احیاء صنایع خراسان

واحصا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,562 134.52
قیمت پایانی: 22,839 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 58,990 پایانی 22,839 0.00
بیشترین 59,000 کمترین 53,562
حجم 1.356 میلیون دفعات 202
حد قیمت 53,097 - 56,381 ارزش 30.96 میلیارد
حجم مبنا 875,696 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار -
204,860 حجم خرید -
49 تعداد فروشنده 1
94,860 حجم فروش 110,000
110,000 تغییر مالکیت 110,000

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور108 تعداد1,775,978 خرید56,381 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد219 خرید56,380 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد605 خرید56,379 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد178 خرید56,378 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد904 خرید55,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -80 دوره 3 ماهه
سود TTM 370
P/E TTM 152.381

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,001 P/E مجمع 56.32
سود نقدی 300
درصد توزیع 29.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.13 % رتبه 492
6 ماهه 24.38 % رتبه 543
9 ماهه 8.9 % رتبه 558
1 ساله 193.78 % رتبه 543
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.824 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/06 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/04 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1400/07/03 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 4,020 16,238 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 2.026 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وشهر آخرین : 1,537 5,134 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 103.886 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وسنا آخرین : 234.00 13,267 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 45.076 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وسالت آخرین : 3,208 1,082 حجم : 122,490 ارزش بازار : 2.145 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وثنو آخرین : 8,126 5,070 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 7.918 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : وارس آخرین : 65,275 12,192 حجم : 150,337 ارزش بازار : 7.747 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : واحیا آخرین : 24,641 162,450 حجم : 115,942 ارزش بازار : 206.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/25
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها