عطرین نخ قم

نطرین | سهام - فرابورس
منسوجات ( نخ و پارچه )
گروه:

منسوجات

زیر گروه:

نخ و پارچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,120 6.85
قیمت پایانی: 6,190 5.78

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,450 پایانی 6,190 380.00
بیشترین 6,550 کمترین 6,120
حجم 13.857 میلیون دفعات 1,433
حد قیمت 6,120 - 7,020 ارزش 85.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
552 تعداد خریدار 2
12.336 میلیون حجم خرید 1.521 میلیون
310 تعداد فروشنده 3
13.018 میلیون حجم فروش 838,675
682,650 تغییر مالکیت 682,650

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید5,370 فروش6,120 تعداد1,803,869 دستور18
دستور1 تعداد7,451 خرید5,150 فروش6,130 تعداد2,335 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,200 تعداد30,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,220 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش6,240 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 172 دوره 6 ماهه
سود TTM 401
P/E TTM 15.436

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 290 P/E مجمع 21.34
سود نقدی 267
درصد توزیع 92.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.7 % رتبه 203
6 ماهه 15.92 % رتبه 233
9 ماهه 32.86 % رتبه 273
1 ساله 17.52 % رتبه 242
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.797 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.74

P/B

% 39.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 6,190 درصد تغییر : 5.78 حجم : 13.857 میلیون دفعات : 1,433
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 6,570 درصد تغییر : 2.81 حجم : 12.681 میلیون دفعات : 1,704
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 6,760 درصد تغییر : 4.48 حجم : 10.025 میلیون دفعات : 1,221
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,470 درصد تغییر : 2.70 حجم : 10.92 میلیون دفعات : 1,017
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 6.42 حجم : 9.654 میلیون دفعات : 829
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 2.78 حجم : 8.211 میلیون دفعات : 1,038
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 5,760 درصد تغییر : 4.32 حجم : 4.86 میلیون دفعات : 669
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 1.63 حجم : 7.926 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 6,120 درصد تغییر : 6.44 حجم : 7.929 میلیون دفعات : 809
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,750 درصد تغییر : 6.29 حجم : 8.816 میلیون دفعات : 729
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 5,410 درصد تغییر : 0.92 حجم : 4.352 میلیون دفعات : 437
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 5,460 درصد تغییر : 5.86 حجم : 6.983 میلیون دفعات : 794
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,800 درصد تغییر : 2.03 حجم : 6.11 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 2.94 حجم : 10.022 میلیون دفعات : 999
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,751 درصد تغییر : 4.37 حجم : 9.453 میلیون دفعات : 862
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نمرینو آخرین : 1,210 70,400 حجم : 19,827 ارزش بازار : 9.086 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : نتوس آخرین : 150.00 7,060 حجم : 285,624 ارزش بازار : 1.991 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : نبروج آخرین : 24,889 30,700 حجم : 5,000 ارزش بازار : 1.796 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها