عطرین نخ قم

نطرین | سهام - فرابورس
منسوجات ( نخ و پارچه )
گروه:

منسوجات

زیر گروه:

نخ و پارچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,288 0.53
قیمت پایانی: 12,456 0.83

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,106 پایانی 12,456 103.00
بیشترین 12,764 کمترین 12,106
حجم 6.33 میلیون دفعات 2,104
حد قیمت 11,988 - 12,965 ارزش 78.85 میلیارد
حجم مبنا 3.266 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
928 تعداد خریدار 1
7.992 میلیون حجم خرید 492
658 تعداد فروشنده -
7.993 میلیون حجم فروش -
492.00 تغییر مالکیت 492.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,296 خرید12,011 فروش12,099 تعداد9,125 دستور1
دستور2 تعداد37,236 خرید12,010 فروش12,119 تعداد3,000 دستور1
دستور2 تعداد585 خرید12,000 فروش12,130 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید11,999 فروش12,137 تعداد2,500 دستور1
دستور3 تعداد5,480 خرید11,990 فروش12,139 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -142 دوره 9 ماهه
سود TTM 191
P/E TTM 64.745

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,987 P/E مجمع 6.22
سود نقدی 350
درصد توزیع 17.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.44 % رتبه 402
6 ماهه 19.49 % رتبه 345
9 ماهه 12.36 % رتبه 438
1 ساله 63.19 % رتبه 451
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.653 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.52

P/B

% 39.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 12,456 درصد تغییر : 0.83 حجم : 6.33 میلیون دفعات : 2,104
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 12,353 درصد تغییر : 0.99 حجم : 7.99 میلیون دفعات : 2,280
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 12,232 درصد تغییر : 1.95 حجم : 8.95 میلیون دفعات : 1,207
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 12,475 درصد تغییر : 0.65 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 338
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 12,556 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,667 درصد تغییر : 0.67 حجم : 8.39 میلیون دفعات : 2,067
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,752 درصد تغییر : 0.59 حجم : 6.93 میلیون دفعات : 2,201
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,677 درصد تغییر : 1.00 حجم : 4.26 میلیون دفعات : 1,172
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,551 درصد تغییر : 1.30 حجم : 12.79 میلیون دفعات : 2,352
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,716 درصد تغییر : 1.29 حجم : 14.08 میلیون دفعات : 3,460
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,554 درصد تغییر : 0.17 حجم : 13.19 میلیون دفعات : 3,314
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 12,575 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.07 میلیون دفعات : 2,561
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 12,575 درصد تغییر : 4.16 حجم : 14.07 میلیون دفعات : 2,561
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 12,073 درصد تغییر : 0.11 حجم : 9.66 میلیون دفعات : 2,311
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 12,060 درصد تغییر : 1.10 حجم : 8.9 میلیون دفعات : 2,159
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نمرینو آخرین : 4,420 78,190 حجم : 887,903 ارزش بازار : 9.926 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : نتوس آخرین : 10,497 21,595 حجم : 54,682 ارزش بازار : 3.073 هزار میلیارد تاریخ : 09:29
نماد : نبروج آخرین : 290.00 6,200 حجم : 1,267 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/03/31
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها