پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 58,740 5.99
قیمت پایانی: 58,480 5.52

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,830 پایانی 58,480 3,060.00
بیشترین 58,740 کمترین 55,830
حجم 3.35 میلیون دفعات 1,959
حد قیمت 54,500 - 59,550 ارزش 196.2 میلیارد
حجم مبنا 515,331 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
829 تعداد خریدار 6
1.535 میلیون حجم خرید 1.573 میلیون
438 تعداد فروشنده 2
1.499 میلیون حجم فروش 1.609 میلیون
35,924 تغییر مالکیت 35,924

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,500 تعداد147,920 دستور57
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,760 تعداد2,900 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,780 تعداد189 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,900 تعداد3,432 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش54,950 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -6,102 دوره 9 ماهه
سود TTM 6,882
P/E TTM 7.925

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 11,377 P/E مجمع 4.79
سود نقدی 10,000
درصد توزیع 87.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.4 % رتبه 32
6 ماهه 2.81 % رتبه 56
9 ماهه 2.33 % رتبه 58
1 ساله 83.93 % رتبه 70
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
526.32 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.45

P/B

% 10.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 55,420 درصد تغییر : 1.61 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 1,966
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 54,540 درصد تغییر : 2.92 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 1,702
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 56,180 درصد تغییر : 1.94 حجم : 2.24 میلیون دفعات : 2,195
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 57,290 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 1,884
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 56,190 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 1,582
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 56,710 درصد تغییر : 2.71 حجم : 1.92 میلیون دفعات : 1,852
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 58,290 درصد تغییر : 2.49 حجم : 2.91 میلیون دفعات : 1,865
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 59,780 درصد تغییر : 1.27 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 2,154
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.3 میلیون دفعات : 4,154
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.22 میلیون دفعات : 3,933
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.85 میلیون دفعات : 1,914
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.89 میلیون دفعات : 1,799
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 1,421
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.58 میلیون دفعات : 2,332
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 60,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.04 میلیون دفعات : 2,277
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مارون آخرین : 265.00 147,493 حجم : 109,208 ارزش بازار : 1179.928 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : کلر آخرین : 3,896 125,985 حجم : 3,324 ارزش بازار : 42.525 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : کرماشا آخرین : 620.00 31,650 حجم : 928,053 ارزش بازار : 113.923 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فارس آخرین : 450.00 8,740 حجم : 28.64 میلیون ارزش بازار : 2482.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شیران آخرین : 1,150 20,450 حجم : 6.3 میلیون ارزش بازار : 196.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 505.00 8,928 حجم : 21.74 میلیون ارزش بازار : 212.337 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 2,550 302,080 حجم : 160,882 ارزش بازار : 289.323 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها