داده گستر عصر نوین - های وب

های وب | سهام - بورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,108 0.92
قیمت پایانی: 3,137 0.00

آخرین معامله

1402/03/03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,099 پایانی 3,137 0.00
بیشترین 3,224 کمترین 3,081
حجم 178.604 میلیون دفعات 6,250
حد قیمت 2,918 - 3,356 ارزش 560.27 میلیارد
حجم مبنا 12 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/03
حقیقی حقوقی
2,120 تعداد خریدار 5
170.018 میلیون حجم خرید 8.586 میلیون
1,184 تعداد فروشنده 13
119.576 میلیون حجم فروش 59.028 میلیون
50.441 میلیون تغییر مالکیت 50.441 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/03/03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد61,682 خرید3,020 فروش3,200 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد36,479 خرید3,001 فروش3,244 تعداد39,812 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید3,000 فروش3,250 تعداد53,000 دستور1
دستور1 تعداد4,701 خرید2,980 فروش3,258 تعداد122,150 دستور4
دستور4 تعداد27,751 خرید2,950 فروش3,260 تعداد400,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,163 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,163
P/E TTM 2.697

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 2,111 P/E مجمع 1.49
سود نقدی 212
درصد توزیع 10.04 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.24 % رتبه 51
6 ماهه 35.62 % رتبه 42
9 ماهه 13.84 % رتبه 39
1 ساله 27.17 % رتبه 38
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.11 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.1

P/B

% 40.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 3,137 درصد تغییر : 0.00 حجم : 178.604 میلیون دفعات : 6,250
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,137 درصد تغییر : 1.85 حجم : 178.604 میلیون دفعات : 6,250
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 3,080 درصد تغییر : 1.15 حجم : 173.06 میلیون دفعات : 4,970
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 3,045 درصد تغییر : 0.40 حجم : 142.33 میلیون دفعات : 4,672
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 3,033 درصد تغییر : 1.40 حجم : 104.03 میلیون دفعات : 4,581
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 3,076 درصد تغییر : 2.33 حجم : 98.869 میلیون دفعات : 4,294
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 3,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133.603 میلیون دفعات : 5,141
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 3,006 درصد تغییر : 0.86 حجم : 133.603 میلیون دفعات : 5,141
تاریخ : 1402/02/24 پایانی : 3,032 درصد تغییر : 5.90 حجم : 183.849 میلیون دفعات : 5,252
تاریخ : 1402/02/23 پایانی : 2,863 درصد تغییر : 6.35 حجم : 207.702 میلیون دفعات : 6,308
تاریخ : 1402/02/20 پایانی : 3,057 درصد تغییر : 5.47 حجم : 279.679 میلیون دفعات : 7,975
تاریخ : 1402/02/19 پایانی : 3,234 درصد تغییر : 6.53 حجم : 376.76 میلیون دفعات : 10,987
تاریخ : 1402/02/18 پایانی : 3,460 درصد تغییر : 4.08 حجم : 7.017 میلیون دفعات : 475
تاریخ : 1402/02/17 پایانی : 3,607 درصد تغییر : 4.70 حجم : 92.468 میلیون دفعات : 3,201
تاریخ : 1402/02/16 پایانی : 3,785 درصد تغییر : 2.24 حجم : 317.26 میلیون دفعات : 11,296
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اوان آخرین : - 21,600 حجم : 32.847 میلیون ارزش بازار : 9.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اپرداز آخرین : 50.00 7,090 حجم : 7.47 میلیون ارزش بازار : 15.84 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : آسیاتک آخرین : 600.00 12,750 حجم : 37.429 میلیون ارزش بازار : 38.22 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/26
نماد : اسیاتک آخرین : 10.00 11,190 حجم : 8.454 میلیون ارزش بازار : 33.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها