سر. توسعه آذربایجان

وآذر | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,550 5.18
قیمت پایانی: 10,050 0.20

آخرین معامله

12:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,000 پایانی 10,050 20.00
بیشترین 10,550 کمترین 10,000
حجم 35.178 میلیون دفعات 2,660
حد قیمت 9,550 - 10,550 ارزش 367.94 میلیارد
حجم مبنا 1.491 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:06
حقیقی حقوقی
611 تعداد خریدار 5
33.16 میلیون حجم خرید 1.365 میلیون
894 تعداد فروشنده 4
26.927 میلیون حجم فروش 7.598 میلیون
6.233 میلیون تغییر مالکیت 6.233 میلیون

عرضه و تقاضا

12:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور9 تعداد68,852 خرید10,550 فروش10,650 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد11,000 خرید10,530 فروش10,690 تعداد600 دستور1
دستور2 تعداد25,625 خرید10,510 فروش10,770 تعداد600 دستور1
دستور10 تعداد130,017 خرید10,500 فروش10,890 تعداد79,233 دستور5
دستور5 تعداد11,462 خرید10,490 فروش11,150 تعداد1,908 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 1 دوره 3 ماهه
سود TTM -59
P/E TTM -175.94

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 159 P/E مجمع 65.79
سود نقدی 50
درصد توزیع 31.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.4 % رتبه 113
6 ماهه 6.48 % رتبه 78
9 ماهه 22.86 % رتبه 78
1 ساله 20.83 % رتبه 68
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.713 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.62

P/B

% 78.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 10,030 درصد تغییر : 0.40 حجم : 10.09 میلیون دفعات : 1,227
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 10,070 درصد تغییر : 17.19 حجم : 33.171 میلیون دفعات : 2,780
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 12,160 درصد تغییر : 1.54 حجم : 8.65 میلیون دفعات : 1,893
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 12,350 درصد تغییر : 0.90 حجم : 13.822 میلیون دفعات : 2,396
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 12,240 درصد تغییر : 4.08 حجم : 15.566 میلیون دفعات : 2,716
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 11,760 درصد تغییر : 2.00 حجم : 26.15 میلیون دفعات : 3,152
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 11,530 درصد تغییر : 1.32 حجم : 12.119 میلیون دفعات : 2,252
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 11,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25.247 میلیون دفعات : 2,905
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 11,380 درصد تغییر : 3.83 حجم : 25.247 میلیون دفعات : 2,905
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 10,960 درصد تغییر : 2.05 حجم : 12.077 میلیون دفعات : 2,033
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 10,740 درصد تغییر : 0.47 حجم : 12.482 میلیون دفعات : 1,936
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 10,690 درصد تغییر : 1.04 حجم : 9.823 میلیون دفعات : 1,574
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 10,580 درصد تغییر : 2.58 حجم : 7.32 میلیون دفعات : 1,875
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 10,860 درصد تغییر : 1.59 حجم : 9.719 میلیون دفعات : 1,773
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 10,690 درصد تغییر : 1.20 حجم : 11.176 میلیون دفعات : 1,782
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 65.00 1,727 حجم : 11.129 میلیون ارزش بازار : 54.191 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : وثخوز آخرین : 1,850 59,600 حجم : 135,415 ارزش بازار : 4.246 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : وتوس آخرین : 830.00 17,100 حجم : 4.024 میلیون ارزش بازار : 34.08 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : کرمان آخرین : 24.00 1,214 حجم : 88.847 میلیون ارزش بازار : 52.338 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 6,920 حجم : 3.588 میلیون ارزش بازار : 18.384 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : ثنظام آخرین : 1,300 57,650 حجم : 262,658 ارزش بازار : 4.312 هزار میلیارد تاریخ : 11:49
نماد : ثنام آخرین : 50.00 1,813 حجم : 1.219 میلیون ارزش بازار : 4.397 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : ثغرب آخرین : 50.00 9,080 حجم : 3.616 میلیون ارزش بازار : 11.028 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : ثعمرا آخرین : 1,180 15,940 حجم : 6.561 میلیون ارزش بازار : 20.995 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : ثعتما آخرین : 650.00 27,400 حجم : 1.385 میلیون ارزش بازار : 3.89 هزار میلیارد تاریخ : 11:57
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها