سر. آوا نوین

وآوا | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,990 6.32
قیمت پایانی: 3,960 7.02

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,190 پایانی 3,960 299.00
بیشترین 4,190 کمترین 3,871
حجم 3.278 میلیون دفعات 471
حد قیمت 5,580 - 6,400 ارزش 20.03 میلیارد
حجم مبنا 2.632 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
156 تعداد خریدار 1
3.222 میلیون حجم خرید 55,601
120 تعداد فروشنده -
3.277 میلیون حجم فروش -
55,601 تغییر مالکیت 55,601

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,880 خرید6,050 فروش6,060 تعداد64,646 دستور4
دستور1 تعداد899 خرید6,040 فروش6,100 تعداد11,957 دستور1
دستور4 تعداد3,344 خرید6,030 فروش6,110 تعداد8,781 دستور1
دستور3 تعداد11,454 خرید6,020 فروش6,120 تعداد23,452 دستور3
دستور11 تعداد179,116 خرید6,010 فروش6,130 تعداد18,664 دستور4

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 396 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,068
P/E TTM 5.721

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 910 P/E مجمع 6.71
سود نقدی 350
درصد توزیع 38.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.74 % رتبه 161
6 ماهه 17.68 % رتبه 196
9 ماهه 47.2 % رتبه 214
1 ساله 125.38 % رتبه 256
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.065 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.44

P/B

% 43.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 3,960 درصد تغییر : 7.02 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 4,259 درصد تغییر : 0.31 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 4,246 درصد تغییر : 0.33 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 4,260 درصد تغییر : 0.58 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 4,285 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 4,289 درصد تغییر : 0.74 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 4,321 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 4,317 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 4,314 درصد تغییر : 4.15 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 4,142 درصد تغییر : 0.29 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 4,130 درصد تغییر : 0.37 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 4,115 درصد تغییر : 0.70 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 4,144 درصد تغییر : 4.25 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 4,328 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 4,359 درصد تغییر : 0.23 حجم : 3.278 میلیون دفعات : 471
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 4.00 1,863 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 120.00 9,350 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 92.00 3,636 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ومهان آخرین : 120.00 5,200 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 2,135 3,875 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وصنعت آخرین : 52.00 1,560 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : واتی آخرین : 40.00 6,710 حجم : 6.242 میلیون ارزش بازار : 70.04 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبهمن آخرین : 36.00 2,270 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبوعلی آخرین : 10.00 1,845 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وبیمه آخرین : 19.00 1,086 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها