ارتباطات سیار

همراه | سهام - بورس
مخابرات ( مخابرات )
گروه:

مخابرات

زیر گروه:

مخابرات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,240 2.47
قیمت پایانی: 27,930 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,750 پایانی 27,930 0.00
بیشترین 29,750 کمترین 27,240
حجم 8.83 میلیون دفعات 2,073
حد قیمت 25,980 - 28,700 ارزش 246.7 میلیارد
حجم مبنا 3.027 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
720 تعداد خریدار 5
3.978 میلیون حجم خرید 1.29 میلیون
275 تعداد فروشنده 5
2.234 میلیون حجم فروش 3.034 میلیون
1.744 میلیون تغییر مالکیت 1.744 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور100 تعداد516,215 خرید28,700 فروش28,700 تعداد106 دستور1
دستور2 تعداد386 خرید28,690 فروش28,800 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد78 خرید28,680 فروش29,360 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد2,066 خرید28,670 فروش30,250 تعداد7,000 دستور1
دستور1 تعداد347 خرید28,610 فروش30,590 تعداد175 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,609 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,100
P/E TTM 13.652

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,878 P/E مجمع 15.27
سود نقدی 1,565
درصد توزیع 83.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.6 % رتبه 72
6 ماهه 44.55 % رتبه 64
9 ماهه 2.7 % رتبه 68
1 ساله 77.57 % رتبه 63
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
536.256 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.21

P/B

% 9.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 27,930 درصد تغییر : 2.58 حجم : 8.83 میلیون دفعات : 2,073
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 28,670 درصد تغییر : 4.87 حجم : 5.27 میلیون دفعات : 1,208
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 27,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.44 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 27,340 درصد تغییر : 4.67 حجم : 5.44 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 26,120 درصد تغییر : 1.08 حجم : 3.65 میلیون دفعات : 1,295
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 25,840 درصد تغییر : 3.00 حجم : 3.27 میلیون دفعات : 1,167
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 26,640 درصد تغییر : 4.76 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 1,095
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 27,970 درصد تغییر : 1.97 حجم : 5.54 میلیون دفعات : 2,221
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 27,430 درصد تغییر : 4.79 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 1,330
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 28,810 درصد تغییر : 1.13 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 1,087
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 29,140 درصد تغییر : 0.55 حجم : 2.52 میلیون دفعات : 1,254
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 28,980 درصد تغییر : 1.70 حجم : 2.78 میلیون دفعات : 1,312
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 29,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 1,626
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 29,480 درصد تغییر : 3.19 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 1,626
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 30,450 درصد تغییر : 3.15 حجم : 3.98 میلیون دفعات : 1,832
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخابر آخرین : 550.00 10,960 حجم : 26.21 میلیون ارزش بازار : 690.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها