داده گستر عصر نوین - های وب

های وب | سهام - بورس
اطلاعات و ارتباطات ( خدمات ارزش افزوده )
گروه:

اطلاعات و ارتباطات

زیر گروه:

خدمات ارزش افزوده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,570 5.00
قیمت پایانی: 28,230 2.72

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,610 پایانی 28,230 790.00
بیشترین 29,500 کمترین 27,570
حجم 7.84 میلیون دفعات 2,070
حد قیمت 26,940 - 29,760 ارزش 221.4 میلیارد
حجم مبنا 2.078 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
4,980 تعداد خریدار 17
43.316 میلیون حجم خرید 24.319 میلیون
5,694 تعداد فروشنده 14
61.086 میلیون حجم فروش 6.549 میلیون
17.77 میلیون تغییر مالکیت 17.77 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد33,145 خرید27,950 فروش28,000 تعداد5,363 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید27,940 فروش28,030 تعداد23,852 دستور3
دستور3 تعداد15,691 خرید27,930 فروش28,060 تعداد3,721 دستور3
دستور4 تعداد5,077 خرید27,920 فروش28,080 تعداد6,500 دستور2
دستور1 تعداد454 خرید27,910 فروش28,100 تعداد5,700 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 998 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,337
P/E TTM 21.705

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 510 P/E مجمع 56.9
سود نقدی 51
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.42 % رتبه 62
6 ماهه 0.04 % رتبه 193
9 ماهه 87.49 % رتبه 84
1 ساله 215.17 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
112.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.15

P/B

% 29.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 28,230 درصد تغییر : 2.72 حجم : 7.84 میلیون دفعات : 2,070
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 29,020 درصد تغییر : 2.36 حجم : 67.63 میلیون دفعات : 14,627
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 28,350 درصد تغییر : 5.00 حجم : 5.07 میلیون دفعات : 1,334
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 27,000 درصد تغییر : 3.49 حجم : 37.12 میلیون دفعات : 4,775
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 26,090 درصد تغییر : 2.39 حجم : 19.96 میلیون دفعات : 5,541
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 25,480 درصد تغییر : 3.23 حجم : 15 میلیون دفعات : 5,389
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 26,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.79 میلیون دفعات : 6,349
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 26,330 درصد تغییر : 4.64 حجم : 22.79 میلیون دفعات : 6,349
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 27,610 درصد تغییر : 2.53 حجم : 24.48 میلیون دفعات : 7,634
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 26,930 درصد تغییر : 4.83 حجم : 19.99 میلیون دفعات : 5,348
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 25,690 درصد تغییر : 4.92 حجم : 11.91 میلیون دفعات : 2,208
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 27,020 درصد تغییر : 4.89 حجم : 13.44 میلیون دفعات : 5,309
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 28,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 30.67 میلیون دفعات : 10,968
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 28,410 درصد تغییر : 2.67 حجم : 30.67 میلیون دفعات : 10,968
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 27,670 درصد تغییر : 4.61 حجم : 36.64 میلیون دفعات : 10,594
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اوان آخرین : 2,610 49,606 حجم : 2.02 میلیون ارزش بازار : 10.259 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : اپرداز آخرین : 1,294 24,602 حجم : 1.45 میلیون ارزش بازار : 24.967 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها