بانک آینده

وآیند | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,187 34.21
قیمت پایانی: 24,605 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,187 پایانی 24,605 0.00
بیشترین 16,187 کمترین 16,187
حجم 203.25 میلیون دفعات 21,460
حد قیمت 16,187 - 16,847 ارزش 5.001 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.064 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
39 تعداد خریدار -
94,416 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
94,416 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,187 تعداد167,939,608 دستور2498
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,188 تعداد5,304 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,189 تعداد395,287 دستور25
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,190 تعداد13,489 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش16,191 تعداد54,184 دستور9

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,820 دوره 3 ماهه
سود TTM -3,609
P/E TTM -4.575

DPS

آخرین مجمع 1396/12/29
سود واقعی 43 P/E مجمع 384
سود نقدی 5
درصد توزیع 11.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.26 % رتبه 620
6 ماهه 46.02 % رتبه 576
9 ماهه 17.9 % رتبه 398
1 ساله 314.69 % رتبه 355
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
393.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 70.00 4,480 حجم : 35.53 میلیون ارزش بازار : 137.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وگردش آخرین : 1,305 17,084 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وکار آخرین : 10.00 2,540 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 100.33 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسینا آخرین : 10.00 3,100 حجم : 68.16 میلیون ارزش بازار : 78.436 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وخاور آخرین : 170.00 8,650 حجم : 10.01 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپست آخرین : 450.00 22,360 حجم : 5.35 میلیون ارزش بازار : 72.3 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپاسار آخرین : 20.00 13,440 حجم : 26.27 میلیون ارزش بازار : 879.934 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وپارس آخرین : 50.00 2,680 حجم : 122.39 میلیون ارزش بازار : 422.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبملت آخرین : 10.00 4,040 حجم : 167.27 میلیون ارزش بازار : 836.453 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,350 حجم : 209.8 میلیون ارزش بازار : 413.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها