توسعه اقتصادی آرین

وآرین | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,784 46.38
قیمت پایانی: 5,192 0.00

آخرین معامله

11:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,855 پایانی 5,192 0.00
بیشترین 2,956 کمترین 2,784
حجم 6.336 میلیون دفعات 343
حد قیمت 2,922 - 3,102 ارزش 32.9 میلیارد
حجم مبنا 3.852 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:58
حقیقی حقوقی
146 تعداد خریدار 3
2.573 میلیون حجم خرید 1.621 میلیون
123 تعداد فروشنده -
4.194 میلیون حجم فروش -
1.621 میلیون تغییر مالکیت 1.621 میلیون

عرضه و تقاضا

11:58
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید2,830 فروش2,922 تعداد563,932 دستور27
دستور1 تعداد2,000 خرید2,659 فروش2,958 تعداد12,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,959 تعداد6,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,978 تعداد10,234 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,979 تعداد1,000,000 دستور5

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -19 دوره 3 ماهه
سود TTM 477
P/E TTM 6.164

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 977 P/E مجمع 3.01
سود نقدی 200
درصد توزیع 20.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.43 % رتبه 458
6 ماهه 20.91 % رتبه 296
9 ماهه 41.65 % رتبه 310
1 ساله 43.13 % رتبه 290
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.357 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 752.00 14,295 حجم : 10.44 میلیون ارزش بازار : 143.31 هزار میلیارد تاریخ : 11:59
نماد : وملت آخرین : 1,456 3,198 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : وگستر آخرین : 121.00 9,870 حجم : 6.75 میلیون ارزش بازار : 3.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : وکادو آخرین : 4,300 20,602 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
نماد : وصنعت آخرین : 70.00 6,790 حجم : 6.8 میلیون ارزش بازار : 40.38 هزار میلیارد تاریخ : 11:59
نماد : وصنا آخرین : 380.00 7,350 حجم : 8.84 میلیون ارزش بازار : 20.304 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 63.00 1,211 حجم : - ارزش بازار : 75.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 37.00 703 حجم : - ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها