توسعه اقتصادی آرین

وآرین | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,420 34.13
قیمت پایانی: 5,192 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,420 پایانی 5,192 0.00
بیشترین 3,420 کمترین 3,420
حجم 6.336 میلیون دفعات 343
حد قیمت 3,419 - 3,592 ارزش 32.9 میلیارد
حجم مبنا 3.852 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
22,426 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
22,426 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,419 تعداد14,200,038 دستور271
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,420 تعداد378,416 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,421 تعداد20,742 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,461 تعداد1,340 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,500 تعداد2,754 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 935 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,322
P/E TTM 2.639

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 456 P/E مجمع 7.65
سود نقدی 390
درصد توزیع 85.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.44 % رتبه 224
6 ماهه 35.55 % رتبه 261
9 ماهه 55.58 % رتبه 250
1 ساله 9.38 % رتبه 368
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.357 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 5,192 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.336 میلیون دفعات : 343
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 26.00 12,300 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 124.01 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وملت آخرین : 372.00 4,282 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وگستر آخرین : 569.00 18,398 حجم : 4,763 ارزش بازار : 7.586 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وکادو آخرین : 810.00 15,492 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنعت آخرین : 40.00 5,720 حجم : 4.49 میلیون ارزش بازار : 34.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وصنا آخرین : 160.00 5,430 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 14.931 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسیلام آخرین : 30.00 1,210 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : وسیزد آخرین : 38.00 1,242 حجم : 12,231 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وسگلستا آخرین : 60.00 1,180 حجم : 11,718 ارزش بازار : 148.665 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/21
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها