سر. توسعه آذربایجان

وآذر | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 122,740 5.00
قیمت پایانی: 124,260 3.82

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 125,000 پایانی 124,260 4,940.00
بیشترین 129,200 کمترین 122,740
حجم 1.981 میلیون دفعات 3,457
حد قیمت 122,740 - 135,660 ارزش 246.14 میلیارد
حجم مبنا 120,715 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
975 تعداد خریدار 6
1.922 میلیون حجم خرید 58,414
775 تعداد فروشنده 1
1.968 میلیون حجم فروش 13,000
45,414 تغییر مالکیت 45,414

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد163 خرید122,000 فروش122,740 تعداد19,958 دستور10
دستور1 تعداد42 خرید121,150 فروش122,970 تعداد400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش123,940 تعداد850 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش123,960 تعداد508 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش123,970 تعداد1,080 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,793 دوره 6 ماهه
سود TTM 400
P/E TTM 310.65

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -308 P/E مجمع -403.44
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.11 % رتبه 115
6 ماهه 3.95 % رتبه 124
9 ماهه 169.6 % رتبه 136
1 ساله 207.01 % رتبه 182
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.852 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.6

P/B

% 54.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 124,260 درصد تغییر : 3.82 حجم : 1.981 میلیون دفعات : 3,457
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 129,200 درصد تغییر : 1.32 حجم : 1.813 میلیون دفعات : 3,385
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 127,520 درصد تغییر : 4.19 حجم : 5.931 میلیون دفعات : 5,943
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 133,100 درصد تغییر : 5.00 حجم : 176,402 دفعات : 209
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 140,100 درصد تغییر : 4.16 حجم : 517,500 دفعات : 477
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 146,180 درصد تغییر : 4.85 حجم : 4.636 میلیون دفعات : 3,689
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 139,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.148 میلیون دفعات : 2,412
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 139,420 درصد تغییر : 3.81 حجم : 2.739 میلیون دفعات : 2,908
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 134,310 درصد تغییر : 2.22 حجم : 1.326 میلیون دفعات : 1,751
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 131,390 درصد تغییر : 4.16 حجم : 3.438 میلیون دفعات : 2,252
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 126,140 درصد تغییر : 4.21 حجم : 3.969 میلیون دفعات : 2,794
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 121,040 درصد تغییر : 2.43 حجم : 1.789 میلیون دفعات : 1,461
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 118,170 درصد تغییر : 3.04 حجم : 791,673 دفعات : 1,112
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 114,680 درصد تغییر : 1.13 حجم : 755,625 دفعات : 949
تاریخ : 1401/08/14 پایانی : 113,400 درصد تغییر : 4.57 حجم : 863,923 دفعات : 135
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2.00 999 حجم : 62.776 میلیون ارزش بازار : 30.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثخوز آخرین : 700.00 30,900 حجم : 1.404 میلیون ارزش بازار : 2.114 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتوس آخرین : 190.00 7,280 حجم : 1.068 میلیون ارزش بازار : 14.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرمان آخرین : 14.00 835 حجم : 190.487 میلیون ارزش بازار : 36.099 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 3,374 حجم : 4.281 میلیون ارزش بازار : 8.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنظام آخرین : 900.00 32,150 حجم : 100,933 ارزش بازار : 2.348 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنام آخرین : 70.00 5,340 حجم : 1.252 میلیون ارزش بازار : 2.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثغرب آخرین : 570.00 8,080 حجم : 5.823 میلیون ارزش بازار : 9.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعمرا آخرین : 80.00 6,200 حجم : 600,938 ارزش بازار : 8.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعتما آخرین : 110.00 9,070 حجم : 525,098 ارزش بازار : 1.279 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها