توسعه اقتصادی آرین

وآرین | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,270 9.34
قیمت پایانی: 2,076 0.00

آخرین معامله

1403/04/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,250 پایانی 2,076 0.00
بیشترین 2,270 کمترین 2,220
حجم 13.419 میلیون دفعات 342
حد قیمت 2,014 - 2,138 ارزش 27.86 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/04/23
حقیقی حقوقی
102 تعداد خریدار 1
13.209 میلیون حجم خرید 209,867
130 تعداد فروشنده 1
13.1 میلیون حجم فروش 318,992
109,125 تغییر مالکیت 109,125

عرضه و تقاضا

1403/04/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید1,851 فروش2,123 تعداد15,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,138 تعداد1,094 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,500 تعداد5,880 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,642 تعداد5,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 72 دوره 3 ماهه
سود TTM 119
P/E TTM 17.445

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 117 P/E مجمع 17.74
سود نقدی 135
درصد توزیع 115.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.33 % رتبه 640
6 ماهه 55.92 % رتبه 570
9 ماهه 74.64 % رتبه 500
1 ساله 83.94 % رتبه 459
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.304 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/04 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/03 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1403/04/02 پایانی : 2,076 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.419 میلیون دفعات : 342
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وصنا آخرین : 4.00 1,863 حجم : 596,139 ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 120.00 9,350 حجم : 279,928 ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 92.00 3,636 حجم : 75,557 ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : ومهان آخرین : 120.00 5,200 حجم : 514,235 ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 2,135 3,875 حجم : 419,216 ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد تاریخ : 12:19
نماد : وصنعت آخرین : 52.00 1,560 حجم : 15.591 میلیون ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : واتی آخرین : 40.00 6,710 حجم : 6.242 میلیون ارزش بازار : 70.04 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبهمن آخرین : 36.00 2,270 حجم : 3.279 میلیون ارزش بازار : 59.766 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبوعلی آخرین : 10.00 1,845 حجم : 2.196 میلیون ارزش بازار : 19.539 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وبیمه آخرین : 19.00 1,086 حجم : 3.928 میلیون ارزش بازار : 19.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها