عطرین نخ قم

نطرین | سهام - فرابورس
منسوجات ( نخ و پارچه )
گروه:

منسوجات

زیر گروه:

نخ و پارچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,300 4.14
قیمت پایانی: 8,240 3.39

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,100 پایانی 8,240 270.00
بیشترین 8,470 کمترین 8,000
حجم 9.392 میلیون دفعات 1,037
حد قیمت 7,420 - 8,520 ارزش 77.38 میلیارد
حجم مبنا 1.82 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
327 تعداد خریدار 1
9.241 میلیون حجم خرید 150,766
348 تعداد فروشنده 1
9.194 میلیون حجم فروش 198,426
47,660 تغییر مالکیت 47,660

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد210,000 خرید8,230 فروش8,230 تعداد8,000 دستور1
دستور7 تعداد969,682 خرید8,220 فروش8,350 تعداد500 دستور1
دستور9 تعداد983,627 خرید8,210 فروش8,380 تعداد7,119 دستور2
دستور1 تعداد7,107 خرید8,200 فروش8,390 تعداد40,987 دستور1
دستور1 تعداد1,200 خرید8,190 فروش8,400 تعداد33,883 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 248 دوره 9 ماهه
سود TTM 388
P/E TTM 21.237

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 290 P/E مجمع 28.41
سود نقدی 267
درصد توزیع 92.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.97 % رتبه 271
6 ماهه 79.4 % رتبه 233
9 ماهه 61.42 % رتبه 248
1 ساله 63.75 % رتبه 245
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.386 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.17

P/B

% 39.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 8,240 درصد تغییر : 3.39 حجم : 9.392 میلیون دفعات : 1,037
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 7,970 درصد تغییر : 6.69 حجم : 12.216 میلیون دفعات : 1,123
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 7,470 درصد تغییر : 5.96 حجم : 10.079 میلیون دفعات : 864
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 7,050 درصد تغییر : 5.22 حجم : 682,025 دفعات : 92
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.204 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 4.56 حجم : 2.204 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 7,020 درصد تغییر : 0.14 حجم : 2.912 میلیون دفعات : 502
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 7,010 درصد تغییر : 4.63 حجم : 5.746 میلیون دفعات : 553
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 6,700 درصد تغییر : 1.52 حجم : 2.204 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 6,600 درصد تغییر : 0.30 حجم : 2.634 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 6,580 درصد تغییر : 1.54 حجم : 6.03 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 6,480 درصد تغییر : 2.56 حجم : 4.42 میلیون دفعات : 542
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 6,650 درصد تغییر : 0.30 حجم : 6.318 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 2.16 حجم : 4.131 میلیون دفعات : 417
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 6,490 درصد تغییر : 1.52 حجم : 2.993 میلیون دفعات : 423
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نمرینو آخرین : 1,090 40,460 حجم : 256,174 ارزش بازار : 16.308 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : نتوس آخرین : 220.00 8,340 حجم : 1.986 میلیون ارزش بازار : 2.235 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : نبروج آخرین : 28,639 34,450 حجم : 5,000 ارزش بازار : 1.796 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/01
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها