بانک آینده

وآیند | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,895 39.46
قیمت پایانی: 24,605 0.00

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,895 پایانی 24,605 0.00
بیشترین 14,895 کمترین 14,895
حجم 203.25 میلیون دفعات 21,460
حد قیمت 15,515 - 16,807 ارزش 5.001 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.064 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
131 تعداد خریدار 1
2.042 میلیون حجم خرید 4.15 میلیون
70 تعداد فروشنده 4
5.532 میلیون حجم فروش 660,000
3.49 میلیون تغییر مالکیت 3.49 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,515 تعداد134,941,565 دستور2155
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,516 تعداد15,542 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,525 تعداد1,819 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,528 تعداد12,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,533 تعداد1,131 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,820 دوره 3 ماهه
سود TTM -3,609
P/E TTM -4.299

DPS

آخرین مجمع 1396/12/29
سود واقعی 43 P/E مجمع 360.81
سود نقدی 5
درصد توزیع 11.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.69 % رتبه 116
6 ماهه 31.83 % رتبه 552
9 ماهه 43.35 % رتبه 424
1 ساله 74.25 % رتبه 244
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
393.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 24,605 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203.25 میلیون دفعات : 21,460
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 216.00 4,544 حجم : 17.48 میلیون ارزش بازار : 132.169 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وگردش آخرین : 3,879 14,510 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وکار آخرین : 133.00 2,890 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 109.455 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وسینا آخرین : 15.00 2,390 حجم : 10.88 میلیون ارزش بازار : 62.749 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وخاور آخرین : 100.00 8,410 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 125.25 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وپست آخرین : 420.00 24,230 حجم : 3.83 میلیون ارزش بازار : 80.319 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 15,210 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 1041.113 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وپارس آخرین : 11.00 2,687 حجم : 149.52 میلیون ارزش بازار : 458.545 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وبملت آخرین : 119.00 3,900 حجم : 195.64 میلیون ارزش بازار : 800.221 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : وبصادر آخرین : 98.00 2,075 حجم : 136.54 میلیون ارزش بازار : 354.566 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها