بیمه میهن

میهن | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,987 4.99
قیمت پایانی: 3,007 4.36

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,115 پایانی 3,007 137.00
بیشترین 3,151 کمترین 2,987
حجم 9.86 میلیون دفعات 719
حد قیمت 3,082 - 3,406 ارزش 29.66 میلیارد
حجم مبنا 9.348 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
452 تعداد خریدار 1
11.926 میلیون حجم خرید 200,000
359 تعداد فروشنده -
12.126 میلیون حجم فروش -
200,000 تغییر مالکیت 200,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,903 خرید3,151 فروش3,154 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,600 خرید3,150 فروش3,157 تعداد2,283 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید3,148 فروش3,159 تعداد7,100 دستور3
دستور2 تعداد101,614 خرید3,147 فروش3,159 تعداد17,100 دستور4
دستور3 تعداد10,582 خرید3,145 فروش3,174 تعداد4,245 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -17 دوره 3 ماهه
سود TTM -805
P/E TTM -3.906

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -786 P/E مجمع -4
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.01 % رتبه 561
6 ماهه 34.01 % رتبه 640
9 ماهه 48.7 % رتبه 602
1 ساله 43.36 % رتبه 575
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.511 هزار میلیارد

ارزش بازار

-6.05

P/B

% 39.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,144 درصد تغییر : 3.08 حجم : 12.13 میلیون دفعات : 1,170
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,244 درصد تغییر : 4.11 حجم : 16.9 میلیون دفعات : 1,034
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,383 درصد تغییر : 4.08 حجم : 9.97 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,527 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.11 میلیون دفعات : 1,439
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,527 درصد تغییر : 3.58 حجم : 13.11 میلیون دفعات : 1,439
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,658 درصد تغییر : 0.54 حجم : 9.75 میلیون دفعات : 1,100
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,678 درصد تغییر : 4.79 حجم : 8.8 میلیون دفعات : 705
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,863 درصد تغییر : 4.92 حجم : 4.41 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 4,063 درصد تغییر : 1.88 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 145
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,141 درصد تغییر : 4.31 حجم : 35.21 میلیون دفعات : 1,857
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,970 درصد تغییر : 2.53 حجم : 5.07 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,872 درصد تغییر : 0.49 حجم : 17.39 میلیون دفعات : 1,479
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,853 درصد تغییر : 3.72 حجم : 19.61 میلیون دفعات : 1,278
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 3,715 درصد تغییر : 4.45 حجم : 5.88 میلیون دفعات : 549
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 3,888 درصد تغییر : 4.40 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 176
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 833.00 4,785 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وحکمت آخرین : 1,742 4,119 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتعاون آخرین : 3,938 2,149 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : نوین آخرین : 166.00 5,163 حجم : 6.1 میلیون ارزش بازار : 13.535 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ما آخرین : 140.00 7,980 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 31.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کوثر آخرین : 31.00 12,690 حجم : 4.98 میلیون ارزش بازار : 81.082 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بنو آخرین : 675.00 12,829 حجم : 2.02 میلیون ارزش بازار : 77.634 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بساما آخرین : 1,193 22,702 حجم : 668,028 ارزش بازار : 47.341 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 162.00 5,368 حجم : 1.16 میلیون ارزش بازار : 6.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپاس آخرین : 3,401 64,629 حجم : 423,556 ارزش بازار : 1371.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها