پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,480 0.45
قیمت پایانی: 49,330 0.14

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,320 پایانی 49,330 70.00
بیشترین 50,000 کمترین 48,320
حجم 2.59 میلیون دفعات 2,614
حد قیمت 49,170 - 53,180 ارزش 127.9 میلیارد
حجم مبنا 515,331 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
887 تعداد خریدار 3
1.004 میلیون حجم خرید 842,000
455 تعداد فروشنده 1
1.796 میلیون حجم فروش 50,000
792,000 تغییر مالکیت 792,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,170 تعداد1,019,683 دستور170
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,180 تعداد10,780 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,190 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,200 تعداد12,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش49,220 تعداد2,675 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -6,102 دوره 9 ماهه
سود TTM 6,882
P/E TTM 7.158

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 11,377 P/E مجمع 4.33
سود نقدی 10,000
درصد توزیع 87.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.01 % رتبه 101
6 ماهه 1.1 % رتبه 61
9 ماهه 46.45 % رتبه 75
1 ساله 115.43 % رتبه 74
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
443.97 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.73

P/B

% 10.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 49,330 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.59 میلیون دفعات : 2,614
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 49,260 درصد تغییر : 1.81 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 1,532
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 50,170 درصد تغییر : 1.95 حجم : 2.88 میلیون دفعات : 2,301
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 51,170 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2.15 میلیون دفعات : 2,621
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 51,160 درصد تغییر : 0.80 حجم : 3.22 میلیون دفعات : 3,101
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 51,570 درصد تغییر : 0.67 حجم : 630,406 دفعات : 547
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 51,920 درصد تغییر : 0.90 حجم : 853,217 دفعات : 773
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 52,390 درصد تغییر : 1.95 حجم : 2.19 میلیون دفعات : 1,763
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 53,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.65 میلیون دفعات : 2,263
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 53,430 درصد تغییر : 1.60 حجم : 2.65 میلیون دفعات : 2,263
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 54,300 درصد تغییر : 1.92 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 1,151
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 55,360 درصد تغییر : 1.50 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 2,088
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 56,200 درصد تغییر : 0.02 حجم : 4.9 میلیون دفعات : 3,640
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 56,190 درصد تغییر : 5.56 حجم : 3.98 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 53,230 درصد تغییر : 1.47 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 3,283
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مارون آخرین : 1,745 150,151 حجم : 84,547 ارزش بازار : 1189.112 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 2,663 130,506 حجم : 6,122 ارزش بازار : 43.598 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 10.00 34,200 حجم : 977,423 ارزش بازار : 120.169 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فسا آخرین : 1,199 1,819 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فارس آخرین : 90.00 8,490 حجم : 25.64 میلیون ارزش بازار : 2448.11 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 540.00 26,940 حجم : 510,694 ارزش بازار : 264.141 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 100.00 8,110 حجم : 27.53 میلیون ارزش بازار : 192.811 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 5,270 281,700 حجم : 132,904 ارزش بازار : 263.701 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : 328,324 ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها