سر. آتیه دماوند

واتی | سهام - بورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,950 6.99
قیمت پایانی: 9,910 6.56

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,520 پایانی 9,910 610.00
بیشترین 9,950 کمترین 9,320
حجم 26.993 میلیون دفعات 1,716
حد قیمت 8,650 - 9,950 ارزش 267.37 میلیارد
حجم مبنا 3.4 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
540 تعداد خریدار 6
25.441 میلیون حجم خرید 1.552 میلیون
395 تعداد فروشنده 9
19.619 میلیون حجم فروش 7.374 میلیون
5.822 میلیون تغییر مالکیت 5.822 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور26 تعداد1,920,202 خرید9,950 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد4,827 خرید9,940 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید9,930 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد12,534 خرید9,910 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید9,900 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 242 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,502
P/E TTM 6.596

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 2,855 P/E مجمع 3.47
سود نقدی 2,120
درصد توزیع 74.26 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.87 % رتبه 490
6 ماهه 4.25 % رتبه 444
9 ماهه 50.22 % رتبه 377
1 ساله 117.25 % رتبه 351
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
84.235 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.19

P/B

% 23.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 9,300 درصد تغییر : 4.14 حجم : 12.019 میلیون دفعات : 844
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 8,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.557 میلیون دفعات : 663
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 8,930 درصد تغییر : 6.18 حجم : 6.915 میلیون دفعات : 832
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 8,410 درصد تغییر : 3.00 حجم : 9.028 میلیون دفعات : 1,285
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 8,670 درصد تغییر : 2.58 حجم : 12.608 میلیون دفعات : 1,137
تاریخ : 1402/08/30 پایانی : 8,900 درصد تغییر : 0.11 حجم : 17.004 میلیون دفعات : 1,785
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 8,910 درصد تغییر : 43.46 حجم : 57.665 میلیون دفعات : 1,864
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 15,760 درصد تغییر : 25.98 حجم : 23.86 میلیون دفعات : 2,583
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 12,510 درصد تغییر : 1.26 حجم : 734,372 دفعات : 129
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 12,670 درصد تغییر : 4.81 حجم : 2.507 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 13,310 درصد تغییر : 0.52 حجم : 638,186 دفعات : 145
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 13,380 درصد تغییر : 1.29 حجم : 2.163 میلیون دفعات : 211
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 13,210 درصد تغییر : 0.84 حجم : 1.197 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 13,100 درصد تغییر : 1.87 حجم : 1.306 میلیون دفعات : 315
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 0.63 حجم : 981,218 دفعات : 168
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 230.00 8,590 حجم : 7.995 میلیون ارزش بازار : 253.2 هزار میلیارد تاریخ : 14:02
نماد : وملت آخرین : 73.00 3,748 حجم : 750,998 ارزش بازار : 3.695 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : وگستر آخرین : 270.00 18,760 حجم : 1.694 میلیون ارزش بازار : 14.768 هزار میلیارد تاریخ : 1402/08/17
نماد : وکادو آخرین : 230.00 8,800 حجم : 2.685 میلیون ارزش بازار : 34.961 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنعت آخرین : 26.00 1,881 حجم : 7.711 میلیون ارزش بازار : 33.714 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 36.00 2,155 حجم : 7.928 میلیون ارزش بازار : 17.612 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : 5,000 ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 63,259 ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 48,000 ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : 4,751 ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها