داده گستر عصر نوین - های وب

های وب | سهام - بورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,270 4.06
قیمت پایانی: 8,250 4.29

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,570 پایانی 8,250 370.00
بیشترین 8,620 کمترین 8,190
حجم 25.49 میلیون دفعات 3,453
حد قیمت 8,350 - 9,210 ارزش 210.2 میلیارد
حجم مبنا 2.078 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,456 تعداد خریدار 8
21.292 میلیون حجم خرید 7.992 میلیون
1,366 تعداد فروشنده 4
27.652 میلیون حجم فروش 1.632 میلیون
6.36 میلیون تغییر مالکیت 6.36 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد90,278 خرید8,440 فروش8,480 تعداد57,263 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید8,430 فروش8,500 تعداد23,125 دستور2
دستور2 تعداد101,000 خرید8,430 فروش8,510 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد200,000 خرید8,420 فروش8,520 تعداد600 دستور1
دستور15 تعداد712,857 خرید8,400 فروش8,540 تعداد14,100 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 387 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,020
P/E TTM 8.29

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 868 P/E مجمع 9.75
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.48 % رتبه 64
6 ماهه 15.6 % رتبه 101
9 ماهه 38.84 % رتبه 113
1 ساله 37.5 % رتبه 128
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
68.805 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.51

P/B

% 34.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 8,620 درصد تغییر : 1.89 حجم : 21.89 میلیون دفعات : 2,946
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 8,460 درصد تغییر : 3.65 حجم : 29.28 میلیون دفعات : 3,837
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 8,780 درصد تغییر : 4.15 حجم : 29.38 میلیون دفعات : 3,905
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 9,160 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.66 میلیون دفعات : 3,845
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 9,160 درصد تغییر : 2.45 حجم : 15.66 میلیون دفعات : 3,845
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 9,390 درصد تغییر : 2.85 حجم : 13.09 میلیون دفعات : 2,794
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 9,130 درصد تغییر : 2.77 حجم : 27.69 میلیون دفعات : 4,357
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 9,390 درصد تغییر : 4.77 حجم : 18.15 میلیون دفعات : 2,607
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 9,860 درصد تغییر : 1.99 حجم : 21.57 میلیون دفعات : 3,909
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 10,060 درصد تغییر : 1.62 حجم : 20.96 میلیون دفعات : 5,253
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 9,900 درصد تغییر : 3.51 حجم : 30.84 میلیون دفعات : 5,593
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 1.54 حجم : 47.2 میلیون دفعات : 8,550
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 10,420 درصد تغییر : 4.20 حجم : 91.7 میلیون دفعات : 10,798
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 4.82 حجم : 100.64 میلیون دفعات : 9,089
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 1.27 حجم : 45.65 میلیون دفعات : 5,898
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اوان آخرین : 1,388 28,852 حجم : 604,272 ارزش بازار : 5.874 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اپرداز آخرین : 351.00 19,490 حجم : 1.18 میلیون ارزش بازار : 19.225 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها