پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 94,600 1.17
قیمت پایانی: 94,870 1.45

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 95,500 پایانی 94,870 1,360.00
بیشترین 96,550 کمترین 93,800
حجم 1.827 میلیون دفعات 2,467
حد قیمت 88,840 - 98,180 ارزش 173.3 میلیارد
حجم مبنا 1.054 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
825 تعداد خریدار 4
1.718 میلیون حجم خرید 108,300
823 تعداد فروشنده -
1.827 میلیون حجم فروش -
108,300 تغییر مالکیت 108,300

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,959 خرید94,600 فروش94,690 تعداد1,150 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید94,560 فروش94,700 تعداد2,156 دستور4
دستور2 تعداد5,860 خرید94,510 فروش94,710 تعداد6,240 دستور2
دستور5 تعداد17,785 خرید94,500 فروش94,740 تعداد110 دستور1
دستور1 تعداد175 خرید94,480 فروش94,830 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 8,350 دوره 6 ماهه
سود TTM 14,911
P/E TTM 6.362

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 14,616 P/E مجمع 6.49
سود نقدی 14,000
درصد توزیع 95.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.91 % رتبه 20
6 ماهه 13.04 % رتبه 15
9 ماهه 22.12 % رتبه 15
1 ساله 2.13 % رتبه 16
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
853.83 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.58

P/B

% 9.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 94,870 درصد تغییر : 1.45 حجم : 1.827 میلیون دفعات : 2,467
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 93,510 درصد تغییر : 3.83 حجم : 3.761 میلیون دفعات : 2,641
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 90,060 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1.316 میلیون دفعات : 1,366
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 90,030 درصد تغییر : 0.35 حجم : 746,472 دفعات : 982
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 89,720 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.419 میلیون دفعات : 1,622
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 90,410 درصد تغییر : 0.04 حجم : 688,048 دفعات : 1,215
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 90,450 درصد تغییر : 0.76 حجم : 781,603 دفعات : 1,301
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 91,140 درصد تغییر : 0.12 حجم : 997,783 دفعات : 1,136
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 91,250 درصد تغییر : 2.57 حجم : 1.468 میلیون دفعات : 1,291
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 93,660 درصد تغییر : 0.02 حجم : 702,792 دفعات : 930
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 93,640 درصد تغییر : 0.24 حجم : 1.227 میلیون دفعات : 1,322
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 93,420 درصد تغییر : 0.99 حجم : 1.789 میلیون دفعات : 1,617
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 94,350 درصد تغییر : 0.63 حجم : 994,841 دفعات : 1,566
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 94,950 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.878 میلیون دفعات : 1,930
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 94,730 درصد تغییر : 1.00 حجم : 3.169 میلیون دفعات : 3,141
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مارون آخرین : 700.00 178,900 حجم : 137,272 ارزش بازار : 1426 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کلر آخرین : 50.00 80,900 حجم : 172,540 ارزش بازار : 26.593 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرماشا آخرین : 260.00 58,210 حجم : 413,841 ارزش بازار : 206.141 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسا آخرین : 8.00 824 حجم : 1.051 میلیون ارزش بازار : 2.845 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فارس آخرین : 150.00 7,200 حجم : - ارزش بازار : 3450.975 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شیران آخرین : - 9,270 حجم : 4.854 میلیون ارزش بازار : 176.801 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شمواد آخرین : 300.00 62,150 حجم : 233,302 ارزش بازار : 9.047 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شگویا آخرین : - 9,450 حجم : 6.573 میلیون ارزش بازار : 226.64 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفن آخرین : 70.00 5,920 حجم : 4.141 میلیون ارزش بازار : 184.772 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : شفارس آخرین : 10.00 1,056 حجم : 12.392 میلیون ارزش بازار : 12.739 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها