آرین توسکا

وآتوس | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,535 43.55
قیمت پایانی: 34,506 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 49,535 پایانی 34,506 0.00
بیشترین 49,535 کمترین 49,535
حجم 233,040 دفعات 19
حد قیمت 49,535 - 52,597 ارزش 7.8 میلیارد
حجم مبنا 579,610 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
21 تعداد خریدار -
11,472 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
11,472 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,535 تعداد484,253 دستور105
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,565 تعداد1,200 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,900 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,000 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش50,500 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -83 دوره 6 ماهه
سود TTM -164
P/E TTM -311.104

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -134 P/E مجمع -380.75
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.02 % رتبه 969
6 ماهه 250.08 % رتبه 973
9 ماهه 207.74 % رتبه 976
1 ساله 515.92 % رتبه 976
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
724.63 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 34,506 درصد تغییر : 0.00 حجم : 233,040 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسبحان آخرین : 6,529 3,270 حجم : - ارزش بازار : 12.737 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/11
نماد : وثوق آخرین : 10,364 20,965 حجم : 496,051 ارزش بازار : 2.65 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سرچشمه آخرین : 405.00 7,698 حجم : 5.66 میلیون ارزش بازار : 39.489 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ومشان آخرین : 19,097 78,280 حجم : 5,314 ارزش بازار : 1.184 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها