ایران مرینوس

نمرینو | سهام - بورس
منسوجات ( نخ و پارچه )
گروه:

منسوجات

زیر گروه:

نخ و پارچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 74,210 6.00
قیمت پایانی: 73,770 5.37

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,210 پایانی 73,770 3,760.00
بیشترین 74,210 کمترین 74,210
حجم 725,603 دفعات 330
حد قیمت 68,610 - 74,210 ارزش 53.8 میلیارد
حجم مبنا 889,363 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
198 تعداد خریدار 1
625,603 حجم خرید 100,000
118 تعداد فروشنده -
725,603 حجم فروش -
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور206 تعداد217,646 خرید74,210 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد72 خرید73,710 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,087 خرید73,300 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد136 خرید73,020 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد1,518 خرید72,260 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -84 دوره 9 ماهه
سود TTM 97
P/E TTM 760.515

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 269 P/E مجمع 274.24
سود نقدی 30
درصد توزیع 11.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.12 % رتبه 516
6 ماهه 8.64 % رتبه 466
9 ماهه 34.6 % رتبه 483
1 ساله 87.18 % رتبه 484
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.369 هزار میلیارد

ارزش بازار

50.77

P/B

% 39.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 73,770 درصد تغییر : 5.37 حجم : 725,603 دفعات : 330
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 70,010 درصد تغییر : 2.70 حجم : 365,416 دفعات : 91
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 68,170 درصد تغییر : 0.89 حجم : 120,537 دفعات : 82
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 67,570 درصد تغییر : 4.40 حجم : 596,646 دفعات : 244
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 64,720 درصد تغییر : 4.90 حجم : 2.06 میلیون دفعات : 525
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 61,700 درصد تغییر : 5.78 حجم : 1.47 میلیون دفعات : 290
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 58,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,784 دفعات : 52
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 58,330 درصد تغییر : 0.67 حجم : 99,784 دفعات : 52
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 57,940 درصد تغییر : 1.65 حجم : 246,475 دفعات : 42
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 57,000 درصد تغییر : 0.23 حجم : 33,863 دفعات : 40
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 56,870 درصد تغییر : 0.48 حجم : 71,156 دفعات : 37
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 56,600 درصد تغییر : 1.11 حجم : 166,425 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 55,980 درصد تغییر : 0.81 حجم : 148,009 دفعات : 48
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 55,530 درصد تغییر : 0.22 حجم : 38,327 دفعات : 41
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 55,410 درصد تغییر : 0.56 حجم : 101,138 دفعات : 67
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نطرین آخرین : 192.00 12,040 حجم : 7.99 میلیون ارزش بازار : 9.574 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : نتوس آخرین : 10,110 21,208 حجم : 54,682 ارزش بازار : 3.073 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : نبروج آخرین : 290.00 6,200 حجم : 1,267 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/31
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها