پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 173,320 0.09
قیمت پایانی: 190,290 9.70

آخرین معامله

1403/01/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 175,180 پایانی 190,290 16,820.00
بیشترین 175,180 کمترین 171,740
حجم 264,813 دفعات 548
حد قیمت 141,880 - 156,800 ارزش 39.64 میلیارد
حجم مبنا 665,956 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/01/28
حقیقی حقوقی
77 تعداد خریدار 4
57,030 حجم خرید 207,382
122 تعداد فروشنده 3
214,203 حجم فروش 50,209
157,173 تغییر مالکیت 157,173

عرضه و تقاضا

1403/01/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد401 خرید149,890 فروش149,940 تعداد84 دستور1
دستور1 تعداد763 خرید149,880 فروش149,950 تعداد6,986 دستور3
دستور2 تعداد1,960 خرید149,860 فروش149,950 تعداد7,986 دستور4
دستور2 تعداد1,960 خرید149,860 فروش149,970 تعداد930 دستور1
دستور3 تعداد5,799 خرید149,850 فروش149,980 تعداد690 دستور3

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 15,761 دوره 9 ماهه
سود TTM 19,973
P/E TTM 7.484

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 13,143 P/E مجمع 11.37
سود نقدی 13,200
درصد توزیع 100.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.82 % رتبه 55
6 ماهه 24.68 % رتبه 54
9 ماهه 9.16 % رتبه 56
1 ساله 66.15 % رتبه 45
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1345.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.34

P/B

% 9.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/01/28 پایانی : 172,630 درصد تغییر : 0.48 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/27 پایانی : 173,470 درصد تغییر : 0.93 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/26 پایانی : 171,870 درصد تغییر : 1.00 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/25 پایانی : 173,600 درصد تغییر : 3.78 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/21 پایانی : 180,420 درصد تغییر : 1.00 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/20 پایانی : 178,640 درصد تغییر : 2.34 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/19 پایانی : 174,560 درصد تغییر : 2.32 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/18 پایانی : 170,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/15 پایانی : 170,600 درصد تغییر : 0.29 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/14 پایانی : 170,110 درصد تغییر : 1.52 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/11 پایانی : 167,570 درصد تغییر : 2.92 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/08 پایانی : 162,810 درصد تغییر : 0.09 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/07 پایانی : 162,660 درصد تغییر : 2.41 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1403/01/06 پایانی : 158,840 درصد تغییر : 5.78 حجم : 264,813 دفعات : 548
تاریخ : 1402/12/28 پایانی : 150,160 درصد تغییر : 0.13 حجم : 264,813 دفعات : 548
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شپدیس آخرین : 1,400 156,150 حجم : 128,626 ارزش بازار : 879.78 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شخارک آخرین : 340.00 49,300 حجم : 153,621 ارزش بازار : 270.24 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شغدیر آخرین : 120.00 81,200 حجم : 79,081 ارزش بازار : 92.716 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شفارس آخرین : 5.00 1,850 حجم : 8.688 میلیون ارزش بازار : 24.189 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شفن آخرین : 50.00 5,140 حجم : 1.325 میلیون ارزش بازار : 153.852 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شیران آخرین : 35.00 4,484 حجم : 1.963 میلیون ارزش بازار : 260.465 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : کرماشا آخرین : 190.00 19,810 حجم : 782,677 ارزش بازار : 189.095 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شصفها آخرین : 11,100 177,450 حجم : 17,626 ارزش بازار : 56.565 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شفارا آخرین : 1,884 6,550 حجم : 677,458 ارزش بازار : 21.699 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : شگویا آخرین : 60.00 17,770 حجم : 709,544 ارزش بازار : 398.176 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها