پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 93,180 4.99
قیمت پایانی: 92,360 4.07

آخرین معامله

11:52
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 89,900 پایانی 92,360 3,610.00
بیشترین 93,180 کمترین 89,760
حجم 2.55 میلیون دفعات 1,628
حد قیمت 80,310 - 88,750 ارزش 235.4 میلیارد
حجم مبنا 515,331 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:52
حقیقی حقوقی
1,145 تعداد خریدار 2
6.277 میلیون حجم خرید 81,588
560 تعداد فروشنده 8
1.128 میلیون حجم فروش 5.231 میلیون
5.149 میلیون تغییر مالکیت 5.149 میلیون

عرضه و تقاضا

11:52
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور405 تعداد1,572,006 خرید88,750 فروش92,310 تعداد3,950 دستور1
دستور1 تعداد60 خرید88,740 فروش93,150 تعداد560 دستور3
دستور3 تعداد757 خرید88,720 فروش93,610 تعداد100 دستور1
دستور4 تعداد10,351 خرید88,700 فروش94,050 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید88,650 فروش94,450 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 11,094 دوره 9 ماهه
سود TTM 18,703
P/E TTM 4.745

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 13,711 P/E مجمع 6.47
سود نقدی 14,200
درصد توزیع 103.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18 % رتبه 14
6 ماهه 2.33 % رتبه 20
9 ماهه 73.11 % رتبه 19
1 ساله 78.52 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
831.24 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.11

P/B

% 9.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 88,750 درصد تغییر : 4.99 حجم : 6.39 میلیون دفعات : 2,118
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 84,530 درصد تغییر : 4.72 حجم : 12.45 میلیون دفعات : 6,697
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 88,720 درصد تغییر : 3.76 حجم : 6.39 میلیون دفعات : 7,475
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 92,190 درصد تغییر : 4.88 حجم : 7.52 میلیون دفعات : 3,518
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 96,920 درصد تغییر : 3.95 حجم : 7.86 میلیون دفعات : 9,625
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 100,910 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 2,814
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 98,970 درصد تغییر : 3.12 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 4,958
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 102,160 درصد تغییر : 0.04 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 2,571
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 102,120 درصد تغییر : 1.20 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 3,115
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 103,360 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 2,803
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 104,750 درصد تغییر : 2.39 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 2,999
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 102,310 درصد تغییر : 0.54 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 1,676
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 101,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 101,760 درصد تغییر : 4.20 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 4,685
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 106,220 درصد تغییر : 0.82 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 2,863
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مارون آخرین : 4,200 174,950 حجم : 96,678 ارزش بازار : 1369.2 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
نماد : کلر آخرین : 2,900 84,000 حجم : 452,068 ارزش بازار : 27.608 هزار میلیارد تاریخ : 11:52
نماد : کرماشا آخرین : 2,290 48,170 حجم : 723,729 ارزش بازار : 165.802 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : فسا آخرین : 2,171 847 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
نماد : فارس آخرین : 470.00 9,990 حجم : 7.74 میلیون ارزش بازار : 2812.6 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
نماد : شیران آخرین : 860.00 18,060 حجم : 1.99 میلیون ارزش بازار : 169.956 هزار میلیارد تاریخ : 11:53
نماد : شمواد آخرین : 12,227 52,200 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : شگویا آخرین : 460.00 9,810 حجم : 3.98 میلیون ارزش بازار : 228.317 هزار میلیارد تاریخ : 11:52
نماد : شفن آخرین : 390.00 11,290 حجم : 2.48 میلیون ارزش بازار : 340.141 هزار میلیارد تاریخ : 11:52
نماد : شفارس آخرین : 39.00 836 حجم : 11.71 میلیون ارزش بازار : 9.79 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها