داده گستر عصر نوین - های وب

های وب | سهام - بورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,860 0.41
قیمت پایانی: 9,820 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,000 پایانی 9,820 0.00
بیشترین 10,000 کمترین 9,700
حجم 33.02 میلیون دفعات 2,936
حد قیمت 9,410 - 10,610 ارزش 240.4 میلیارد
حجم مبنا 3.336 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
813 تعداد خریدار 7
12.565 میلیون حجم خرید 3.298 میلیون
653 تعداد فروشنده 4
11.676 میلیون حجم فروش 4.187 میلیون
888,560 تغییر مالکیت 888,560

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد550 خرید9,880 فروش9,880 تعداد27,537 دستور1
دستور1 تعداد9,718 خرید9,860 فروش9,890 تعداد13,063 دستور2
دستور5 تعداد5,461 خرید9,850 فروش9,900 تعداد156,124 دستور5
دستور2 تعداد12,000 خرید9,820 فروش9,910 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد2,020 خرید9,810 فروش9,930 تعداد104,651 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 2,111 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,111
P/E TTM 4.652

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 868 P/E مجمع 11.31
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 57.37 % رتبه 45
6 ماهه 3.59 % رتبه 45
9 ماهه 1.9 % رتبه 48
1 ساله 4.44 % رتبه 58
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.463 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.34

P/B

% 36.21

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 9,820 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 9,820 درصد تغییر : 1.90 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 10,010 درصد تغییر : 0.10 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 10,020 درصد تغییر : 3.94 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 9,640 درصد تغییر : 3.12 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 9,950 درصد تغییر : 1.58 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 1.20 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 9,990 درصد تغییر : 0.60 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 9,930 درصد تغییر : 1.29 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 10,060 درصد تغییر : 5.01 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 9,580 درصد تغییر : 5.74 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 9,060 درصد تغییر : 2.26 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 8,860 درصد تغییر : 1.56 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 9,000 درصد تغییر : 5.02 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 8,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33.02 میلیون دفعات : 2,936
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اوان آخرین : 440.00 12,510 حجم : 2.05 میلیون ارزش بازار : 4.559 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : اپرداز آخرین : 470.00 15,130 حجم : 1.7 میلیون ارزش بازار : 13.45 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : آسیاتک آخرین : 120.00 11,990 حجم : 299.997 میلیون ارزش بازار : 13.32 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها