ایران ارقام

مرقام | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,600 1.95
قیمت پایانی: 17,930 0.11

آخرین معامله

10:35
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,600 پایانی 17,930 20.00
بیشترین 17,600 کمترین 17,600
حجم 120,681 دفعات 26
حد قیمت 17,640 - 19,080 ارزش 2.1 میلیارد
حجم مبنا 2.212 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:35
حقیقی حقوقی
37 تعداد خریدار -
408,739 حجم خرید -
52 تعداد فروشنده 1
406,739 حجم فروش 2,000
2,000 تغییر مالکیت 2,000

عرضه و تقاضا

10:35
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,640 تعداد871,449 دستور188
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,680 تعداد19,745 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,690 تعداد151 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,800 تعداد50,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش17,950 تعداد2,515 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود - دوره 3 ماهه
سود TTM -1,799
P/E TTM -9.978

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی -1,795 P/E مجمع -10
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.23 % رتبه 468
6 ماهه 47 % رتبه 395
9 ماهه 43.13 % رتبه 240
1 ساله 19.6 % رتبه 188
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.965 هزار میلیارد

ارزش بازار

-12.62

P/B

% 72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 17,950 درصد تغییر : 0.28 حجم : 408,739 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 18,000 درصد تغییر : 0.22 حجم : 317,902 دفعات : 89
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 18,040 درصد تغییر : 0.06 حجم : 53,484 دفعات : 60
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 18,050 درصد تغییر : 0.11 حجم : 143,202 دفعات : 48
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 18,070 درصد تغییر : 0.99 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 563
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 18,250 درصد تغییر : 1.30 حجم : 6.54 میلیون دفعات : 1,669
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 18,490 درصد تغییر : 4.70 حجم : 9.26 میلیون دفعات : 3,256
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 17,660 درصد تغییر : 1.96 حجم : 7.92 میلیون دفعات : 2,945
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 17,320 درصد تغییر : 1.42 حجم : 2.14 میلیون دفعات : 622
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 17,570 درصد تغییر : 1.68 حجم : 3.99 میلیون دفعات : 1,030
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 17,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 989
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 17,870 درصد تغییر : 1.49 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 989
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 18,140 درصد تغییر : 1.63 حجم : 3.59 میلیون دفعات : 1,072
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 18,440 درصد تغییر : 0.11 حجم : 3.42 میلیون دفعات : 1,213
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 18,460 درصد تغییر : 3.19 حجم : 6.04 میلیون دفعات : 1,482
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مداران آخرین : 520.00 25,530 حجم : 8,547 ارزش بازار : 16.933 هزار میلیارد تاریخ : 09:39
نماد : سیستم آخرین : 500.00 26,510 حجم : 754,391 ارزش بازار : 43.945 هزار میلیارد تاریخ : 10:37
نماد : سپ آخرین : 340.00 16,900 حجم : 174,393 ارزش بازار : 86.1 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : رکیش آخرین : 520.00 25,910 حجم : 3,512 ارزش بازار : 68.718 هزار میلیارد تاریخ : 09:08
نماد : رتاپ آخرین : 90.00 6,420 حجم : 2.15 میلیون ارزش بازار : 38.94 هزار میلیارد تاریخ : 10:37
نماد : رانفور آخرین : 480.00 23,870 حجم : 61,768 ارزش بازار : 204.456 هزار میلیارد تاریخ : 10:30
نماد : رافزا آخرین : 2,580 45,588 حجم : - ارزش بازار : 8.629 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/12
نماد : پرداخت آخرین : 720.00 35,650 حجم : 939 ارزش بازار : 109.11 هزار میلیارد تاریخ : 09:27
نماد : آپ آخرین : 360.00 17,910 حجم : 8,535 ارزش بازار : 48.416 هزار میلیارد تاریخ : 10:36
نماد : سپیدار آخرین : 1,370 67,159 حجم : 309,270 ارزش بازار : 13.59 هزار میلیارد تاریخ : 10:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها