پخش هجرت

هجرت | سهام - فرابورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,968 2.00
قیمت پایانی: 28,537 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,968 پایانی 28,537 1.00
بیشترین 27,968 کمترین 27,968
حجم 4,080 دفعات 8
حد قیمت 27,981 - 30,265 ارزش 114.11 میلیون
حجم مبنا 908,200 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار -
44,211 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
44,211 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,981 تعداد522,976 دستور222
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,982 تعداد113 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,983 تعداد349 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,990 تعداد1,006 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش27,996 تعداد913 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,304 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,664
P/E TTM 17.15

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,036 P/E مجمع 9.4
سود نقدی 2,915
درصد توزیع 96.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.4 % رتبه 347
6 ماهه 13.79 % رتبه 420
9 ماهه 50.3 % رتبه 358
1 ساله 22.51 % رتبه 334
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.537 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.66

P/B

% 14.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 28,537 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,080 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 28,538 درصد تغییر : 0.05 حجم : 44,211 دفعات : 18
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 28,552 درصد تغییر : 0.00 حجم : 826 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 28,552 درصد تغییر : 0.05 حجم : 46,643 دفعات : 15
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 28,567 درصد تغییر : 0.05 حجم : 42,078 دفعات : 13
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 28,581 درصد تغییر : 0.05 حجم : 41,996 دفعات : 13
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 28,595 درصد تغییر : 0.06 حجم : 55,078 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 28,613 درصد تغییر : 0.15 حجم : 134,233 دفعات : 112
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 28,657 درصد تغییر : 0.57 حجم : 705,420 دفعات : 755
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 28,821 درصد تغییر : 1.33 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 1,810
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 28,443 درصد تغییر : 0.40 حجم : 3.6 میلیون دفعات : 1,944
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 28,329 درصد تغییر : 0.09 حجم : 76,990 دفعات : 24
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 28,354 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38,611 دفعات : 34
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 28,354 درصد تغییر : 0.04 حجم : 38,611 دفعات : 34
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 28,366 درصد تغییر : 0.08 حجم : 72,640 دفعات : 49
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شفا آخرین : 930.00 45,650 حجم : 8,700 ارزش بازار : 54.926 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکپسول آخرین : 673.00 32,991 حجم : 347,727 ارزش بازار : 10.053 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : درهآور آخرین : 1,064 52,174 حجم : 295 ارزش بازار : 10.648 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دتوزیع آخرین : 1,041 51,045 حجم : 1,940 ارزش بازار : 62.501 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : تیپیکو آخرین : 790.00 39,900 حجم : 352,772 ارزش بازار : 176.393 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : پخش آخرین : 651.00 31,923 حجم : 403,303 ارزش بازار : 30.785 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها