پخش هجرت

هجرت | سهام - فرابورس
دارویی ( سایر محصولات دارویی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,498 0.64
قیمت پایانی: 23,349 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,700 پایانی 23,349 0.00
بیشترین 23,759 کمترین 22,700
حجم 731,895 دفعات 392
حد قیمت 22,066 - 24,388 ارزش 17.09 میلیارد
حجم مبنا 908,200 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
149 تعداد خریدار 3
628,478 حجم خرید 103,417
165 تعداد فروشنده -
731,895 حجم فروش -
103,417 تغییر مالکیت 103,417

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,137 خرید23,230 فروش23,500 تعداد90,573 دستور4
دستور1 تعداد3,000 خرید23,215 فروش23,600 تعداد144 دستور2
دستور1 تعداد22,000 خرید23,210 فروش23,637 تعداد594 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید23,200 فروش23,640 تعداد2,747 دستور3
دستور1 تعداد8,140 خرید23,141 فروش23,645 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,929 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,929
P/E TTM 12.104

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,929 P/E مجمع 12.1
سود نقدی 1,868
درصد توزیع 96.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.06 % رتبه 411
6 ماهه 23.7 % رتبه 383
9 ماهه 10.63 % رتبه 415
1 ساله 42.34 % رتبه 387
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.349 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.66

P/B

% 15.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 23,349 درصد تغییر : 0.00 حجم : 731,895 دفعات : 392
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 23,349 درصد تغییر : 0.53 حجم : 731,895 دفعات : 392
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 23,227 درصد تغییر : 1.04 حجم : 694,362 دفعات : 337
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 23,472 درصد تغییر : 3.04 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 553
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 24,207 درصد تغییر : 3.06 حجم : 1.53 میلیون دفعات : 633
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 24,971 درصد تغییر : 4.33 حجم : 3.03 میلیون دفعات : 967
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 23,934 درصد تغییر : 1.26 حجم : 963,378 دفعات : 362
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 23,636 درصد تغییر : 1.05 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 23,887 درصد تغییر : 1.22 حجم : 1.53 میلیون دفعات : 525
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 23,600 درصد تغییر : 4.85 حجم : 3.75 میلیون دفعات : 487
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 22,508 درصد تغییر : 1.52 حجم : 1.12 میلیون دفعات : 608
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 22,856 درصد تغییر : 0.54 حجم : 1.4 میلیون دفعات : 428
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 22,980 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 22,920 درصد تغییر : 3.65 حجم : 3.16 میلیون دفعات : 1,018
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 22,113 درصد تغییر : 3.23 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 774
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شفا آخرین : 920.00 38,900 حجم : 770,058 ارزش بازار : 46.965 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دکپسول آخرین : 26.00 32,741 حجم : 361,463 ارزش بازار : 9.83 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : درهآور آخرین : 839.00 32,350 حجم : 1.11 میلیون ارزش بازار : 7.878 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : دتوزیع آخرین : 258.00 29,689 حجم : 1.75 میلیون ارزش بازار : 35.936 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : تیپیکو آخرین : - 19,220 حجم : 4.4 میلیون ارزش بازار : 211.42 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : پخش آخرین : 140.00 19,050 حجم : 957,626 ارزش بازار : 26.866 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها