رتبه 501
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.824 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 22,335 42,593 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/15
نماد : وشهر آخرین : 1,048 5,623 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسنا آخرین : 2,366 15,399 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسالت آخرین : 3,127 1,163 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وثنو آخرین : 7,424 5,772 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وارس آخرین : 60,499 16,968 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : واحیا آخرین : 40,251 146,840 حجم : 115,942 ارزش بازار : 206.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها