فولاد هرمزگان جنوب

هرمز | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,928 1.21
قیمت پایانی: 2,882 0.38

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,910 پایانی 2,882 11.00
بیشترین 2,950 کمترین 2,854
حجم 3.354 میلیون دفعات 343
حد قیمت 7,330 - 8,090 ارزش 25.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
134 تعداد خریدار 4
2.491 میلیون حجم خرید 862,320
77 تعداد فروشنده 3
2.692 میلیون حجم فروش 661,693
200,627 تغییر مالکیت 200,627

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید7,600 فروش7,960 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد2,649 خرید7,520 فروش7,990 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد3,000 خرید7,510 فروش8,020 تعداد31,932 دستور1
دستور1 تعداد1,100 خرید7,390 فروش8,100 تعداد11,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید7,380 فروش8,130 تعداد13,569 دستور2

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 213 دوره 3 ماهه
سود TTM 723
P/E TTM 10.663

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 1,120 P/E مجمع 6.88
سود نقدی 650
درصد توزیع 58.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.03 % رتبه 229
6 ماهه 13.1 % رتبه 213
9 ماهه 26.43 % رتبه 238
1 ساله 49.37 % رتبه 225
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
377.79 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.76

P/B

% 3.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/05/02 پایانی : 2,882 درصد تغییر : 0.38 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/05/01 پایانی : 2,893 درصد تغییر : 0.21 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/31 پایانی : 2,887 درصد تغییر : 5.03 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/30 پایانی : 3,040 درصد تغییر : 1.78 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 3,095 درصد تغییر : 0.23 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 3,102 درصد تغییر : 0.03 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 3,103 درصد تغییر : 3.30 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 3,209 درصد تغییر : 1.78 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 3,267 درصد تغییر : 1.33 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 3,311 درصد تغییر : 2.19 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 3,385 درصد تغییر : 2.20 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 3,312 درصد تغییر : 5.98 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 3,125 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 3,121 درصد تغییر : 0.19 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 3,115 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.354 میلیون دفعات : 343
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فاسمین آخرین : 5.00 3,529 حجم : 6.33 میلیون ارزش بازار : 104.52 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : فایرا آخرین : 490.00 5,800 حجم : 600,814 ارزش بازار : 284.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فباهنر آخرین : 76.00 4,803 حجم : 4.433 میلیون ارزش بازار : 106.815 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 212.00 3,820 حجم : 2.275 میلیون ارزش بازار : 300.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 51.00 2,920 حجم : 7.48 میلیون ارزش بازار : 720.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 990.00 26,120 حجم : 78,649 ارزش بازار : 25.192 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسرب آخرین : 3.00 1,741 حجم : 2.636 میلیون ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 180.00 11,290 حجم : 591,875 ارزش بازار : 6.615 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فملی آخرین : 30.00 7,660 حجم : 35.564 میلیون ارزش بازار : 4374 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : فنوال آخرین : 460.00 5,990 حجم : 623,552 ارزش بازار : 33.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها