پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 142,500 4.08
قیمت پایانی: 142,550 4.12

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 141,000 پایانی 142,550 5,640.00
بیشترین 143,750 کمترین 137,500
حجم 4.929 میلیون دفعات 6,133
حد قیمت 130,070 - 143,750 ارزش 702.66 میلیارد
حجم مبنا 769,586 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
2,492 تعداد خریدار 12
3.96 میلیون حجم خرید 969,015
1,620 تعداد فروشنده 14
4.097 میلیون حجم فروش 832,269
136,746 تغییر مالکیت 136,746

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,603 خرید142,550 فروش142,550 تعداد4,241 دستور1
دستور4 تعداد19,192 خرید142,500 فروش142,590 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد629 خرید142,200 فروش142,700 تعداد1,060 دستور3
دستور2 تعداد101 خرید141,790 فروش142,710 تعداد93 دستور1
دستور1 تعداد331 خرید141,520 فروش142,770 تعداد3,460 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 8,931 دوره 9 ماهه
سود TTM 12,453
P/E TTM 11.447

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 14,616 P/E مجمع 9.75
سود نقدی 14,000
درصد توزیع 95.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.64 % رتبه 27
6 ماهه 61.77 % رتبه 23
9 ماهه 29.82 % رتبه 20
1 ساله 45.3 % رتبه 20
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1282.95 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.25

P/B

% 9.28

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 142,550 درصد تغییر : 4.12 حجم : 4.929 میلیون دفعات : 6,133
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 136,910 درصد تغییر : 4.70 حجم : 5.793 میلیون دفعات : 4,368
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 130,770 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.17 میلیون دفعات : 3,242
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 130,510 درصد تغییر : 7.26 حجم : 2.462 میلیون دفعات : 3,772
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 121,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.141 میلیون دفعات : 3,340
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 121,680 درصد تغییر : 6.36 حجم : 5.141 میلیون دفعات : 3,340
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 129,940 درصد تغییر : 1.87 حجم : 3.993 میلیون دفعات : 3,207
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 127,560 درصد تغییر : 4.83 حجم : 7.279 میلیون دفعات : 3,023
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 121,680 درصد تغییر : 4.57 حجم : 5.141 میلیون دفعات : 3,340
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 116,360 درصد تغییر : 0.07 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 3,171
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 116,280 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.841 میلیون دفعات : 2,258
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 115,830 درصد تغییر : 4.15 حجم : 3.009 میلیون دفعات : 3,053
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 120,840 درصد تغییر : 0.65 حجم : 4.014 میلیون دفعات : 3,505
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 121,630 درصد تغییر : 3.10 حجم : 5.61 میلیون دفعات : 3,059
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 117,970 درصد تغییر : 0.61 حجم : 3.788 میلیون دفعات : 2,303
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مارون آخرین : 500.00 182,300 حجم : 62,443 ارزش بازار : 1462 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کلر آخرین : 1,750 59,950 حجم : 13.803 میلیون ارزش بازار : 38.973 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کرماشا آخرین : 2,150 80,500 حجم : 1.429 میلیون ارزش بازار : 282.16 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فسا آخرین : 27.00 958 حجم : - ارزش بازار : 3.249 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فارس آخرین : 590.00 12,390 حجم : 144.867 میلیون ارزش بازار : 6064.905 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : شیران آخرین : 50.00 12,770 حجم : 28.51 میلیون ارزش بازار : 245.439 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : شمواد آخرین : 2,050 70,600 حجم : 586,093 ارزش بازار : 10.123 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : شگویا آخرین : 430.00 14,510 حجم : 14.847 میلیون ارزش بازار : 341.397 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : شفن آخرین : 80.00 7,380 حجم : 18.828 میلیون ارزش بازار : 229.34 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : شفارس آخرین : 101.00 1,547 حجم : 94.092 میلیون ارزش بازار : 18.363 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها