پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 74,190 5.00
قیمت پایانی: 74,190 5.00

سود و زیان

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
244.525 هزار میلیارد 141.537 هزار میلیارد 91.058 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
244.525 هزار میلیارد 141.537 هزار میلیارد 91.058 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
200.01 هزار میلیارد 131.622 هزار میلیارد 77.877 هزار میلیارد

سود ناویژه

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
44.515 هزار میلیارد 9.915 هزار میلیارد 13.181 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
21.721 هزار میلیارد 6.933 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
5.53 هزار میلیارد 11.571 هزار میلیارد 910.86 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
28.324 هزار میلیارد 14.552 هزار میلیارد 11.462 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
35.782 هزار میلیارد 21.494 هزار میلیارد 15.646 هزار میلیارد

مالیات

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
1.652 هزار میلیارد 340.04 میلیارد 307.49 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
34.13 هزار میلیارد 21.154 هزار میلیارد 15.339 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
34.525 هزار میلیارد 20.871 هزار میلیارد 9.432 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
19.5 - هزار میلیارد 7.5 - هزار میلیارد 3.9 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
49.155 هزار میلیارد 34.525 هزار میلیارد 20.871 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
30 هزار میلیارد 19.5 هزار میلیارد 7.5 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
19.155 هزار میلیارد 15.025 هزار میلیارد 13.371 هزار میلیارد

سرمایه

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/04/17
سال مالی 1398/12/29
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/02
سال مالی 1396/12/29
11,376.7 7,051.31 5,112.97
1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
141.426 هزار میلیارد 36.38 هزار میلیارد 244.525 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
141.426 هزار میلیارد 36.38 هزار میلیارد 244.525 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
108.127 هزار میلیارد 30.703 هزار میلیارد 200.01 هزار میلیارد

سود ناویژه

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
33.298 هزار میلیارد 5.677 هزار میلیارد 44.515 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.034 هزار میلیارد 4.039 هزار میلیارد 21.721 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
15.172 هزار میلیارد 3.225 هزار میلیارد 5.53 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
41.436 هزار میلیارد 4.862 هزار میلیارد 28.324 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
49.092 هزار میلیارد 8.546 هزار میلیارد 35.782 هزار میلیارد

مالیات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
4.632 هزار میلیارد 915.38 میلیارد 1.652 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
44.461 هزار میلیارد 7.63 هزار میلیارد 34.13 هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/07/29
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/02
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
14,820.17 2,543.39 11,376.7
1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
175.141 هزار میلیارد 74.657 هزار میلیارد 74.987 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
175.141 هزار میلیارد 74.657 هزار میلیارد 74.987 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
159.104 هزار میلیارد 67.49 هزار میلیارد 67.835 هزار میلیارد

سود ناویژه

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
16.037 هزار میلیارد 7.167 هزار میلیارد 7.153 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
3.549 هزار میلیارد 2.618 هزار میلیارد 2.653 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
12.488 هزار میلیارد 4.549 هزار میلیارد 4.5 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
12.384 هزار میلیارد 4.103 هزار میلیارد 4.113 هزار میلیارد

مالیات

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
- 19.03 میلیارد 28.33 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
12.384 هزار میلیارد 4.084 هزار میلیارد 4.084 هزار میلیارد

سرمایه

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

EPS خالص

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
4,127.95 1,361.49 1,361.49

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1397/09/07
سال مالی 1397/12/29
1395/12/24
سال مالی 1396/12/29
1395/11/26
سال مالی 1396/12/29
17.525 هزار میلیارد - -