سر. آتیه دماوند

واتی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,540 2.95
قیمت پایانی: 9,560 2.75

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,830 پایانی 9,560 270.00
بیشترین 9,930 کمترین 9,540
حجم 14.13 میلیون دفعات 876
حد قیمت 9,540 - 10,410 ارزش 135.1 میلیارد
حجم مبنا 3.858 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
229 تعداد خریدار 5
2.684 میلیون حجم خرید 11.446 میلیون
234 تعداد فروشنده 3
9.75 میلیون حجم فروش 4.38 میلیون
7.066 میلیون تغییر مالکیت 7.066 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد85,477 خرید9,540 فروش9,550 تعداد20,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,600 تعداد25,453 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,690 تعداد81,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,700 تعداد8,000 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,730 تعداد3,100 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 43 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,851
P/E TTM 5.165

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,833 P/E مجمع 5.22
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 81.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.79 % رتبه 368
6 ماهه 18.55 % رتبه 276
9 ماهه 42.6 % رتبه 224
1 ساله 19.32 % رتبه 189
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.02 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.69

P/B

% 22.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 2.75 حجم : 14.13 میلیون دفعات : 876
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 2.96 حجم : 17.98 میلیون دفعات : 1,381
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 10,130 درصد تغییر : 0.20 حجم : 265,201 دفعات : 20
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 10,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,195 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 10,150 درصد تغییر : 0.10 حجم : 130,150 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 10,160 درصد تغییر : 1.65 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 187
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 10,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,030 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 10,330 درصد تغییر : 0.10 حجم : 163,235 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,340 درصد تغییر : 0.39 حجم : 636,479 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,380 درصد تغییر : 1.43 حجم : 81,222 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,887 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,806 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,500 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23,889 دفعات : 11
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 10,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34,087 دفعات : 10
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 26.00 12,300 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 124.01 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وملت آخرین : 372.00 4,282 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگستر آخرین : 569.00 18,398 حجم : 4,763 ارزش بازار : 7.586 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکادو آخرین : 810.00 15,492 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنعت آخرین : 40.00 5,720 حجم : 4.49 میلیون ارزش بازار : 34.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنا آخرین : 160.00 5,430 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 14.931 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسیلام آخرین : 30.00 1,210 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسیزد آخرین : 38.00 1,242 حجم : 12,231 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها