پتروشیمی نوری

نوری | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 99,900 3.60
قیمت پایانی: 99,220 4.26

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 98,600 پایانی 99,220 4,410.00
بیشترین 102,600 کمترین 98,460
حجم 4.04 میلیون دفعات 7,916
حد قیمت 98,440 - 108,800 ارزش 400.4 میلیارد
حجم مبنا 515,331 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
2,331 تعداد خریدار 10
2.51 میلیون حجم خرید 619,919
964 تعداد فروشنده 5
2.768 میلیون حجم فروش 361,552
258,367 تغییر مالکیت 258,367

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید102,430 فروش102,700 تعداد4,453 دستور3
دستور2 تعداد1,895 خرید102,400 فروش102,890 تعداد387 دستور3
دستور3 تعداد547 خرید102,390 فروش102,900 تعداد961 دستور5
دستور5 تعداد1,565 خرید102,380 فروش102,910 تعداد74 دستور3
دستور3 تعداد7,050 خرید102,360 فروش103,000 تعداد4,576 دستور8

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 3,166 دوره 3 ماهه
سود TTM 16,029
P/E TTM 6.465

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 13,711 P/E مجمع 7.56
سود نقدی 14,200
درصد توزیع 103.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 66.74 % رتبه 18
6 ماهه 81.82 % رتبه 21
9 ماهه 63.91 % رتبه 28
1 ساله 82.68 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
892.98 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.3

P/B

% 10.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 103,630 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3.13 میلیون دفعات : 5,877
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 103,620 درصد تغییر : 0.97 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 6,721
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 104,630 درصد تغییر : 2.66 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 6,892
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 107,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.56 میلیون دفعات : 6,371
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 107,490 درصد تغییر : 0.18 حجم : 2.56 میلیون دفعات : 6,371
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 107,680 درصد تغییر : 4.42 حجم : 4.97 میلیون دفعات : 8,235
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 103,120 درصد تغییر : 1.84 حجم : 3.05 میلیون دفعات : 6,511
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 105,050 درصد تغییر : 3.71 حجم : 5.11 میلیون دفعات : 8,987
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 109,100 درصد تغییر : 0.20 حجم : 4.41 میلیون دفعات : 5,572
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 109,320 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 6,531
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 107,850 درصد تغییر : 1.69 حجم : 3.43 میلیون دفعات : 5,672
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 109,700 درصد تغییر : 0.98 حجم : 6.67 میلیون دفعات : 8,395
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 110,790 درصد تغییر : 1.38 حجم : 5.62 میلیون دفعات : 9,303
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 109,280 درصد تغییر : 4.75 حجم : 10.65 میلیون دفعات : 9,761
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 104,330 درصد تغییر : 4.58 حجم : 7.71 میلیون دفعات : 7,668
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مارون آخرین : 2,131 183,999 حجم : 258,942 ارزش بازار : 1475.416 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : کلر آخرین : 4,176 111,700 حجم : 843,158 ارزش بازار : 36.711 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 1,450 43,520 حجم : 1.66 میلیون ارزش بازار : 155.602 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,682 1,336 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:17
نماد : فارس آخرین : 80.00 12,180 حجم : 48.22 میلیون ارزش بازار : 3475.57 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شیران آخرین : 1,040 24,000 حجم : 3.2 میلیون ارزش بازار : 233.871 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 474.00 10,530 حجم : 18.67 میلیون ارزش بازار : 251.771 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 8,330 376,910 حجم : 325,739 ارزش بازار : 358.91 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 85.00 1,737 حجم : 52.98 میلیون ارزش بازار : 20.775 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها