فولاد هرمزگان جنوب

هرمز | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,160 3.23
قیمت پایانی: 14,804 0.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,230 پایانی 14,804 119.00
بیشترین 15,240 کمترین 14,700
حجم 2.81 میلیون دفعات 415
حد قیمت 14,523 - 15,870 ارزش 42.28 میلیارد
حجم مبنا 8.779 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
80 تعداد خریدار 8
629,078 حجم خرید 5.233 میلیون
210 تعداد فروشنده -
5.862 میلیون حجم فروش -
5.233 میلیون تغییر مالکیت 5.233 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید14,251 فروش14,523 تعداد1,334,723 دستور33
دستور1 تعداد8,100 خرید14,247 فروش14,524 تعداد1,760 دستور2
دستور1 تعداد2,250 خرید11,069 فروش14,525 تعداد3,958 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,532 تعداد59,809 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,550 تعداد450 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,350 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,542
P/E TTM 9.496

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 600 P/E مجمع 24.41
سود نقدی 150
درصد توزیع 25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.33 % رتبه 61
6 ماهه 26.22 % رتبه 81
9 ماهه 12.61 % رتبه 78
1 ساله 38.35 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
370.1 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.96

P/B

% 4.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 14,685 درصد تغییر : 0.29 حجم : 9.61 میلیون دفعات : 960
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 14,643 درصد تغییر : 2.20 حجم : 5.86 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 14,972 درصد تغییر : 0.34 حجم : 4.78 میلیون دفعات : 735
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 15,023 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.33 میلیون دفعات : 716
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 15,035 درصد تغییر : 1.07 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 211
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 15,197 درصد تغییر : 1.13 حجم : 2.94 میلیون دفعات : 494
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 15,371 درصد تغییر : 1.47 حجم : 5.4 میلیون دفعات : 1,143
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 15,601 درصد تغییر : 7.18 حجم : 6.02 میلیون دفعات : 1,207
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.31 میلیون دفعات : 1,513
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.79 میلیون دفعات : 864
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 510
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 536
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.2 میلیون دفعات : 746
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.59 میلیون دفعات : 884
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 14,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.9 میلیون دفعات : 1,078
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیمیا آخرین : 530.00 17,156 حجم : 1,190 ارزش بازار : 18.57 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : فولاژ آخرین : 840.00 18,740 حجم : - ارزش بازار : 191.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
نماد : فنوال آخرین : 420.00 27,600 حجم : 1.28 میلیون ارزش بازار : 18.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فملی آخرین : 740.00 13,090 حجم : 118.12 میلیون ارزش بازار : 2580 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 4,310 139,510 حجم : 755 ارزش بازار : 7.124 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/13
نماد : فسرب آخرین : 2,360 76,390 حجم : 23,685 ارزش بازار : 25.329 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 808.00 26,131 حجم : 29,228 ارزش بازار : 29.08 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : فرآور آخرین : 1,040 33,900 حجم : 13,270 ارزش بازار : 23.054 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 730.00 15,180 حجم : 12.1 میلیون ارزش بازار : 747.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 770.00 24,910 حجم : 1.27 میلیون ارزش بازار : 302.617 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها