احیاء صنایع خراسان

واحصا | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه گریهای پولی )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه گریهای پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 96,600 322.96
قیمت پایانی: 22,839 0.00

آخرین معامله

1401/02/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 101,350 پایانی 22,839 0.00
بیشترین 101,350 کمترین 95,600
حجم 1.356 میلیون دفعات 202
حد قیمت 97,700 - 103,700 ارزش 30.96 میلیارد
حجم مبنا 168,351 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/27
حقیقی حقوقی
379 تعداد خریدار -
1.642 میلیون حجم خرید -
283 تعداد فروشنده 3
1.54 میلیون حجم فروش 101,721
101,721 تغییر مالکیت 101,721

عرضه و تقاضا

1401/02/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,911 خرید95,000 فروش98,400 تعداد70 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش99,350 تعداد53 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -293 دوره 9 ماهه
سود TTM 141
P/E TTM 714.184

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,001 P/E مجمع 100.6
سود نقدی 300
درصد توزیع 29.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 162.58 % رتبه 310
6 ماهه 106.78 % رتبه 324
9 ماهه 141.71 % رتبه 394
1 ساله 38.89 % رتبه 495
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.612 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/07 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
تاریخ : 1401/02/06 پایانی : 22,839 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.356 میلیون دفعات : 202
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ولانا آخرین : 6,548 13,710 حجم : 1.708 میلیون ارزش بازار : 1.033 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وشهر آخرین : 1,791 4,880 حجم : 109.111 میلیون ارزش بازار : 61.559 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وسنا آخرین : 2,943 10,090 حجم : 1.793 میلیون ارزش بازار : 23.657 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وسالت آخرین : 9,290 13,580 حجم : 122,490 ارزش بازار : 12.48 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/17
نماد : وثنو آخرین : 10,671 2,525 حجم : 2.421 میلیون ارزش بازار : 4.727 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وارس آخرین : 60,757 16,710 حجم : 150,337 ارزش بازار : 6.125 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : واحیا آخرین : 167,221 19,870 حجم : 115,942 ارزش بازار : 148.16 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وکوثر آخرین : - 1,000 حجم : 3.161 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1398/03/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها