بانک آینده

وآیند | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 9,971 59.48
قیمت پایانی: 24,605 0.00

آخرین معامله

1400/06/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,390 پایانی 24,605 0.00
بیشترین 10,555 کمترین 9,810
حجم 203.25 میلیون دفعات 21,460
حد قیمت 9,760 - 10,572 ارزش 5.001 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.064 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/06/28
حقیقی حقوقی
1,147 تعداد خریدار 2
17.653 میلیون حجم خرید 115,000
820 تعداد فروشنده 4
16.663 میلیون حجم فروش 1.105 میلیون
990,000 تغییر مالکیت 990,000

عرضه و تقاضا

1400/06/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد375 خرید9,971 فروش9,999 تعداد52,586 دستور2
دستور4 تعداد14,950 خرید9,970 فروش10,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد600 خرید9,964 فروش10,050 تعداد1,500 دستور2
دستور3 تعداد13,751 خرید9,962 فروش10,060 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید9,961 فروش10,090 تعداد12,000 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -10,870 دوره 12 ماهه
سود TTM -10,870
P/E TTM 0.928

DPS

آخرین مجمع 1396/12/29
سود واقعی 43 P/E مجمع 234.49
سود نقدی 5
درصد توزیع 11.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.19 % رتبه 100
6 ماهه 49.07 % رتبه 89
9 ماهه 55.33 % رتبه 483
1 ساله 64.2 % رتبه 302
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
393.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/06/01 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/05/31 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/05/24 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/05/23 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/05/20 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 43.00 4,236 حجم : 16.63 میلیون ارزش بازار : 128.975 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 4,099 14,290 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/16
نماد : وکار آخرین : 59.00 2,578 حجم : 20.26 میلیون ارزش بازار : 102.266 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 26.00 2,730 حجم : 9.24 میلیون ارزش بازار : 69.856 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 170.00 5,820 حجم : 12.86 میلیون ارزش بازار : 148 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 280.00 25,500 حجم : 6.71 میلیون ارزش بازار : 81.839 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 10.00 14,910 حجم : 13.89 میلیون ارزش بازار : 976.903 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 5.00 2,841 حجم : 50.36 میلیون ارزش بازار : 446.663 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : - 3,785 حجم : 130.85 میلیون ارزش بازار : 787.384 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 31.00 2,211 حجم : 86.24 میلیون ارزش بازار : 388.409 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها