بیمه نوین

نوین | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,359 0.66
قیمت پایانی: 1,368 0.00

آخرین معامله

10:12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,317 پایانی 1,368 0.00
بیشترین 1,375 کمترین 1,317
حجم 1.082 میلیون دفعات 82
حد قیمت 1,273 - 1,463 ارزش 1.47 میلیارد
حجم مبنا 11.021 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:12
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار 1
809,092 حجم خرید 258,405
33 تعداد فروشنده -
1.067 میلیون حجم فروش -
258,405 تغییر مالکیت 258,405

عرضه و تقاضا

10:12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد589,851 خرید1,359 فروش1,360 تعداد138,368 دستور1
دستور1 تعداد4,095 خرید1,355 فروش1,359 تعداد11,940 دستور3
دستور2 تعداد204,500 خرید1,350 فروش1,360 تعداد195,000 دستور1
دستور1 تعداد200,000 خرید1,349 فروش1,363 تعداد9,873 دستور1
دستور1 تعداد200,000 خرید1,349 فروش1,368 تعداد67,391 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 3 دوره 3 ماهه
سود TTM -13
P/E TTM -102.027

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 119 P/E مجمع 11.49
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.08 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.18 % رتبه 224
6 ماهه 31.1 % رتبه 417
9 ماهه 29.41 % رتبه 458
1 ساله 51.35 % رتبه 402
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.835 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.92

P/B

% 51.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 1,368 درصد تغییر : 0.51 حجم : 6.966 میلیون دفعات : 302
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 1,361 درصد تغییر : 4.29 حجم : 10.061 میلیون دفعات : 332
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 1,305 درصد تغییر : 0.39 حجم : 4.361 میلیون دفعات : 230
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 1,300 درصد تغییر : 2.70 حجم : 7.96 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 1,336 درصد تغییر : 0.30 حجم : 8.029 میلیون دفعات : 284
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1,340 درصد تغییر : 0.15 حجم : 7.416 میلیون دفعات : 231
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1,342 درصد تغییر : 2.26 حجم : 40.765 میلیون دفعات : 783
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1,373 درصد تغییر : 0.65 حجم : 7.157 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1,382 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.086 میلیون دفعات : 178
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1,382 درصد تغییر : 0.15 حجم : 3.086 میلیون دفعات : 178
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.903 میلیون دفعات : 224
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1,380 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.644 میلیون دفعات : 111
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1,381 درصد تغییر : 1.22 حجم : 5.681 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1,398 درصد تغییر : 1.76 حجم : 6.636 میلیون دفعات : 257
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1,423 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.715 میلیون دفعات : 322
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 2,999 2,619 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 11.645 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/09
نماد : وحکمت آخرین : 48.00 1,565 حجم : 2.077 میلیون ارزش بازار : 4.978 هزار میلیارد تاریخ : 10:12
نماد : وتعاون آخرین : 69.00 1,462 حجم : 562,057 ارزش بازار : 6.985 هزار میلیارد تاریخ : 10:06
نماد : میهن آخرین : 91.00 3,025 حجم : 2.355 میلیون ارزش بازار : 4.658 هزار میلیارد تاریخ : 10:08
نماد : ما آخرین : 81.00 3,897 حجم : 1.034 میلیون ارزش بازار : 19.73 هزار میلیارد تاریخ : 10:11
نماد : کوثر آخرین : 117.00 2,960 حجم : 323,872 ارزش بازار : 51.888 هزار میلیارد تاریخ : 10:09
نماد : بنو آخرین : 147.00 3,659 حجم : 752,765 ارزش بازار : 22.746 هزار میلیارد تاریخ : 10:14
نماد : بساما آخرین : 230.00 9,500 حجم : 50,288 ارزش بازار : 48.6 هزار میلیارد تاریخ : 10:02
نماد : بخاور آخرین : 40.00 2,002 حجم : 1.025 میلیون ارزش بازار : 4.889 هزار میلیارد تاریخ : 10:14
نماد : بپاس آخرین : - 25,700 حجم : 9.955 میلیون ارزش بازار : 1495.077 هزار میلیارد تاریخ : 10:14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها