احیاء صنایع خراسان

واحصا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 59,009 158.37
قیمت پایانی: 22,839 0.00

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 59,009 پایانی 22,839 0.00
بیشترین 59,009 کمترین 59,009
حجم 1.356 میلیون دفعات 202
حد قیمت 52,524 - 58,052 ارزش 30.96 میلیارد
حجم مبنا 875,696 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
262,164 حجم خرید -
93 تعداد فروشنده -
262,164 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور306 تعداد1,548,901 خرید58,052 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد187 خرید58,051 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد514 خرید58,050 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد2,316 خرید58,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد120 خرید57,750 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 567 دوره 9 ماهه
سود TTM 931
P/E TTM 61.537

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 494 P/E مجمع 115.97
سود نقدی 150
درصد توزیع 30.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 201.59 % رتبه 381
6 ماهه 137.02 % رتبه 423
9 ماهه 168.71 % رتبه 439
1 ساله 217.06 % رتبه 457
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.824 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 8,080 28,338 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وشهر آخرین : 198.00 6,473 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسنا آخرین : 7,600 20,633 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسالت آخرین : 139.00 4,429 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/17
نماد : وثنو آخرین : 5,267 18,463 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : وارس آخرین : 20,633 98,100 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/25
نماد : واحیا آخرین : 20,371 166,720 حجم : 115,942 ارزش بازار : 206.848 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها