سر. آتیه دماوند

واتی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,710 0.60
قیمت پایانی: 6,700 0.45

آخرین معامله

1403/05/02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,670 پایانی 6,700 30.00
بیشترین 6,840 کمترین 6,590
حجم 6.242 میلیون دفعات 449
حد قیمت 7,770 - 8,930 ارزش 51.41 میلیارد
حجم مبنا 3.4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/05/02
حقیقی حقوقی
102 تعداد خریدار 5
2.667 میلیون حجم خرید 3.575 میلیون
49 تعداد فروشنده 4
4.565 میلیون حجم فروش 1.678 میلیون
1.898 میلیون تغییر مالکیت 1.898 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/05/02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد107,529 خرید8,190 فروش8,230 تعداد50,000 دستور1
دستور10 تعداد178,570 خرید8,180 فروش8,240 تعداد50,000 دستور1
دستور8 تعداد174,260 خرید8,170 فروش8,250 تعداد37,970 دستور3
دستور11 تعداد275,168 خرید8,160 فروش8,260 تعداد54,000 دستور2
دستور16 تعداد245,465 خرید8,150 فروش8,270 تعداد9,568 دستور1

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 242 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,502
P/E TTM 5.484

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 2,855 P/E مجمع 2.89
سود نقدی 2,120
درصد توزیع 74.26 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.18 % رتبه 102
6 ماهه 28.33 % رتبه 171
9 ماهه 18.32 % رتبه 217
1 ساله 82.57 % رتبه 251
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
70.04 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.6

P/B

% 23.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 0.45 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 6,670 درصد تغییر : 0.30 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 6,650 درصد تغییر : 0.45 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 6,680 درصد تغییر : 1.18 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 6,760 درصد تغییر : 0.44 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 6,790 درصد تغییر : 0.15 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 6,800 درصد تغییر : 0.44 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 6,830 درصد تغییر : 0.29 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 6,850 درصد تغییر : 0.15 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 6,860 درصد تغییر : 0.44 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 6,890 درصد تغییر : 0.44 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 6,860 درصد تغییر : 5.38 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 6,510 درصد تغییر : 0.77 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 0.16 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 6,450 درصد تغییر : 0.31 حجم : 6.242 میلیون دفعات : 449
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 4.00 1,863 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وگستر آخرین : 120.00 9,350 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وملت آخرین : 92.00 3,636 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : ومهان آخرین : 120.00 5,200 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وکادو آخرین : 2,135 3,875 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وصنعت آخرین : 52.00 1,560 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبهمن آخرین : 36.00 2,270 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبوعلی آخرین : 10.00 1,845 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وبیمه آخرین : 19.00 1,086 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وتوسم آخرین : 195.00 4,448 حجم : 5.192 میلیون ارزش بازار : 43.52 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها