فولاد هرمزگان جنوب

هرمز | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,057 0.78
قیمت پایانی: 13,102 0.44

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,072 پایانی 13,102 58.00
بیشترین 13,200 کمترین 12,897
حجم 2.42 میلیون دفعات 422
حد قیمت 12,897 - 13,949 ارزش 31.32 میلیارد
حجم مبنا 8.779 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
123 تعداد خریدار 4
1.666 میلیون حجم خرید 754,197
194 تعداد فروشنده 1
1.92 میلیون حجم فروش 500,000
254,197 تغییر مالکیت 254,197

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد104 خرید13,049 فروش13,057 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد2,381 خرید13,015 فروش13,058 تعداد1,105 دستور2
دستور1 تعداد50,000 خرید12,899 فروش13,059 تعداد2,390 دستور2
دستور3 تعداد54,267 خرید12,898 فروش13,060 تعداد58,730 دستور4
دستور9 تعداد506,885 خرید12,897 فروش13,066 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,350 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,542
P/E TTM 8.497

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 600 P/E مجمع 21.84
سود نقدی 150
درصد توزیع 25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.25 % رتبه 86
6 ماهه 11.12 % رتبه 76
9 ماهه 31.74 % رتبه 79
1 ساله 136.71 % رتبه 84
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
327.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.43

P/B

% 4.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 13,102 درصد تغییر : 0.44 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 422
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 13,160 درصد تغییر : 0.28 حجم : 8.13 میلیون دفعات : 756
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 13,123 درصد تغییر : 0.44 حجم : 4.22 میلیون دفعات : 957
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 13,066 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 387
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 13,159 درصد تغییر : 1.02 حجم : 4.69 میلیون دفعات : 507
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 13,295 درصد تغییر : 0.32 حجم : 4.93 میلیون دفعات : 1,089
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 13,338 درصد تغییر : 3.78 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 374
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,852 درصد تغییر : 0.77 حجم : 3.49 میلیون دفعات : 474
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,952 درصد تغییر : 0.86 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 453
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 13,064 درصد تغییر : 1.78 حجم : 8.76 میلیون دفعات : 873
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,301 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,301 درصد تغییر : 0.86 حجم : 4.01 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,416 درصد تغییر : 0.59 حجم : 2.71 میلیون دفعات : 317
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,495 درصد تغییر : 1.36 حجم : 6.54 میلیون دفعات : 612
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,681 درصد تغییر : 1.31 حجم : 13.29 میلیون دفعات : 1,490
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,557 حجم : 113,562 ارزش بازار : 19.864 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فولاژ آخرین : 360.00 17,240 حجم : 4.68 میلیون ارزش بازار : 170.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,620 حجم : 129,636 ارزش بازار : 17.705 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فملی آخرین : 250.00 12,310 حجم : 124.17 میلیون ارزش بازار : 2464 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 110 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فسرب آخرین : 1,680 82,320 حجم : 24,277 ارزش بازار : 27.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فزرین آخرین : 585.00 28,683 حجم : 552,212 ارزش بازار : 31.392 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,730 حجم : 20,798 ارزش بازار : 24.724 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخوز آخرین : 240.00 12,740 حجم : 22.38 میلیون ارزش بازار : 637.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,959 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها